Китайски студентски групи на Запад прокарват партийната линия (Част 2)

Pamela Tsai, Epoch Times

Китайски студентски групи на Запад прокарват партийната линия(Част 1)

Съсзапочването на световното турне за 2010 г. на базиранатав Ню Йорк сценична компания „Шен Юн”от САЩ, много градове станаха свидетелина пропагандата на китайския режим,целяща се в групата. Режимът използвауниверситетски връзки като едни отосновните си ресурси за съсипване имиджана компанията за сценични изкуства.

Точнопреди изпълнението на „Шен Юн” вМузикалната академия във Филаделфияминалия месец, г н Сън, възпитаник наПенсилванския университет в същия град,пратил имейл през листата на Асоциациятана китайските студенти и учени (CSSA).Имейлът съдържал информация запредстоящото представление на групата.

Получателитезабелязали, че врамките на минути след публикуванетона информацията, човек с имейл адрес weihong311@hotmail.com („wei hong” буквално означава „червенпазач”) отговорил на листата със статии,очернящи „Шен Юн”.

Статиитебили директно копирани от уеб сайта накитайското консулство, клеветящи„Шен Юн” и призоваващи получателитеда не го посещават. Лицето избрало дане използва университетски имейл адреси не бил намерен такъв човек, който даима връзка с училището.

Асоциациятана китайските студенти и ученикъм Пенсилванския университет (CSSAP) еедно от училищата в мрежата на CSSA, чийтоглавен спонсор е китайският генераленконсул в Ню Йорк. Тази връзка е посоченав неговия уеб сайт, който обявява засвое мото думите на Мао Дзедун: „Служимна народа”.

Китайскиконсулства също са пращали съобщенияпрез системата на CSSA, гласящи,че ако живеещи в чужбина китайци отидатна представлението на „Шен Юн”, ще иматпроблеми да се завърнат в Китай.

Спореднякои това,че ККП отива толкова далеч в опитите сида подкопае представленията на „ШенЮн”, е отражение на значимостта нагрупата. Както един китайски студентот Пенсилванския университет сподели,„ако китайският режим не ви харесва,то вие трябва да сте прави или наистинадобри”.

Д р Дж. Дж. Клавър (J.J.Klaver) е специален агент и връзка с медиитеза ФБР във Филаделфия. Когато бе попитанза законите на САЩ, отнасящи се доличности, разпространяващи пропагандаот името на чуждестранно правителство,Клавър посочи Регистрационния акт зачуждестранни агенти (Foreign Agents RegistrationAct / FARA). Той подсигурява, че „американскотоправителство и народът са информираниза източника на информация (пропаганда)и за самоличността на индивидите,опитващи се да повлияят върху общественотомнение, политика и закони на САЩ”, споредраздел за „Често задавани въпроси”.

Актътизисква всеки агент на „чуждестраненорган”,имайки предвид правителство или свързанигрупи,да е легално регистриран вМинистерството на правосъдието вдесетдневен срок от съгласието си дабъде агент и преди да е извършил какватои да било дейност за чуждестраннатаорганизация.

Актътсъщо така изисква пропагандата да бъдеозаглавена с видно изявление, чеинформацията се разпространява отагенти от името на чуждестранен орган.Клавър продължи с думите, че „агентът е длъженда представи копия на тези материалина Главния прокурор”.

По думите наКлавър, несъответстващо на акта поведениесе наказва с глоба или с до 10 г. затвор.

FARA влизав сила през 1938 г., за да отразизагрижеността на Конгреса относноголемия брой пропагандни агенти, работещив САЩ преди Втората световна война.

Споредзаписки от съда съществуват двама китайци, които саобвинени в нарушения на FARA. Единият еЧи Мак (ChiMak),роден в Китай натурализиран американскигражданин, който работел като инженерза базирания в Калифорния изпълнителпо отбраната Power Paragon. Мак е бил осъденза срок от 24 години и 5 месеца през 2007 г.за изнасяне на чувствителна отбранителнатехнология за китайския режим.

Другпример е известният случай на Донгфан„Грег” Чунг (Dongfan "Greg" Chung), същороден в Китай натурализиран американскигражданин. Чунг работил като космическиинженер в завода на Боинг в Хангтингтънбийч, Калифорния. Той е признат за виновенв първия по рода си процес по нарушениена Закона за икономически шпионаж през2009 г. Признат е за виновен за това, чедействал като чуждестранен агент внарушение на Закона за икономическишпионаж, наред с допълнителни обвинения.

Вполугодишен доклад на FARA до Конгреса(с крайна дата 31 декември 2008 г.) сепосочва, че има 11 китайски правителствениагенти, регистрирани в Министерство направосъдието. Сред регистрираните сакореспонденти на чуждестранните изданияна „China Daily” и „People's Daily”. (В Китай тезидва вестника често са окачествяваникато „говорители на партията”.)

Разследващдоклад върху контрола на китайскиярежим над китайците в чужбина, изготвенот Световната организация за разследванепреследването срещу Фалун Гонг, гласи:„Понастоящем 90% от 30-те милиона китайцив чужбина, както и техните потомци сапридобили гражданство в страните, вкоито се намират. Но китайскияткомунистически режим никога не се еотказвал от хватката си, чрез коятоконтролира китайските имигранти, илиначините за трансформиране на тяхнатаидеология. Те ги експлоатират и севъзползват от тях, за да разширяткитайската комунистическа сфера навлияние в международната общност”.

Вдоклада също се посочва и че „подводачеството на Бюрото по въпросите закитайците зад граница към Държавниясъвет и със сътрудничеството на Отделапо консулските въпроси към Министерствотона външните работи, режимът установикитайска имигрантска политическастратегия и процедури, които специалноимат за цел китайците в чужбина. Те сапроведоха систематична дългосрочнаизмамна пропаганда и индоктриниране скитайските комунистически идеологическиконцепции”.

CSSA е международнаорганизация с клонове във висши учебнизаведения. Клоновете на CSSA обикновеноподдържат близки връзки с китайскитеконсулства.

Съществуват поне 109филиала на CSSA на територията на САЩ.

Статията„Как китайските дипломатически мисииконтролират чуждестранните китайскистуденти” отразява начина, по койторежимът използва студентите, за даразпространяват информация по цял свят.Материалът започва с блог на китайскистудент, който описва CSSA така: „За всекиклон на CSSA се твърди, че не е политическаорганизация, но всъщност всеки от тяхе много политически ориентиран инепременно е така. Консулството осигурявафинансиране и ресурси на всеки CSSA, коетосе равнява на огромна помощ, тъй каторазрешава всички финансови притеснения,които студентската организация иначеби имала. Въпреки това нашето усещанее, че консулството упражнява влияние ипо други, по-значителни начини”.

Относнотези,които работят по придвижването на целитена режима в чужбина, г н Дейвид У. Жади(David W. Szady), изпълнителен директор нанационалното контраразузнаване за ФБР,имаше да каже следното: „Има 150 000 студентиот Китай. Някои от тях са пратени тук,за да си проправят път нагоре къмкорпорациите (…) Сега виждаме, че почтивсички противници на Китай са класическислучаи на използване на студенти,делегации, изследователи, гости … икомпании с фалшив фронт”.

Изявлениетона г н Жади предизвика остра критикаи протести от страна на китайскиярежим.

CSSAP е част от системата наCSSA. Уебсайтът на CSSA показва, че китайскиятгенерален консул в Ню Йорк е техниятводещ спонсор.

Китайски студент отПенсилванския университет, който помолида не разкриваме самоличността му, сеизказа за влиянието на режима тук. „Несе чувствам комфортно с това – усещанетое сякаш живеем в сянката на „ЧервенКитай”. Хората в Китай изоставяткомунизма с 50 000 на ден, а ние живеем подкомунистическото влияние тук в САЩ.

„Искамда знам, кои са действащите очи и уши,гърла и езици на китайското правителство”, допълни студентът.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!