Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Самопризнание, но само за колегите-политици от Брюксел: ПРОВАЛЕНА ДЪРЖАВА СМЕ! ДАЙТЕ ПАРИ!

Image may contain: shoes

Image may contain: 2 people

https://www.facebook.com/TerminalniKolaji/

Самопризнание, но само за колегите-политици от Брюксел

ПРОВАЛЕНА ДЪРЖАВА СМЕ! ДАЙТЕ ПАРИ!

.

Проект на Споразумение за партньорство!

Така се нарича стратегическият документ, с който кандидатстваме за много милиарди, които ще дава ЕС. .

Давам само някои констатации от него. Подчертавам - не са мои! На правителството са, управляващата коалиция и политическата върхушка на страната..

*** Съществено е изоставане по отношение на покритието със скоростни пътища спрямо ЕС - покритието с автомагистрали и скоростни пътища е едва 0.006 км/кв. км, първокласните пътища са 14.7%, а автомагистралите едва 3.7%. от общата дължина на републиканската пътна мрежа.

*** Около 1/3 от републиканската пътна мрежа остава с лошо качество на пътната настилка. Към 2015 г. степента на завършеност на отсечките от основната ТEN-T мрежа в страната възлиза на едва 50%, което е петият най-нисък резултат в рамките на ЕС.

*** „Публичните разходи за образование като процент от БВП са 3.6% за 2018 г. при средно 4.6% за ЕС. България е на 83-то място в света и 26-о място в ЕС по показателя качество на образователната система в изследването Global Competitiveness Report 2017-2018 на Световния икономически форум, като за последните десет години страната влошава представянето си с 19 позиции.

*** Включените деца в образование и грижи в ранна детска възраст са 83.9% за 2018 г. при 95.4% средно за ЕС. 47% от 15-годишните младежи у нас са функционално неграмотни, 46.5% са с постижения под критичния праг в областта на науката, а 44.4% са с недостатъчно ниво на умения по математика, като изоставането спрямо ЕС е повече от двойно във всички области на изследването PISA 2018.

*** Едва 29% от населението притежават поне основни умения в областта на цифровите технологии (57% средно за ЕС)”.

*** България е една от държавите членки с най-висок дял на младите хора между 15 и 24-годишна възраст, които не са нито в образование, нито в обучение, нито в заетост – 18.1% за България при средно ниво от 12.9% за ЕС през 2018 г.

*** България има и най-високо неравенството в разпределението на доходите в ЕС – 7.7 пъти разлика между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата при средно 5.2 пъти в ЕС.

***Страната е на предпоследно - 26-о място в ЕС, по правителствени разходи за социална защита - 12.4% от БВП средно за последните десет години при средно ниво за общността 18.9% от БВП.

*** България е една от държавите в ЕС с най-ниска раждаемост, има най-висок дял на смъртност от болести на органи на кръвообращението (65%), намаляване на населението в трудоспособна възраст – за последните десет години относителният дял на населението на възраст 15-64 години е 64.7%.

МОЯ БЕЛЕЖКА Данни в изследване на БДС показват, че лицата над 50 г. заемат следните дялове по сектори:

- хуманно здравеопазване - 51%,

- социална работа - 57%,

- образование - 52%,

- научно-изследователска дейност - 54%.

- почти 50% е делът на тези лица и в сфери като: държавно управление, селско, горско/рибно стопанство, административни и спомагателни дейности. .

*** България е на последното, 27-о място в ЕС до дял на публичните разходи за научна и развойна дейност. Към 2018 г. се отчита спад с 15% в сравнение с 2011 г. на малките и средни предприятия със собствена иновация, 16% спад на предприятията с технологични иновации, както и срив с 81% на продажбите на нови за пазара или фирмата продукти то дял от оборота”

*** 5 пъти по-ниска от средното за ЕС приложимост на изследванията, забавена модернизация на висшето образование, нисък потенциал за задържане на таланти (125-о място в света) и привличане на таланти (110-о място), последно място в ЕС по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и на 47-о място през 2018 г. по Индекс за развитие на електронното управление на ООН.

*** Най-енергоемката икономика в ЕС, изразходваща 3,6 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС,

*** Най-въглеродно интензивната държава членка на ЕС с интензитет на емисиите на парникови газове към 2016 г. 4,3 пъти по-висок от средното за ЕС ниво.

*** Най-ресурсоемката икономика в ЕС, изразходвайки 6,8 пъти повече суровини за производство на единица БВП от средния суровинен разход в ЕС".

*** силна амортизираност на водопроводната мрежа, ниска степен на съответствие с изискванията на директивата за пречистване на градските отпадъчни води, "необходимост от намаляване на дела на депонираните отпадъци – нивото през 2017 г. от 61.8% е над 2.5 пъти по-високо от средното за ЕС.

*** столицата София, формира 47.9% от БВП на страната през 2016 г., като увеличава приноса си с 2.4 процентни пункта за последните 10 години.

Разликата между най-развития (София-град) и най-изостаналия (Видин) в икономически план NUTS III район нараства от 43 пъти през 2007 г. до 65 пъти през 2016 г!!!

И т.н.-, и т.н., и т.н..

Това разказва властта на нашите партньори от Запада. Признава си го, понеже парите са според нуждата.

У нас представя същата картина през розово стъкло.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=22512

Grigor Lilov

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!