Китайски студентски групи на Запад прокарват партийната линия (Част 1)

Li Chengsi, EpochTimes

С реформитеи отварянето на Китай потокот хиляди китайски студенти заминахазад граница, за да учат в западниуниверситети. Нарастват обаче подозрениятаи доказателствата, че докато са на Запад,много от тях не възприемат западнитеценности и вместо това действат каточелни групи, прокарващи интересите наКитайската комунистическа партия вчужбина...

Докатогрупите изпълняват типичните застудентски организации функции,доказателствата предполагат, че скритаспект от техните задължения включвадействия като подчинени на местнитекитайски консулства.

Според„Условни регулации относно работатавърху студенти зад граница” – документ,публикуван от Държавната комисия пообразованието на Китай, вършенето на„добра работа” със студентите задграница е важна задача за китайскитепосолства и консулства.

Товае равносилно на ръководене дейноститена студентите, докато са зад граница,по начини, които малцина биха заподозрели.

Поне в САЩ от агентитезад граница се изисква да са легалнорегистрирани и те трябва да се придържаткъм американските закони, съгласноРегистрационния акт за чуждестранниагенти (Foreign Agents Registration Act / FARA), влязъл в сила през1938 г.

Според неговияраздел „Често задавани въпроси” тозизакон е бил създаден, за да „подсигури,че американското правителство и народътса информирани за източника на информация(пропаганда) и за самоличността наиндивидите, опитващи се да повлияятвърху общественото мнение, политика изакони на САЩ”.

Винтервю за Epoch Times д-р Дж.Дж. Клавър (J.J. Klaver), специаленагент и връзка с медиите,заяви, че „актът изисква всеки агентна чуждестранно ръководство (…) да серегистрира в Министерството направосъдието в рамките на десет дни отсъгласието си да стане агент и предиизпълняването на каквато и да билодейност за чуждестранноторъководство.”

Непридържанетокъм FARA може да завърши сдо 10-годишна затворническа присъда.

Ностудентите, членуващи в студентскиасоциации, които извършват дейности отимето на ККП, са в голяма степен непроверениот приелите ги правителства.

Иманяколко случая на китайци, обвинени внарушение на FARA.

Близодо обвинение бе Ли Жянджонг (LiJianzhong), бившпредседател на Китайската асоциациякъм Калифорнийския технологичен институт(Caltech) през 1996 г. В колежатой се съгласил да стане студентскипредставител за китайското консулствои чрез контактите на консулствотоопознал китайската задгранична общности бизнес лидерите в Лос Анжелис. Тойподготвил и организирал много мероприятияза консулството и установил, че енасърчаван да създава трудности заместни организации, поощряващи демокрацияв Китай. По-късно във връзка с дейносттаму с него се свързали от ФБР. Срещу негоне са повдигнати обвинения за нарушениена FARA.

Другслучай е този с Ю Юнчинг (You Yunqing),президент на Китайската студентскаасоциация към Университета на Минесотапрез 2002 г. По време на едногодишнияму мандат Ченг Жиякай (Cheng Jiacai),китайският консул в Чикаго, превел 3000щ.д. на личната сметка на г-н Ю. Впоследствиестудентът прехвърлил парите на сметкатана студентската асоциация.

„Таканаречените „средства за мероприятия”от консулството не се дават на студентскатаасоциация, а на нейния председател,тайно – поясни г-н Ю. – Това е огромноизкушение за председателя наасоциацията.”

Околонастъпването на 2004 г. председателятна студентската асоциация се оттеглил.Причината му – не желаел да следвадирективата на китайското посолствоза потискане на Фалун Гонг зад граница.

Заназначаването на нов президент ДжянгБо (Jiang Bo), главен секретарна Китайската студентска асоциация замеждународен обмен – ръководена отправителството неправителственаорганизация под контрола на китайскотоМинистерство на образованието, отишълв Университета на Минесота лично.Консулът Ченг лично позвънил на няколкоот заместник-председателите и гиуведомил, че Джянг ги кани на вечеря.

Следвечерята Джянг записал името, училищетои адреса на родителите на всекистудент.

Бивши агентина китайските разузнавателни службитвърдят, че членовете на Асоциациятана китайските студенти и учени (CSSA) вършат работата, която консулствата немогат да свършат.

Споредрегистрите, в САЩ съществуват поне 109групи на CSSA.

Многоподобно на ролята на държавно управляванатановинарска агенция Шинхуа (Xinhua) в Китай, асоциациите на студенти и ученинаблюдават китайците зад граница идокладват за развития; същевременно тепопуляризират пропагандата на ККП вдържавите, в които се намират, и принеобходимост сеят семената на раздора.

В по-екстремнислучаи китайските агенти разполагат соткрадната от разузнавателнитеслужби на други държави информация.

ККПе известна с това, че следи изкъсовербуваните от нея членове на CSSA. Китайските консулствапровеждат редовни събрания, за даобсъждат онези китайци зад граница, закоито имат опасения.

Отхората в CSSA, с които имаконтакти, както и от изпратени отконсулствата хора в други организации,се изисква да докладват за тях веднъжмесечно.

Китайскиагент в Белгия, избягал на Запад през2005 г., е дал показания, че систематана CSSA в действителност е„челната организация” на шпионскамрежа, поставена под наблюдение отЦентъра за стратегическо разузнаванеи сигурност в Европа в продължение надве години.

Тайниятагент е бил член на CSSA къмУниверситета в Лувен, Белгия, и учил иработил е Европа десет години. Тойподробно докладвал пред белгийскотоправителство за шпионските дейностина стотици китайски агенти в европейскитебизнес среди.

По думите мукитайската шпионска мрежа, която сепростира в цяла Европа, използваинфраструктурата на CSSA за прикритие.

Главнитей задачи се фокусират върху подсигуряванетона индустриален и икономически шпионаж,както и събиране на информация задисиденти. След това се докладва доПекин и Министерството по общественасигурност на ККП.

ККПсистематично се намесва на организациив чужбина, когато тези организацииподкопаят – умишлено или не –вътрешнополитическите й цели. Чрезмеждународната мрежа на CSSA режимът е способен да използва контактнилисти от електронни пощи и лични контактикато свои средства.

Еднатакава група, взета на прицел от ККП, есценичната компания Shen Yun,която има международни турнета. Компаниятапредставя едно възраждане на традиционнитекитайски култура и ценности и пресъздавасцени, в които китайският народ сеизправя, за да сложи край на преследванетона Фалун Гонг в Китай – силно чувствителнатема за китайските власти.

Подумите на г-жа Чен Инг (Chen Ying),бивша съпруга на член на китайскотопосолство във Франция, когато наближатпредстоящи важни събития, дипломати ототдела по образованието към китайскотопосолство „предават това на гръбнакаот задгранични студентски асоциации,които след това предават [информацията] на всички съответни студенти.”

Следтова се планират мероприятия съобразнонуждите на посолството.

Управляваниятот ККП Китайски културен клуб къмУниверситета в Ню Йорк стартира на сайтаси петиция през 2007 г. в протест срещу международното състезаниепо китайски класически танц, организираноот New Tang Dynasty Television –базирана в Ню Йорк телевизия, основанаот практикуващи Фалун Гонг, коятоспонсорира Shen Yun и отразяванарушения върху човешките права вКитай.

Скоро след това CSSA към Колумбийскияуниверситет публикува в Интернетотворено писмо в подкрепа на действиятана Китайския културен клуб към Университетав Ню Йорк и по-късно на същия ден качина сайта си девет статии, очернящи ФалунГонг.

Всички статииса с линкове към сайта на китайскотопосолство. Китайският културен клубкъм Университета в Ню Йорк има тримаконсултанти, двама от които са от офисана китайския генерален консул в Ню Йорк.

Китайски студентски групи на Запад прокарват партийната линия (Част 2)

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!