Как призракът на комунизма управлява нашия свят: Глава 10: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЛЕГАЛИЗИРАНЕ НА ЗЛОТО

Глава 9: ИКОНОМИЧЕСКИЯТ КАПАН НА ПРИЗРАКА НА КОМУНИЗМА

I. Закони и вяра

Законът е непоколебима сила, която защитава честността и справедливостта, наказва злото и насърчава доброто. Така хората, които пишат закони, трябва да определят кое е добро и кое е зло. От гледна точка на духовната вяра критериите за добро и зло идват от Боговете. Следователно религиозните книги естествено стават основа за законите, управляващи човешкото общество.

Законите на Хамураби в Древен Вавилон са първият писан кодекс от закони в историята на човечеството. На плочата, върху която са гравирани законите на Хамураби, е изобразена ярка сцена на прехвърляне на закони от Бога на слънцето Шамаш (и Бог на справедливостта) на цар Хамураби. От това се разбира, че тези закони са от божествен характер; Бог е избрал Хамураби и му е дал право да управлява своя народ въз основа на закони.

Десетте заповеди на Мойсей, изложени в Стария Завет, се считат за божествени и също са били светски закони сред евреите - традиция, станала основа на западната правна култура. От римските императори от ІV век до византийския император Юстиниан I и неговите наследници, както и до Алфред Велики, първият англосаксонски крал на Англия, правната система се основава в една или друга степен на Десетте заповеди на Мойсей и на християнското учение [1].

Вярващите смятат, че всеки закон, установен от хората, със сигурност трябва да отговаря на стандартите за добро и зло, които са установили Боговете, както и на духа на религиозните учения. Идеята зад движението за ненасилствено гражданско неподчинение в Съединените щати се корени също в ранното християнство. Още римският император е нареждал на  християните да се покланят на римските богове, както да бъдат издигнати  статуи на императора пред еврейските синагоги. И тъй като това е в пряко нарушение на първите две от Десетте заповеди, християните предпочели да бъдат разпнати или изгорени на клада, вместо да се подчинят на тази заповед. С други думи, статутът на светските закони трябва да е по-нисък от статуса на божествените заповеди, които са най-високият критерий и които не трябва да се нарушават при никакви обстоятелства.

Десетте заповеди на Мойсей могат да бъдат разделени на две широки категории. Първите четири заповеди описват връзката между човека и Бога, тоест как човек трябва да проявява почит и уважение към Бога. Останалите шест заповеди регулират отношенията между хората, тоест те отразяват учението на Исус, че трябва да обичаш ближния като себе си. Почитането на Бог е основата, която дава възможност на хората да се придържат към принципите на справедливостта. Само законите, създадени на тази основа, могат да бъдат стабилни и няма да се променят и изкривяват с промените на епохата.

Същото се отнася и за Китай, където законите са установени от Небесния син - императора. Тези закони трябва да са в съответствие с принципите на Небето и Земята, и да са в съответствие с волята на Небето. Това е Дао или Пътят, за който са говорили Жълтият император (Хуанг-ди) и Лао Дзъ. Донг Джонгшу, учен от династията Хан, казва: „Величието на Дао идва от небето. Небето е непроменящо се и Дао също не се променя” [2]. В древнокитайското значение „Небето“ не се отнася до абстрактните природни сили, а до върховния Бог. Вярата в небесното Дао формира моралната основа на китайската култура. Основана на това убеждение, китайската политическа и правна система е формирала Китай с хилядолетия.

Известният американски юрист Харолд Джон Берман смята, че ролята на закона е тясно свързана със спазване на общите принципи на социалния морал и духовната вяра. Въпреки, че църквата и държавата са разделени, те си взаимодействат тясно помежду си. Във всяко общество понятията за справедливост и законност трябва да се основават на това, което се счита за свято и свещено [3].

С други думи, законът със сигурност трябва да има авторитет, изхождайки от честността и справедливостта, установени от Боговете. Законът е не само справедлив, но и свят. Съвременната правна система все още запазва много аспекти, подобни на религиозните церемонии, което укрепва нейния авторитет.

II. Законът е инструмент на тиранията в комунистическите страни

Комунистическата партия е един богоборчески култ. Следователно в своите законодателни принципи тя никога няма да се основава на инструкциите на праведните Богове. Напротив, тя се стреми да скъса връзките на обществото с родовите култури и традиционните ценности. От самото начало комунистическата партия не е в състояние да защити честността и справедливостта.

1. Държавен терор, основан на омраза и нарушаване на законите

В традиционното общество християните говорят за това, че ближния трябва да се обича така, както човек обича себе си. Конфуцианството учи, че хуманният човек обича другите. Тук понятието любов не се ограничава само до любов между мъж и жена или любов, която съществува между членове на семейството или приятели. Тази любов включва доброжелателност, милост, справедливост, безкористност и други добродетели. Законите, които се формират на такава културна основа, са не само свещени, те олицетворяват духа на любовта и грижата към хората.

Никоя правна система не може да вземе предвид всички форми на конфликти, които вече са възникнали или могат да възникнат, и да им даде подходяща правна оценка. По този начин законите не са само конкретни правила, те трябва да отчитат и субективните фактори на участващите страни. Съдията трябва да следва духа на закона и да издава присъда в съответствие с принципа на добрата воля.

В храма в Йерусалим Исус осъжда фарисеите за тяхното лицемерие, защото въпреки стриктното спазване на думите на Мойсей, те игнорират добродетелите, съдържащи се в законите на Мойсей, като справедливост, състрадание, искреност и пр. Исус вижда по-дълбок смисъл в текста от това, което е на повърхността. Той е излекувал човек в събота и се е хранил с езичниците, с което е проявил грижа към духа на доброто в ученията.

Противоположно на това, корените на комунизма произлизат от омразата. Комунизмът ненавижда не само Бог, но и културата, бита и всички традиции, които Боговете са дали на човечеството. Маркс не скрива това, той дори изразява желанието да унищожи себе си и заедно със себе си и целия свят. Той казва: „С презрение ще хвърля ръкавицата в лицето на целия свят и после ще премина през останките на Създателя!“ [4].

Сергей Нечаев, психично разстроен революционер в царска Русия, пише в памфлета си „Катехизис на революционера“: „Той [революционерът] в дълбочината на своето същество, не само на думи, но и на дела скъсва всички връзки с гражданския ред и целия образован свят, и с всички закони, благоприличия, общоприети условия и нравственост на този свят. За него това е един безпощаден враг и ако той продължава да живее в него, то е за да го унищожи в действителност” [5].

Нечаев открито показва омразата на революционера към този свят и желанието да не се подчинява на никаква правна система. Той използва клерикалния термин „катехизис“, за да опише своето виждане за култ, който презира света. Нечаев заявява: "Ако той има симпатия към този свят, това не е революционер".

Ленин изразява подобна гледна точка: „Революционната диктатура на пролетариата е власт, завладяна и подкрепяна от насилието на пролетариата над буржоазията, власт, която не е обвързана с никакви закони“ [6].

Политическата власт, която не се ограничава от никакви закони и използва държавната власт за убиване, изтезание и извършване на колективни наказания, не е нищо повече от един държавен терор. Крайната жестокост на такава власт е първата стъпка към класическия комунистически режим.

Например през 1917 г. в Русия, в първия месец след завземането на властта от болшевиките, стотици хиляди хора са убити по политически причини. Болшевиките създават Всеруска извънредна комисия за борба с контрреволюцията и саботажа (накратко ЧК) и я упълномощават с властта да наказва „враговете на революцията“ по свое усмотрение и без съд. Така между 1918 и 1922 г. чекистите убиват най-малко два милиона души [7].

Александър Яковлев, бивш началник на отдела за пропаганда на Централния комитет (ЦК) на Комунистическата партия на Съветския Съюз (КПСС), член на Политбюро на ЦК на КПСС и секретар на ЦК, в увода към книгата си „Горчивата чаша. Болшевизмът и Реформацията в Русия" пише: "60 милиона души са загинали само в Русия през този век в резултат на война, глад и репресии". Използвайки публични архиви, Яковлев преценява, че броят на убитите по време на съветските кампании е около 20-30 милиона души.

През 1987 г. е създадена Комисията на Политбюро на ЦК на КПСС за допълнително проучване на материали, свързани с репресиите, които се случват в периода 30-40те г. и началото на 50те години. Един от членовете на тази комисия е Яковлев. След като проучва материалите на хиляди случаи, той написва: „Не ме напуска чувството, че извършителите на всички тези зверства са група от хора с психични разстройства. Но се страхувам, че подобно обяснение съдържа риска от опростяване на проблема твърде много“ [8].

Казано иначе, Яковлев е видял, че зверствата, извършени от комунистите, не идват от обикновеното човешко мислене и не са моментни импулси, а са внимателно планирани. Тези престъпления не са извършени, за да създадат един красив свят, те са изблик на дълбока омраза към самия живот. Тези, които активно насърчават комунизма, не изхождат от невежествотото, а от злобата.

След създаването на Съветския съюз държавният терор е възприет от последващи комунистически режими в страни като Китай, Северна Корея и Камбоджа.

В „Коментар 7: История на убийствата на Китайската комунистическа партия“ в книгата „Девет коментара за комунистическата партия“ пише: „След 1949 г. повече от половината от китайското население е преследвано от ККП. От 60 до 80 милиона души загиват от жестока смърт, която надхвърля общия брой на смъртните случаи в две световни войни” [9].

2. Постоянно променящи се стандарти на правилното и грешното

Докато в държави с комунистически режими комунизмът пренебрегва законите, провеждайки политика на държавен терор, в западните държави той набляга на значението на върховенството на закона. Той прави това, за да проникне успешно в западните страни и да унищожи свободните общества под предлог на търговско и икономическо партньорство, културен обмен и геополитическо сътрудничество.

Например, Китайската комунистическа партия приема първия наказателно-процесуален кодекс през 1979 г., когато започва политиката си на реформи и отвореност. Това е направено уж за подобряване на съдебната система. Но всъщност този кодекс не се прилага никога на практика.

Според Маркс законът е проява на волята на управляващата класа, продукт на класовото общество и инструмент на управляващата класа за прилагане на нейната власт. Така законите на комунистическата партия не идват нито от Бога, нито от истинската любов към хората, а още по-малко от желанието да се защити справедливостта в обществото. При комунистическото управление от значение са само интересите на управляващата група, тоест на комунистическата партия. И както интересите на партията се променят, така и нейните закони.

След гореизложеното е лесно да се разбере защо веднага след като ККП завзема властта приема за свой водач класовата борба и започва да унищожава населението, и да изземва имуществото на хората. За да узакони действията си, ККП приема закона за "контрреволюционното престъпление" и започва да го прилага за всички, които се противопоставят на бандитизма на партията, хвърляйки ги в затвора или разстрелвайки ги.

След процеса на масово изземване на имуществото на хората под предлог, че се създава „система на държавна собственост“, за Китайската комунистическа партия е необходимо да опази плячката. Тогава тя променя приоритетите и заявява, че е необходимо да се съсредоточи върху икономическото строителство и въвежда закони, защитаващи частната собственост.

По същество това означава защита на богатството, което партията е заграбила от хората. Имуществото на обикновените китайци обаче не е защитено на практика. Безкрайните принудителни събаряния на домове на хората за благоустрояване на земята илюстрират продължителното използване на насилие от режима, което нарушава правото на частна собственост.

В началото на 1999 г. ККП обявява за необходимо "да управлява страната въз основа на закони". Въпреки това, няколко месеца по-късно Китай започна масово преследване на привърженици на духовната практика Фалун Гонг, които се опитват да живеят според принципите на истина, доброта и търпение. За да преследва Фалун Гонг, комунистическата партия създава Управление 610, което не се различава много от Гестапо. С цел ефективното потискане на Фалун Гонг, Управление 610 е овластено да действа над закона и съдебните процедури, както и да манипулира органите за сигурността и съдебната система.

За да скрие чудовищните си престъпления, комунистическата партия трябва непрекъснато да създава нови врагове, да сплашва и потиска хората. Освен това методите и целите на преследванията непрекъснато се променят. Те включват кампаниите срещу собственици на земи и капиталисти, кървавата разправа със студентите на площад Тянанмън през 1989 г., потискането на практикуващите Фалун Гонг и на адвокатите за човешки права.

Съответно при такава система трябва да се променят и законите. За повече от 60 години управление Китайската комунистическа партия издава четири конституции, последната от които е ревизирана четири пъти от въвеждането й през 1982 г. След многобройните политически кампании ККП натрупва богат опит в потискането и започва да използва закони, за да прикрие истинските си цели и намерения. Но понякога тя дори не използва и такава маскировка.

3. Китайската комунистическа партия винаги ще пренебрегва законите

ККП не се свени да изготвя красиви на повърхността закони, опитвайки се да покаже своята ангажираност към върховенството на закона и международните стандарти. На практика обаче всичко това често не се спазва. Например в Конституцията на КНР е посочено правото на свобода на словото, убежденията, създаването на организации и т.н., но всъщност тези права не са защитени.

Според марксистката теория законът отразява волята на управляващата класа и е неин инструмент за управление. По този начин, за комунистическата партия, приемането и изменението на закони за потискане на враговете им е нещо естествено.

При такава система всеки, който се осмели да оспори „волята на управляващата класа“, тоест всеки, който се противопостави на интересите на комунистическата партия, веднага се превръща в класов враг и става обект на потискане „въз основа на закона“. Нещо повече, изобщо няма значение дали той е работник, който е загубил работата си, демобилизиран войник, селянин, чиято земя е отчуждена, защитник на правата на човека или просто някой, който се опитва да свърже двата края.

За юристите в комунистическите страни писаните закони са винаги по-ниски от многото неписани правила и реалната ситуация. Ако адвокатът се опита да се позове на закона, следвайки буквата на закона в защита на справедливостта, комунистическият съдия и прокурорът му затворят устата, казвайки, че партията има свой „дух на закона“. Те дори откровено декларират, че съдилищата са създадени от комунистическата партия и затова трябва да се съобразяват с нейните разпореждания. Думите на тези съдебни изпълнители, дори изречени несъзнателно, отразяват духа на закона, който съществува при комунистическите режими.

В китайската съдебна система, когато разглеждат дела, свързани с Фалун Гонг, съдиите могат просто да кажат: „Не ми говорете за съвест“, „Мен ме интересува само политиката“, „Партията не разрешава адвокатска  защита“, „Думите на лидерите - това са закона", "Комунистическата партия управлява съдилищата, така че трябва да следваме линията на партията", "Ако случаят се отнася до въпрос с Фалун Гонг, тогава не се изискват никакви правни процедури" [8].

Английският философ Франсис Бейкън пише: „Един несправедлив процес е много по-пагубен от множество престъпления. Престъпленията, нарушаващи законите, могат да се сравнят със замърсяване на водата. Но несправедливите съдилища, нарушаващи законите, са като замърсяване на водоизточника” [9].

Законите, установени от комунистическата партия, непрекъснато се променят, някои от тях могат да бъдат спазвани, други могат да бъдат игнорирани, такива закони нямат никаква святост, която би дала легитимност на властта. През изминалия век „духът на закона“, който управлява правната система, създадена от комунистическата партия, доведе до безброй несправедливости, както и до смъртта на 80 до 100 милиона невинни хора. Това е кървав дълг, който нито един комунистически лидер не може да изкупи.

Има поговорка: „Убиецът трябва да плати с живота си, а длъжникът трябва да върне парите“. Ако комунистическата партия следваше този принцип и стриктно спазваше самите закони, то преди всичко тя трябваше да бъде изправена пред съда. Следователно партията никога няма да спазва стриктно законите, които самата тя определя.

III. Как комунизмът разваля законите на Запад

В комунистическите страни дяволът директно манипулира законите, използвайки ги като инструменти за поддържане на властта си, засилване на идеологията си и потискане на хората. В свободните страни той се опитва да подкопава традиционната вяра и нравствените основи на законите, да нарушава стандартите за добро и зло, да изземва правото да установява закони и да контролира изпълнителната власт, като по този начин въвежда собствените си зли стандарти.

Законите са тясно свързани с политиката, религията, образованието и други области. САЩ отдавна са лидер във върховенството на закона. Въпреки това днес, когато комунизмът е пуснал пипала по целия свят, законите на западните страни не могат да избегнат навлизането и подривната дейност на комунистическия призрак. В тази глава разглеждаме многостранната ерозия на американските правни институции.

1. Унищожаване на моралната основа на законите

Законите, основани на религията и духовната вяра, са свещени. Но тъй като комунистическите партии и техните съмишленици по света са способствали за развитието на атеизма и теорията за еволюцията, връзката между Бог и законите е нарушена. Законите до голяма степен са се превърнали в инструмент за отмъщение, разрешаване на спорове и разпределяне на изгодите. Тъй като божествената им природа се е загубила, духът на законите започва да се изражда. Вместо да подкрепят истината и справедливостта, те започват да изразяват идеите и желанията на хората. Това отваря широка врата за призрака на комунизма. Чрез агентите си в света на хората той започва да въвежда закони, които са му необходими, за да покварява хората и да унищожава обществото.

В резултат на влиянието на комунизма в Съединените щати се появяват движения за „социална справедливост“, „либерализация“ и др., които използват концепциите за свобода, прогрес и толерантност, за да изкривяват идеите на хората за морала и да разрушават моралните основи на законите. И съответно то влияе върху това, кои закони могат да бъдат приети и как ще бъдат тълкувани те от съдиите.

Например в традиционните вярвания бракът се счита за свещен съюз на мъж с жена. Така еднополовият „брак“ по дефиниция противоречи на това понятие, е аморален и въвеждането му в обществото изисква промяна в съответното законодателство. От друга страна, ако хората следват Божиите наставления, тогава моралното състояние на обществото няма да се промени и светските закони ще останат стабилни, тъй като те ще се основават на принципите, установени от Боговете. Ако едно поведение, което според инструкциите на Боговете, се е считало за аморално преди 2000 години, то днес то би трябвало също да бъде аморално.

Обаче либерализмът отхвърля традиционните морални концепции. Той разглежда морала като вид светска уредба, която се променя в съответствие с развитието на обществото. Така бракът се счита за обикновен договор между двама души, а еднополовите „бракове“  съответстват на принципа за свобода и прогрес. Това неизбежно води до деградация на законите.

Либерализмът и прогресивизмът доведоха до отделяне на традиционния морал от законите. Това ясно се показа в делото за абортите, разгледано от Върховния съд на САЩ през 1992 г. Тогава трима съдии заявяват: „Някои от нас като хора намират аборта за обиден за нашите най-основни морални принципи, но това не може да повлияе на нашето решение. Наше задължение е да защитаваме свободата на всички, а не да налагаме собствените си морални стандарти” [10].

С други думи, съдиите по това дело подчертават, че законът определя приоритета на „свободата“ над морала. Всъщност това е отделянето на принципите на свободата от принципите на морала. Въпреки това, свободата, установена от американските основатели, е очевиден принцип, основан на универсални ценности. Тоест, тя е предоставена от Бог или, както е посочено в Конституцията на САЩ, от Създателя, и е непроменяема. Отклонение от универсалните принципи на морала, установени от Създателя, и едностранното укрепване на т. нар. свобода - това е методът, който дяволът използва, за да изроди законите и доведе човечеството до упадък.

2. Присвояване на законодателното право и контрол върху прилагането на законите

Преди влизането в сила на новия закон той преминава през няколко етапа, включително неговото преразглеждане, одобрение, решение за неговото узаконяване и процедура за прилагането му от служителите на реда. По време на този процес индивиди или групи в академичните среди, медиите, юридическите кръгове и дори индустрията на развлеченията оказват влияние върху окончателното приемане на закона.

Комунистическият призрак има свои представители във всички тези области. Те му помагат да поеме пълен контрол над законодателния процес. Множество политически групи, контролирани от призрака на комунизма, полагат всички сили, за да напълнят правителствените структури с представители на левите сили. Така те станаха съдии, прокурори или други длъжностни лица, отговорни за правосъдието.

Например либералният президент ще направи всичко по силите му, за да назначи съмишленици във Върховния съд, където те ще повлияят на прилагането на законите или ще използват своите правомощия, за да заобиколят правната система. В исторически план либералните американски президенти са склонни да подписват повече помилвания на затворници. Един скорошен президент смекчи присъдите на 1385 затворници и предостави амнистия на 212 души, която е най-голямата амнистия след тази на администрацията на президента Труман. [11]

Преди да напусне Белия дом, този президент смекчи присъдите на 209 души и помилва 64 души. Повечето от тези, които получиха помилване, бяха наркопрестъпници, които не са извършвали насилие. Един от помилваните е мъж, който е бил осъден на затвор за кражба и разкриване на 700 хиляди секретни военни документи. Така той излежава само четири години от 35-годишната си присъда [12].

Въпреки че президентът има конституционно фиксирано право на амнистия, злоупотребата с това право отслабва функцията на закона, която се състои в наказване на престъпниците и подкрепа на гражданите, които спазват закона.

През 1954 г. Линдън Б. Джонсън от Тексас, който първо е сенатор, а по-късно става президент на САЩ, въвежда така наречената „поправка на Джонсън“, която забранява на организации с нестопанска цел, включително църкви, да участват в определени събития. Нарушителите могат да загубят своите данъчни облекчения. Опасявайки се от това, някои християнски църкви започват да инструктират своите свещеници по време на публични изяви да избягват политическите теми и особено острите социални въпроси като аборти, хомосексуалност, евтаназия, изследване със стволови клетки и пр.

Комунистическият призрак също така манипулира различни политически групи в опит да повлияе върху дейността на прокурорите чрез избори. Един областен прокурор, повишен от прогресисти, уволни 31 прокурора през първата седмица от работата си. Той призова за прекратяване на „масовия затвор“, а също така нареди на подчинените си да спрат наказателното преследване за притежание на марихуана. Подобни случаи има и в други щати. Определен председател на Съюза на прокурорите заяви, че това е равносилно на призоваване на прокурорите към избирателност при спазване на законите. Според него това е много опасно явление, тъй като избраните длъжностни лица стават длъжни да игнорират законите, които те са се заклели да защитават [13].

Съдиите също така имат правомощията да блокират актове, приети от административните органи. Например американският закон за миграцията дава на президента правото в извънредни ситуации да забрани на чужденците да влизат в страната. Някои съдии, обаче, под влияние на либералните идеи, смятат, че скорошната забрана на президента за влизане в страната за граждани на някои страни представлява религиозна дискриминация. Техните решения забавиха забраната повече от четири месеца, докато Върховният съд призна указа на президента за конституционен.

Юристите оказват значително влияние върху съдебните решения. Политическите пристрастия на една правна организация могат да имат пряко влияние върху способността за изпълнение на волята на закона. В една национална адвокатска асоциация в САЩ основателят е социалист, който подкрепя системата на държавна собственост и изграждането на комунизма [14]. Това сдружение има десетки хиляди членове в цялата страна. Годишният й бюджет е в стотици милиони долари. Основната й дейност се състои в подкрепата на гей браковете, правата на хомосексуалните да осиновяват деца и правото на аборт, както и борбата срещу дискриминацията на хомосексуалисти, бисексуални и други представители на ЛГБТ общността.

Либерализмът и прогресивизмът заемат ключови политически позиции в Съединените щати, а също така доминират и в академичните среди, медиите, социалните движения и пр. Това даде на дявола безпрецедентна власт над законодателните и съдебните процеси.

3. Приемане на лоши закони и изкривяване на законодателството

Забрана на молитвите към Бог

Бог присъства навсякъде в живота на американците. Официалното мото на САЩ е: „Вярваме в Бог“. Споменаването на Бог присъства не само в текста на националния химн, но и на доларовите банкноти, използвани всеки ден. В Декларацията за независимост на САЩ Бог се нарича Създател, в него се казва, че правата на човека са това, което Създателят дарява на хората. Всички държавни служители на САЩ, включително президентът и съдиите, казват, когато полагат клетва: „Бог да ми помага“. Най-честият завършек на речта на президента е: „Бог да благослови Америка“. Текстът на „Клетвата за вярност в знамето на Съединените щати“, която се произнася в държавните училища, гласи, че САЩ са „една нация под Бога“.

Някои от тези традиции са на възраст над двеста години. Те се коренят в основаването на САЩ. Въпреки това през последните 60 години привържениците на комунизма непрекъснато се опитват да ги оспорват.

Една от основните задачи на гореспоменатата голяма адвокатска асоциация на САЩ е да премахне Десетте заповеди от излагане на показ в страната. Най-известният случай, свързан с това, е в град Монтгомъри, Алабама. През 2001 г. асоциацията поисква да се премахне табелата с Десетте заповеди, която е на ротондата на държавния съд. За това дело те намират съдия, назначен от тогавашния председател на Демократическата партия. Съдията се произнася на 76 страници в полза на адвокатската асоциация. Аргументът за това решение може да изглежда смешен.

Например, съдията твърди, че "тържествената атмосфера на ротондата", разположените там фрески, изкуственият водопад и цялата атмосфера са достатъчни основания за премахване на Десетте заповеди. Съдията казва още, че формата на плочата със заповедите наподобява отворена Библия и остава впечатлението, че „щатът Алабама насърчава, одобрява и особено подкрепя християнството“ [15].

Това не е началото или края на историята. Още през 1980 г. Върховният съд забранява демонстрацията на Десетте заповеди в държавните училища. Това решение се превръща в катализатор га движение в цялата страна. В щата Юта Американският съюз за граждански свободи (ACLU) дори предлага награди на онези, които съобщават за все още несвалени надписи с Десетте заповеди [16].

На 26 юни 2002 г. един американски окръжен съд постановява, че държавните училища нямат право да полагат „Клетва за вярност на американското знаме“, защото тя включва думите „под Бог“. По-късно, на 14 юни 2004 г., това решение е отменено от Върховния съд [17].

Тази правна битка не спира. Химнът на САЩ, националното мото, клетвата за вярност в знамето, училищните молитви и др. са под постоянната обсада на атеисти и активисти от лявото крило.

Тук е необходимо да се поясни, че споменатият по-горе „Бог” е събирателен образ на Бог, или Създателя, както е наричан в Декларацията за независимост на САЩ. Всяка религия има свое разбиране и определение за Създателя. Следователно споменаването на думата „Бог“ само по себе си не е разпространение на някаква конкретна религия и не нарушава измененията на конституцията на САЩ. Опитът да се забрани на законодателно ниво публичното изразяване на почит към Бог в страна с дълбока духовна вяра само показва колко дълбоко е проникнал дяволът в правната система на тази държава.

Поправка на конституцията чрез тълкуване на закони и правни прецеденти

Когато основателите на Съединените щати изготвят конституцията, те залягат в нея принципа за разделяне на властта (на законодателна, изпълнителна и съдебна, бел.прев.). Освен това съдебната система първоначално е имала най-малко власт. Конгресът отговаря за приемането на закони, президентът е отговорен за администрирането на законите, а Върховният съд няма нито законодателни, нито изпълнителни правомощия.

Докато Върховният съд разглежда дело по текста на „Клетва за вярност към американския флаг“, анкети показват, че 90% от американците искат да оставят фразата „под Бог“. В Камарата на представителите 416 гласа са „за“ и само три гласа са „против“ [18]. В Сената резултатът е 99 гласа „за“, а нито един против [19]. Така решението на Конгреса отразява реалното мнение на американската общественост.

Като избрани представители на народа, членовете на Конгреса и президентът заемат мандат от две до шест години, след което изборите се провеждат отново. Докато мнението на мнозинството от гласоподавателите е в съответствие с моралните стандарти, определени от Бог, степента, в която президентът и конгресмените могат да се отклонят вляво, е ограничена. Например, ако повечето хора се противопоставят на гей браковете, тогава за конгресменът ще бъде трудно да подкрепи подобни бракове. Ако тези политици противоречат на общественото мнение, те рискуват да загубят пълномощията си.

Съдиите на Върховния съд обаче не трябва да слушат общественото мнение, тъй като те не се избират от хората и мандатът им е неограничен. Веднъж назначени на техните длъжности, те могат да работят там с десетилетия. Освен това има само девет главни съдии. Следователно е относително по-лесно да се повлияе на решенията на тези девет души, отколкото на общественото мнение.

Съдиите взимат решения в съответствие със законите и законите се приемат или отменят въз основа на Конституцията. По този начин, за да се промени обществото чрез законодателство, е необходимо да се промени Конституцията. В Съединените щати промените в Конституцията изискват подкрепа на 2/3 от конгресмените и на 3/4 от щатите. Такива строги изисквания затрудняват изменението на Конституцията.

Затова прогресистите избрират стратегия не за изменение на Конституцията, а за промяна на първоначалното значение на думите в Конституцията. Те гледат на Конституцията като на жив и постоянно развиващ се документ. Използвайки съдебните прецеденти на Върховния съд, те превръщат възгледите на левите сили в закон. Всъщност това е модифицирано подриване и нарушаване на Конституцията.

Така Божите заповеди вече не са висши принципи. Под ръководството на либералните съдии на Върховния съд Конституцията претърпява големи промени. Тъй като решенията на Върховния съд са окончателни и трябва да се спазват дори от президента, изложените от основателите принципи на самоуправление и разделяне на властта постепенно се разрушават под натиска на все по-разрастващата се съдебна власт. На практика съдиите от Върховния съд вече са придобили частични законодателни и дори изпълнителни правомощия.

Дейността на либералните съдии във Върховния съд довежда до редица сериозни негативни последици за американското общество, които са трудни за коригиране. Например Върховният съд може лесно да използва съдебен прецедент, за да реши да премахне Десетте заповеди от публичните училища и обществени места, да промени наказателните процедури, да повиши данъците, да признае правото на аборт и еднополовите бракове, да позволи публикуването и показването на порнография и т.н.

Нарастващата сила на съдебната система и либералните съдии дават на призрака на комунизма важен инструмент за постигане на неговите цели.

Популяризиране на нецензурно съдържание под предлога на „свободата“

През 60-те години на миналия век в американското общество започва ерата на дълбока трансформация. Антивоенното движение на левите студенти, рок енд ролът, хипи културата, феминисткото движение, сексуалната революция и други антитрадиционни движения създават хаос в цялата страна.

Председател на Върховния съд през този период е либералът Ърл Уорън, на когото Върховният съд постановява много влиятелни и мащабни решения. Сред тях е и забраната за молитвата в държавните училища [20] и разрешаването да се публикуват явно нецензурни материали [21].

В книгата си „Супрематисти: Тиранията на съдиите и как да се спре тя“ адвокат Филис Шлифли представя статистика, според която от 1966 до 1970 г. Върховният съд издава 34 решения, които отменят решенията на по-ниските съдилища за забрана на неприлично съдържание [22]. Освен това тези решения на Върховния съд са неподписани и повечето от тях се състоят само от един-два реда. С други думи, дори самите съдии не си правят труда да аргументират решенията си.

През 1966 г. след решение на Върховния съд Холивуд премахва ограниченията за показване на нецензурно съдържание във филми. След това започва изобилие от различни видове продукти с еротично и порнографско съдържание, които днес вече могат да се видят навсякъде.

Първото изменение в Конституцията на САЩ гарантира свобода на словото. Това би трябвало да означава правото на свободно изразяване на политически възгледи, а не свободата да се произвежда и разпространява порнография.

Легализация на наркотиците

Когато целият свят се готви да отпразнува Нова година на 31 декември 2017 г., Си Ен Ен показа кадри, на които репортерката пуши марихуана. Вероятно под въздействието на наркотика тя изглежда дезориентирана и не разбира къде се намира. По-късно тези кадри предизвикаха широк отрицателен резонанс [23].

Според конвенция на ООН марихуаната е наркотик, който е забранен за свободно разпространение и е под строг контрол. През 1996 г. Калифорния става първата щатска държава, която легализира марихуаната като лекарство по лекарско предписание. Скоро много други държави последваха примера й. През 2012 г. щатите Колорадо и Вашингтон легализират марихуаната за „развлекателна употреба“, тоест всъщност легализират злоупотребата с наркотици. Сега в тези два щата възрастните могат абсолютно законно да отглеждат, произвеждат и продават марихуана. През юни 2018 г. канадското правителство обяви, че в близко бъдеще употребата на марихуана ще стане законна в цялата страна.

Освен, че причиняват сериозна вреда на човешкото тяло, наркотиците причиняват психологическа зависимост. Хората с такава зависимост са готови да направят всичко, за да получат доза от наркотика. От друга страна, тези, които подкрепят легализацията на марихуаната смятат, че ако марихуаната може да бъде получена законно, това ще помогне за ефективно намаляване на трафика на наркотици. Те също са убедени, че легализацията ще позволи по-строго регулиране на проблемите в тази област и съответно ще намали престъпленията, свързани с наркотиците.

Легализирайки наркотиците, много държави очакват милиарди приходи. Но е лесно да се разбере, че ако още повече хора се пристрастят към наркотиците, те ще загубят желанието си да работят и ще са в лошо здраве. Всичко това ще доведе до намаляване на общото социално богатство. Очевидно е, че в дългосрочен план легализацията на наркотиците няма да може да увеличи държавните приходи.

Освен това преценката за правилно или грешно не трябва да се основава на икономически ползи. Тя трябва да се основава на стандартите, определени от Бог. Традиционният морал счита човешкото тяло за свещено, създадено по подобие на Бог. Западните религии казват, че тялото е „храм на Светия Дух“. На Изток се смята, че само с човешкото тяло човек може да стане Буда или Даоист чрез самоусъвършенстване. Така злоупотребата с наркотици е акт на оскверняване на свещеното човешко тяло.

Според Лос Анджелис Таймс, една от важните фигури, лобиращи за легализацията на марихуаната в Съединените щати, е една богата прогресивна личност  [24]. През март 2017 г. шест сенатори изпращат писма до Държавния департамент на САЩ с молба за разследване на използвания от тази личност собствен фонд за насърчаване на прогресивизма в чужбина и подкопаване на консервативното правителство. [25]

Легализацията на наркотиците е следващата стъпка по пътя към лишаване на хората от самоконтрол, по-нататъшното им отдалечаване от Бог, както и създаване на хаос и икономически упадък в обществото. Всичко това създава условия за комунистическия призрак да установи своята политическа власт.

Легализация на гей браковете

Книгата “Битие” описва унищожаването на Содом. Един от греховете, за които жителите на обречения град са заплатили, е хомосексуалността. От името на този град произлиза терминът "содомия", което означава сексуални отношения между мъже. Хората с основни познания в Библията знаят, че хомосексуалността противоречи на Божиите заповеди.

През юни 2015 г. Върховният съд постановява, че еднополовият брак е конституционно гарантирано право [26]. Пет от девет либерални съдии са гласували за това решение, а четири консервативни съдии са гласували против. Когато това решение е взето, тогавашният президент на САЩ поставя като основно изображение на официалната страница на Белия дом в Twitter флага на дъгата, който е символ на ЛГБТ общността. А със свое постановление Върховния съд забранява на 14 щата да приемат свои местни закони, забраняващи еднополовите бракове.

През август 2015 г. чиновничка от окръг Роуън, изхождайки от своята  религиозна вяра, отказва да издаде удостоверение за брак на еднополова двойка. Тя отказва да издаде такова удостоверение дори след решение на федералния съд, задължаващо я да го направи, в резултат на което е хвърлена в затвора за пет дни [27]. С това фактически съдът нарушава нейното конституционно право на свобода на убежденията.

Когато Върховният съд се произнася в полза на узаконяването на еднополовите бракове, бившият губернатор на Арканзас и бившият кандидат за президент на Републиканската партия Майк Хаккаби наричат това „съдебна тирания“ [28].

Конституционната юристка Филис Шлафли изброява девет метода, използвани от съдиите за подкопаване на обществения морал: 1) пренаписване на Конституцията; 2) забрана да се възхвалява Бог; 3) установяване на ново значение на думата „брак“; 4) подкопаване на суверенитета на САЩ; 5) насърчаване на разпространението на порнография; 6) подкрепа за феминизма; 7) създаване на сериозни пречки пред прилагането на законите; 8) намеса в изборите; 9) увеличаване на данъците.

Към 2017 г. 25 държави и региони официално са признали еднополовите бракове. Сред тези страни са основни развити страни като САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Испания, Норвегия, Дания, Финландия, Швеция, Португалия, Белгия, Австралия, Нова Зеландия и Канада [29]. Това е тревожна ситуация. Законът може да укрепи морала и може да стимулира обществото да премине към по-високи морални стандарти. Легализирането на поведение, което очевидно се отклонява от традиционните морални принципи, е еквивалентно на факта, че правителството и законодателството учат хората да вървят срещу морала и против Божиите заповеди.

От друга страна, под влияние на „политическата коректност“, критиката към хаоса, в който се намира сегашното общество, идваща от индивиди, граждански сдружения или от религиозни групи, лесно може да се пренесе на нивото на политика и права. В резултат на това то ще доведе до ограничаване на свободата на словото или прилагане на други наказания. След като аморалното поведение бъде узаконено, всяка критика по тези въпроси ще се счита за нарушение на законите, например на закона за дискриминация въз основа на пола. Законът се превръща в средство за задушаване способността на хората да оценяват нещата от морална гледна точка. Всичко това по същество е равносилно на стимулиране на хората да се отдадат на неконтролируемите си желания, движейки се към упадък и дегенерация.

Премахване на личната отговорност

Всички традиционни религии подчертават важността на личната отговорност. В Библията в Книгата на пророк Езекиил условно баща и син са дадени за изобразяване на положителни и отрицателни примери. Въпреки че са баща и син, те носят лична отговорност за последствията от собствените си действия и не носят отговорност за действията на другия. Както пише в Библията: „Каквото посееш, това ще жънеш“. Китайците казват, че доброто се възнаграждава, а злото се наказва, което отразява същия принцип.

Свободата означава отговорност. Човек има правото и свободата на идеи, изявления и действия. Но той също трябва и да е отговорен за своя избор. След като човек извърши престъпление, той трябва да бъде съответно наказан. Това е принцип на справедливостта. Независимо от това, либералните съдии насърчават хората да се отклоняват от задълженията си и да прехвърлят отговорността към преобладаващите социални условия, като икономическа ситуация, расова принадлежност, физическо и психическо здраве, образование и други демографски фактори. Всичко това позволява на нарушителите да избягват съдебните наказания.

4. Ограничаването при изпълнението на законите дава зелена светлина на престъпниците

Под въздействието на либерализма много съдии и правни институции умишлено ограничават законните правомощия на правоприлагащите органи, което дава свобода на престъпните елементи. Целта на комунистическия призрак е да парализира държавния апарат и да предизвика социални катаклизми по този начин. Той иска или да разшири правомощията на държавата, или да създаде условия за преврат или революция.

Много американски щати са приели ултра леви закони. Най-показателният случай е приемането на закона за „градовете-бежанци“. Например, определен „град за убежище“ забранява на федералните служители да арестуват нелегални имигранти, забранява на полицията да арестува имигранти по заповед за арест и също така забранява на местните служители на реда да сътрудничат с федерални агенции, които наблюдават прилагането на миграционните закони.

Това представлява сериозен риск за сигурността на обществото. През юли 2015 г. нелегалният имигрант Хосе Инес Гарсия Зарат застрелва жена в Сан Франциско. По това време той вече е обвинен в седем престъпления в САЩ, свързани с наркотици, грабеж и незаконно притежаване на оръжие. Депортиран е пет пъти от страната. Въпреки всичко това, той продължава да бъде под закрилата на общинските власти в Сан Франциско. След убийството той е освободен, признавайки го за невинен. Той също така успява да избегне шеста депортация, за която настояват федералните миграционни служби.

Когато един престъпник се яви в съда, пред прокурорите се отправят изключително строги изисквания. Това се твърди, че е направено с цел защита на законните права и интереси на заподозрения. В крайна сметка това често позволява на престъпниците да експлоатират вратички в закона. Особено престъпници, които са хитри, властни и разбрат закона или такива, които са защитени от способни адвокати. Съдебният процес може да продължи с месеци и години. За тях могат да се хвърлят много пари и усилия. И в крайна сметка, дори ако заподозреният действително е извършил престъпление, наказването му в съответствие със закона ще бъде все още изключително трудно.

След разпространението на „сексуалното освобождение“ съдилищата цитират така наречените наскоро физиологични открития, потвърждаващи, че сексуалният тормоз не нанася много вреда или дори е напълно безобиден. В тази връзка броят на леките присъди за сексуален тормоз става ужасяващ [30].

Освен това много престъпници са освободени предсрочно. Официалната причина е липсата на бюджетни средства или защитата на правата на престъпниците. Но всъщност това се прави в името на „политическата коректност“, с помощта на която се отслабва силата на закона и се нарушава стабилността на обществото, което проправя пътя за разширяване на държавните правомощия.

Справедливостта на законите се осигурява от строгото наказание на онези, които извършат непростими нарушения. От древни времена убийството е било наказвано със смърт. Но в някои страни и държави смъртното наказание е премахнато под предлог на "човечност", "толерантност" и "уважение към живота".

Под влияние на деградиралия либерализъм и прогресивизъм, някои хора обръщат прекомерно внимание на „правата и законните интереси“ на престъпниците. Независимо какви брутални престъпления извършват, все пак ще има такива, които на глас ще крещят за правата си. Тези хора обаче не казват нищо за защита правата на жертвите. Ако убийците не заплатят с живота си и все още са пазени за сметка на данъкоплатците, тогава тяхната загуба на физическа свобода е несправедлива спрямо съдбата на жертвите и страданията на техните близки.

Много американски изследователи са установили, че смъртното наказание е ефективно за възпиране на престъпността. Дейвид Мюлхаузен, старши политически анализатор към фондация „Наследство“, свидетелства през 2007 г. пред Съдебния комитет на Сената на САЩ, че смъртното наказание има възпиращ ефект и може да спасява животи.

През 90-те години Пол Рубин от Университета Emory и други двама учени изучават статистиката на престъпността за 20 години в 3000 малки американски града. Те заключават, че едно смъртно наказание средно може да спаси 18 живота на хора, които могат да бъдат убити. Дори американски учени, които са против смъртното наказание, признават, че екзекуцията има възпиращ ефект [31].

Иронията е в това, че влошените закони, които са изключително толерантни към явно аморалните постъпки, в същото време са изключително строги по отношение на много прояви на нормалното поведение в обществото. Например, те силно ограничават родителите при отглеждането на децата им. Всъщност това е равносилно на лишаване на децата от необходимото за тях домашно възпитание.

С експлоатиране на понятията „свобода“ и „законност“ до крайност, дяволът изопачава законите и ги лишава от святост.

5. Използване на чуждестранни закони за отслабване суверенитета на САЩ

Когато либералните съдии не могат да намерят език в конституцията на САЩ, за да подкрепят личните си възгледи, те търсят аргументи в закони, приети в други страни.

Например, в делото “Лоренс срещу Тексас” [2003] съдия иска да отмени тексаския закон, забраняващ хомосексуалния контакт. Но не намирайки съответната основа в конституцията на САЩ, той се позовава на разпоредбите на чужди закони, като казва, че „в много страни това вече е станало неразделна част от човешката свобода“. По този начин той успешно отменя закона на щата [32]. Този случай се превръща в прецедент и довежда до премахването на подобни закони в 13 други щата.

Комунистическите идеи се разпространяват по целия свят под различни форми. Така се появява ясна тенденция за превръщането на азиатските и европейските общества в социалистически. Африка и Латинска Америка вече са силно заразени с идеите на комунизма. Зимбабве, Венецуела и много други държави са социалистически, въпреки че не се наричат ​​такива. Дори Канада не можа да избегне влиянието на тези идеи.

След разширяването на търговията и растежа на глобализацията, САЩ стават все по-свързани с други държави. Либералните съдии въвеждат елементи на социализма в страната, заявявайки, че това е международна практика. След това те използват съдебна практика, за да изменят законите и духа на Конституцията на САЩ. Това е изключително опасно. САЩ са лидерите на свободния свят. Ако дори тази държава не може да защити традиционните си основи, тогава целият свят ще се удави в блатото на комунизма.

IV. Възвръщане духа на закона

Появата на различни хаотични явления в областта на правото предполага, че законите вече са се отклонили значително от Божиите заповеди. Законът се е превърнал в метод, който дяволът използва, за да стъпче нравствената основа на човешкото общество, довеждайки го до ръба на унищожението. 

Антитрадиционните закони узаконяват и нормализират порочното поведение. Това е еквивалентно на отваряне на вратата за разпространение на греха и след това затваряне на вратата завинаги. Всичко това води обществото по грешен път, ускорявайки упадъка и унищожаването на морала на човечеството.

Аморалните закони подкопават авторитета на самия закон и отслабват способността му да поддържа обществения ред. В резултат на това единственото „решение“ на този проблем е разширяването на държавната власт.

Деградираните закони продължават да унищожават традиционната вяра. Френският мислител Алексис де Токвил предупреждава, че единственото ефективно средство за управление на общество, което няма духовна вяра, е диктатурата [33].

Ако дяволът успее напълно да поеме контрол над законите, това ще се превърне в мощно оръжие за разваляне на човечеството. В тази ситуация хората ще имат само два варианта: или да откажат да спазват законите, или да предадат морала си и да се подчинят на изискванията на опорочените закони.

В първия случай законът ще съществува формално. Това е казано добре от адвоката Харолд Берман: „Със сигурност човек трябва да вярва в закона, в противен случай той ще се превърне в празна фраза“ [34]. Шокове и разцепления ще възникнат в обществото. Различното отношение към законите ще изостри политическата борба, която ще доведе до политическа нестабилност и засилен държавен контрол.

Във втория случай това ще доведе до непрекъснато отклонение от традиционните морални норми. Моралът на обществото ще падне, законите ще станат все по-порочни, дори може да възникне явлението „и лошият закон e все пак закон“, и никой няма да забележи проблема.

Когато дойде този етап, колкото и да реагира обществото, в края на краищата всеки ще се озове в капана на дявола, от който ще е трудно да се излезе.

В книгата „Голият комунист“, написана през 1958 г., са изброени 45 цели на комунистическата партия, насочени към проникване и подкопаване на Съединените щати. Седем от тези цели са свързани с правната система.

Цел 16: Да се използват съдебните технически решения, за да се отслабят основните американски институции с твърдения, че тяхната дейност нарушава гражданските права.

Цел 24: Да се отменят всички закони, ограничаващи нецензурното съдържание, наричайки ги цензура, която нарушава свободата на словото и свободата на медиите.

Цел 29: Да се дискредитира Конституцията на САЩ, като се нарече неадекватна, остаряла и възпрепятстваща международното сътрудничество.

Цел 33: Да се отменят всички закони и процедури, които възпрепятстват работата на комунистическия апарат.

Цел 38: Да се дадат правомощия на полицията да арестува хора в социалните институции. Всички поведенчески проблеми да се третират като психични разстройства, които само психиатри могат да разрешат.

Цел 39: Да се постигне доминиране в областта на психиатрията и използване на законите за психичното здраве за контрол над онези, които се противопоставят на комунистическите цели.

Цел 45: Да се отмени условието на Конъли, така че Съединените щати да не могат да попречат на Международния съд на ООН да поеме юрисдикция по вътрешните въпроси. Да се предостави юрисдикция на Международния съд по вътрешните въпроси. Да се предостави на Международния съд юрисдикция над държавите и лицата.

Сравнявайки горните цели с настоящата ситуация можем да видим, че много от тях вече са практически постигнати. Чрез правни методи комунизмът постепенно поглъща американската правосъдна система, подкопавайки законите и справедливостта.

Независимо дали става дума за ненавистни закони в страни с комунистически режими или за закони, постепенно погълнати от комунизма в западните страни, и в двата случая се губи основния дух на закона, тоест уважението към Бога и традиционния морал.

Ако не можем да защитим моралните стандарти въз основа на Божиите заповеди, тогава под въздействието на призрака на комунизма ще загубим независимата съдебна система и моралните ориентири. Ще се примирим с факта, че агентите на комунизма, използвайки закони ще атакуват доброто и ще се отдават на злото, несъзнателно изпълнявайки плана на комунистическия дявол за унищожаване на човечеството. Остава много малко време да се освободим от контрола на злия дух и да коригираме ситуацията.

Глава 11: ОСКВЕРНЯВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО

Как призракът на комунизма управлява нашия свят – СЪДЪРЖАНИЕ

Осъдете комунизма и Вие...

-------------------

Препратки

[1] [美]哈罗德‧伯尔曼著,梁治平译:《法律与宗教》(北京:三联书店,1991)。

[2] 班固:《汉书‧董仲舒传》。

[3] [美]哈罗德‧伯尔曼著,梁治平译:《法律与宗教》。

[4] W. Cleon Skousen, The Naked Communist (Salt Lake City: Izzard Ink Publishing, 1958, 2014).

[5] Sergey Nechayev, The Revolutionary Catechism, 1869.

[6] Vladimir Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky, https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/common_liberal.htm.

[7] 李玉贞: 〈一部颠覆性著作:《二十世纪俄国史》〉,《炎黄春秋》2010年第十期。

[8] 欧阳非:〈红色荒唐言论〉,明慧网,2015年1月8日,http://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302850.html.

[9] Francis Bacon, “Of Judicature,” Essays, Civil and Moral, http://www.bartleby.com/3/1/56.html.

[10] Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (Nos. 91-744, 91-902). “Some of us as individuals find abortion offensive to our most basic principles of morality, but that cannot control our decision. Our obligation is to define the liberty of all, not to mandate our own moral code.”

[11] Tom Murse, “Number of Pardons by President,” ThoughtCo, March 09, 2018, https://www.thoughtco.com/number-of-pardons-by-president-3367600.

[12] Gregory Korte, “Obama Commutes Sentence of Chelsea Manning in Last-minute Clemency Push,” USA TODAY, January 17, 2017, https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/01/17/obama-commutes-sentence-chelsea-manning/96678814/.

[13] Paige St. John and Abbie Vansickle, “Here’s Why George Soros, Liberal Groups Are Spending Big to Help Decide Who’s Your Next D.A.,” Los Angeles Times, May 23, 2018, http://www.latimes.com/local/california/la-me-prosecutor-campaign-20180523-story.html.

[14] Affidavit of Roger N. Baldwin, December 31, 1938, Investigation of Un-American Propaganda Activities in the United States. Hearings before a Special Committee on Un-American Activities, House of Representatives, 75th-78th Congress, 3081-3082.

[15] Phyllis Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It (Minneapolis, MN: Richard Vigilante Books, 2006), 26-27.

[16] Phyllis Schlafly, “Pots of Gold Behind Crosses and Ten Commandments,” The Eagle Forum Report, June 4, 2004, http://eagleforum.org/column/2004/june04/04-06-23.html.

[17] “The U.S. Pledge of Allegiance: Circuit Court Decision, Reactions, etc.,” Religious Tolerance, http://www.religioustolerance.org/nat_pled3.htm.

[18] Passed/agreed to in House: On Motion to Suspend the Rules and Agree to the Resolution Agreed to by the Yeas and Nays: (2/3 required): 416 – 3, 11 Present (Roll no. 273) https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-resolution/459.

[19] Submitted in the Senate, Considered, and Agreed to without Amendment by Yea-Nay, 99-0, June 26, 2002, https://www.congress.gov/bill/107th-congress/senate-resolution/292.

[20] Phyllis Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It, 30.

[21] Phyllis Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It, 58.

[22] Phyllis Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It, 60-61.

[23] “CNN Revels in Pot Smoke during New Year’s Eve Report from Denver,” Fox News, January 1, 2018, http://www.foxnews.com/entertainment/2018/01/01/cnn-revels-in-pot-smoke-during-new-years-eve-report-from-denver.html.

[24] Patrick McGreevy, “Billionaire Activists like Sean Parker and George Soros Are Fueling the Campaign to Legalize Pot,” Los Angeles Times, November 2, 2016, http://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-proposition64-cash-snap-20161102-story.html.

[25] Adam Shaw, “GOP Senators Ask Tillerson to Probe US Funding of Soros Groups abroad,” Fox News, March 15, 2017, http://www.foxnews.com/politics/2017/03/15/gop-senators-ask-tillerson-to-probe-us-funding-soros-groups-abroad.html.

[26] Ariane de Vogue and Jeremy Diamond, “Supreme Court Rules in Favor of Same-sex Marriage Nationwide,” CNN News, June 27, 2015, https://www.cnn.com/2015/06/26/politics/supreme-court-same-sex-marriage-ruling/index.html.

[27] Todd Starnes, “Kentucky Clerk: This is a fight worth fighting,” Fox News, September 3, 2015, http://www.foxnews.com/opinion/2015/09/03/kentucky-clerk-am-prepared-to-go-to-jail.html.

[28] “Attorney for Kim Davis Speaks out, Huckabee Blasts ‘Judicial Overreach’ in Case,” Fox News, September 8, 2015, http://www.foxnews.com/transcript/2015/09/08/attorney-for-kim-davis-speaks-out-huckabee-blasts-judicial-overreach-in-case.html.

[29] 〈同性婚姻〉,维基百科,https://zh.wikipedia.org/wiki/同性婚姻

[30] The Stop the Kinsey Institute Coalition, “Kinsey Helped Undermine Laws Protecting Women & Children,” http://stopthekinseyinstitute.org/more/undermining-laws/.

[31] 曹长青:〈绝不应废除死刑〉,《中国报导周刊》,2015年6月7日, http://www.china-week.com/html/6405.htm

[32] Phyllis Schlafly, The Supremacists: The Tyranny of Judges and How to Stop It, 49.

[33] [法]托克维尔著,董果良译:《论美国的民主》(上、下)(北京:商务印书馆,1988年)。

[34] [美]哈罗德‧伯尔曼著,梁治平译:《法律与宗教》。

Източник/ци: epochtimes.com; epochtimes.ru

Превод: БУДНАЕРА

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!