Самопризнание, но само за колегите-политици от Брюксел: ПРОВАЛЕНА ДЪРЖАВА СМЕ! ДАЙТЕ ПАРИ!

Image may contain: shoes

Image may contain: 2 people

https://www.facebook.com/TerminalniKolaji/

Самопризнание, но само за колегите-политици от Брюксел

ПРОВАЛЕНА ДЪРЖАВА СМЕ! ДАЙТЕ ПАРИ!

.

Проект на Споразумение за партньорство!

Така се нарича стратегическият документ, с който кандидатстваме за много милиарди, които ще дава ЕС. .

Давам само някои констатации от него. Подчертавам - не са мои! На правителството са, управляващата коалиция и политическата върхушка на страната..

*** Съществено е изоставане по отношение на покритието със скоростни пътища спрямо ЕС - покритието с автомагистрали и скоростни пътища е едва 0.006 км/кв. км, първокласните пътища са 14.7%, а автомагистралите едва 3.7%. от общата дължина на републиканската пътна мрежа.

*** Около 1/3 от републиканската пътна мрежа остава с лошо качество на пътната настилка. Към 2015 г. степента на завършеност на отсечките от основната ТEN-T мрежа в страната възлиза на едва 50%, което е петият най-нисък резултат в рамките на ЕС.

*** „Публичните разходи за образование като процент от БВП са 3.6% за 2018 г. при средно 4.6% за ЕС. България е на 83-то място в света и 26-о място в ЕС по показателя качество на образователната система в изследването Global Competitiveness Report 2017-2018 на Световния икономически форум, като за последните десет години страната влошава представянето си с 19 позиции.

*** Включените деца в образование и грижи в ранна детска възраст са 83.9% за 2018 г. при 95.4% средно за ЕС. 47% от 15-годишните младежи у нас са функционално неграмотни, 46.5% са с постижения под критичния праг в областта на науката, а 44.4% са с недостатъчно ниво на умения по математика, като изоставането спрямо ЕС е повече от двойно във всички области на изследването PISA 2018.

*** Едва 29% от населението притежават поне основни умения в областта на цифровите технологии (57% средно за ЕС)”.

*** България е една от държавите членки с най-висок дял на младите хора между 15 и 24-годишна възраст, които не са нито в образование, нито в обучение, нито в заетост – 18.1% за България при средно ниво от 12.9% за ЕС през 2018 г.

*** България има и най-високо неравенството в разпределението на доходите в ЕС – 7.7 пъти разлика между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата при средно 5.2 пъти в ЕС.

***Страната е на предпоследно - 26-о място в ЕС, по правителствени разходи за социална защита - 12.4% от БВП средно за последните десет години при средно ниво за общността 18.9% от БВП.

*** България е една от държавите в ЕС с най-ниска раждаемост, има най-висок дял на смъртност от болести на органи на кръвообращението (65%), намаляване на населението в трудоспособна възраст – за последните десет години относителният дял на населението на възраст 15-64 години е 64.7%.

МОЯ БЕЛЕЖКА Данни в изследване на БДС показват, че лицата над 50 г. заемат следните дялове по сектори:

- хуманно здравеопазване - 51%,

- социална работа - 57%,

- образование - 52%,

- научно-изследователска дейност - 54%.

- почти 50% е делът на тези лица и в сфери като: държавно управление, селско, горско/рибно стопанство, административни и спомагателни дейности. .

*** България е на последното, 27-о място в ЕС до дял на публичните разходи за научна и развойна дейност. Към 2018 г. се отчита спад с 15% в сравнение с 2011 г. на малките и средни предприятия със собствена иновация, 16% спад на предприятията с технологични иновации, както и срив с 81% на продажбите на нови за пазара или фирмата продукти то дял от оборота”

*** 5 пъти по-ниска от средното за ЕС приложимост на изследванията, забавена модернизация на висшето образование, нисък потенциал за задържане на таланти (125-о място в света) и привличане на таланти (110-о място), последно място в ЕС по Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и на 47-о място през 2018 г. по Индекс за развитие на електронното управление на ООН.

*** Най-енергоемката икономика в ЕС, изразходваща 3,6 пъти повече енергийни ресурси за производство на единица БВП от средния енергиен разход в ЕС,

*** Най-въглеродно интензивната държава членка на ЕС с интензитет на емисиите на парникови газове към 2016 г. 4,3 пъти по-висок от средното за ЕС ниво.

*** Най-ресурсоемката икономика в ЕС, изразходвайки 6,8 пъти повече суровини за производство на единица БВП от средния суровинен разход в ЕС".

*** силна амортизираност на водопроводната мрежа, ниска степен на съответствие с изискванията на директивата за пречистване на градските отпадъчни води, "необходимост от намаляване на дела на депонираните отпадъци – нивото през 2017 г. от 61.8% е над 2.5 пъти по-високо от средното за ЕС.

*** столицата София, формира 47.9% от БВП на страната през 2016 г., като увеличава приноса си с 2.4 процентни пункта за последните 10 години.

Разликата между най-развития (София-град) и най-изостаналия (Видин) в икономически план NUTS III район нараства от 43 пъти през 2007 г. до 65 пъти през 2016 г!!!

И т.н.-, и т.н., и т.н..

Това разказва властта на нашите партньори от Запада. Признава си го, понеже парите са според нуждата.

У нас представя същата картина през розово стъкло.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=22512

Grigor Lilov

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...