Ето я скандалната далавера с маските! Втори месец "инструментът" Гешев се прави на луд – всички договори и документи

Прокуратурата чевръста-праща на съд проф. Асена Стоименова

Това е сигнал на Григор Здравков от Легия Антимафия до главния прокурор прокурор, с входящ номер от 21.05 май т.г.

До този момент главният прокурор Иван Гешев продължава да се прави на луд.

Тук на тези линкове може да се запознаете с ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО АФЕРАТА СА МАСКИТЕ, както и С ДОГОВОРИТЕ с китайците:

Линнкове към двата ПДФ-а:

Link PDF 1

Link PDF 2

ДО Главния прокурор на Република България

Г-Н ИВАН ГЕШЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за извършено престъпление по

смисъла на чл.209 от НПК

ОТ: Григор Вихров Здравков,

адрес: гр. София, ул. Хан Аспарух 18

Тел. 0887 71……

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в страната, срещу данъчната и финансовата система.

Считам, че в случая има предположение за неизпълнение на служебни задължения от висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282, ал.1 и чл.283, търговия с влияние – престъпление по чл.304б от НК, както и отговорност по чл. 288 от НК, с което се нанасят съществени вреди срещу данъчната система на държавата и има отказ от действия срещу продължаващи във времето престъпления по членове от Глава 8. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ – Раздел I, Раздел II, Раздел IV от НК. Също така в случая има и неизпълнение на задължение, произтичащи от  чл. 209 от НПК.

С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица.

Считам, че в случая навежда на основателни съмнения за конфликт на интереси на висшестоящи политически лица за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 282 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления на висши държавни служители, които по различни начини са използвали влиянието си и като органи на властта са осуетили наказателно преследване срещу извършителите на престъпления с цел да се избавят други лица от наказания, които им се следват по закон – престъпления по чл.288 и чл.289 от НК. Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Считам, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления – престъпления по чл.304б от НК.

Освен  това  считам , че  в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на Чл. 242  от НК както и членовете касаещи митническа измама в НК, НПК, Закон и правилник за прилагане закона за Митниците ,Данъчните закони и  други съотносими към този текст закони на РБ . За контрабанда, на  стоки, митнически и данъчни измами. Неплащане ‚“източване“ и прихващане на ДДС. Също  така от описаните по-долу факти и  доказателства, обосноваващи предположения за последващи (произтичащи от описаните в приложението) данъчни злоупотреби в особено големи размер, ДДС измами и избягване деклариране на обороти, както и пране на пари с предикатно престъпление, контрабанда на  стоки, митнически измами данъчни измами.

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ,

С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и да предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица, Ви моля да предприемете необходимите действия и да уведомите съответните оторизирани органи за образуване на наказателно производство.

Моля да  разпоредите на ВСИЧКИ изброени държавни служители да им бъде отнет ДОПУСКА до класифицирана информация НЕЗАБАВНО  и да бъдат отстранени от работа до приключване на проверката , за да НЕ МОГАТ да оказват влияние върху свидетели, манипулации или редактиране и кражба на документи  и влияние на органите  на властта осъществяващи проверката.

Според описаното по-долу се касае за съмнения за извършени нарушения и престъпления от следните лица:

Министър на Здравеопазването Кирил Ананиев и съпричастните към този акт на търговска сделка и обмитяване от Министерство на Здравеопазването.

Директор на Агенция „Митници“ Георги Костов, Зам. директори на Агенция „Митници‘ и началници на дирекции „МРР“ „МОС“ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“. Също така Началници и редови служители узаконили конкретния внос с ЕАД  20BG005807056832R8

Също така и Министъра на финансите Владислав Горанов. Същото лице пряко отговаря за назначаването , работата и контрола на Директора на Агенция „Митници‘ и финансовите параметри на действията на правителството във време на извънредно положение. Евентуално престъпното деяние е с особена тежест тъй като е извършено евентуално от високопоставени държавни служители по време на извънредно положение.

Също така и Министър-председателя Бойко Борисов, главния секретар на Министерски съвет Веселин Даков и директора на Дирекция Правителствена канцелария Апостол Михов.

Настоявам да дадете гласност на разследването, поради „голям обществен интерес“ , което е практика във Ваше лице като Главен прокурор на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изложение на фактите и обстоятелствата:

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подава молба с рег. № 44-00-8 / 25.05.2020 до Директора на ТМУ Югозападна. Молбата е заведена с входящ № 32-129169. Молбата касае корекция по осъществен внос с ЕАД 20BG005107003347R7 от 21.04.2020. Причина за исканата корекция е недоставена стока от изпращача в особено големи размери. Вносът по ЕАД 20BG005107003347R7 на базата на договори сключени от Министерство на здравеопазването на Република България с Китайската национална фармацевтична корпорация. Сключените договори са два броя.

1.Договор за доставка на 1 000 000 броя медицински маски –  KN95 на стойност 1 670 000  EUR, Единична цена 1.67 EUR.

2.Договор за доставка на 1 176 770 броя нестерилни немедицински маски – KN95 и 50 броя «вентилатори»  VG70 на обща стойност 2 912 124 EUR. (бл. На автора: не е ясно защо министър Ананиев не е дал разделна цена за артикулите. Видно от приложените фактури е, че цената на маските е 1 412 124 EUR. Единична цена 1.20 EUR. Цената на «вентилатори»  VG70 е 1 500 000 EUR. Единична цена 30 000 EUR. 50 бр.)

Според министър Ананиев в склада на БЧК е направен качествен и количествен контрол. С констативен протокол № 1 е установено, че са получени 578 400 броя нестерилни немедицински маски на стойност 694 080 EUR вместо декларираните 1 000 000 броя. Бел. на автора: всъщност истинската поръчана бройка е 1 176 770. Според Ананиев явно липсват 598 370 броя маски на цена 1.2 EUR за брой на обща стойност 718 044 EUR и моли да не се обмитяват липсващите бройки. Приложен е ЕАД 20BG005107003347R7 от 21.04.2020 с който потвърждава написаните цени по-горе от нас. Приложено е и ЧМР с дата на вдигане на стоката 2020-4-13 BEIJING.

Приложена е фактура, в която са описани  1 000 000 броя медицински маски –  KN95 на стойност 1 670 000  EUR с единична цена 1.67 EUR. Изрично във фактурата е написано с голям четлив шрифт: 100% от цената по договора е платима до три дни от подписването на договора. Ако купувачът забави плащането повече от три дни, продавачът има право да се оттегли от договора.

Приложен е доклад от Жени Начева от 31.03.2020 с резолюция „съгласен“ на Ананиев. Докладът касае решение на Министерски съвет № 217 от 30.03.2020 за закупуване на горните артикули.

Приложен е и договор с Китайската национална фармацевтична корпорация – 6 страници. Прави впечатление, че договорът е единствено на китайски език. Видно е, на 6-та страница долу, седи български печат със сигнатура Република България 2 и подпис на Кирил Ананиев. Към документите не е приложен договор на български език. Не е ясно как Кирил Ананиев подписва договор на китайски език без в дясната част да има превод на български език.  Не е ясно как митничарите са прочели договора на китайски език, за да установят, че това е договорът, касаещ молбата на министър Ананиев.

Приложено е решение на Министерски съвет от 31.03.2020, с което се одобрява проектодоговора за закупуване на въпросните артикули. Решението е под № 217 и е подписано от следните лица: Министър-председател Бойко Борисов, главен секретар на Министерски съвет Веселин Даков. Приложеното копие е преподписано с „вярно“ от директора на Дирекция Правителствена канцелария Апостол Михов.

Приложена е фактура  № 13 на български език от 27.03.2020 която касае вноса на:  маски немедицински нестерилни 1 176 770 на цена 1 412 124 EUR. Единична цена 1.20 EUR. Цената на «вентилатори»  VG70 е 1 500 000 EUR. Единична цена 30 000 EUR. 50 бр.

Изрично във фактурата е написано с голям четлив шрифт: 100% от цената по договора е платима до три дни от подписването на договора. Ако купувачът забави плащането повече от три дни, продавачът има право да се оттегли от договора.

Приложен е документ от финансови контрольори за поемане на финансово задължение от БНБ и приложение за извършване на разход за сумата от 5 695619.48 лв. представляващо левовата равностойност на 2 912 124 EUR.

Приложено е нареждане за свободен валутен превод с входящ № към БНБ 545 – 33464 / 30.03.2020 за сумата 2 912 124 EUR към Китайската национална фармацевтична корпорация с подпис на Кирил Ананиев, като е посочена основа за плащане фактура от 27.03.2020. Приложен е и контролен лист от финансов контрольор с дата 30.03.2020, потвърждаващ наличието на всички необходими документи за извършване на плащането.

Приложен е и договор на български и китайски текст под текст от 6 страници, който е подпечатен със същия печат Република България 2 и подпис на министър Ананиев. Приложено е решение на Министерски съвет от 27.03.2020 за одобряване на договора с китайската страна, подписано от Министър-председателя Бойко Борисов и главния секретар на Министерски съвет Веселин Даков. Приложен е 2 броя констативен протокол № 1 от Министерство на здравеопазването, в който е описано че на 21.04.2020 Министерство на здравеопазването е получило……………. Като се констатира следното несъответствие:

Доставени са 578 400………….. броя нестерилни немедицински маски KN95 по договор за доставка …………..S1 на 1 176 770 броя нестерилни медицински маски, като в митническата декларация са описани 1 000 000 броя медицински маски по договор …………… S2 на 1 000 000 броя медицински маски KN95. Подписани са от Пемов и Пейчева с дата 05.05.2020.

Възникват следните въпроси и констатации , обуславящи  хипотеза за извършване на корупционни практики, престъпления по служба, престъпно бездействие в особено големи размери от организирана престъпна група.

 1. Защо са платени 1 176 770 броя на цена 1.2 EUR на обща стойност 1 412 124 EUR? За какво точно могат да се използват тези маски в борбата с COVID19
 2. Цената и на двата вида маски 1,2 и 1,67 EUR не предразполага за високо качество на на продукта. За сравнение :

https://virubor.com/pages/сертифицирана-респираторна-маска-kn95?gclid=EAIaIQobChMImLK295bD6QIV2YjVCh3KPAMFEAAYASAAEgItsPD_BwE

KN95 Професионална респираторна маска с клапа – Laianzhi 9102A. Цена: от 12.90 лв. с ДДС.

https://agricultural-gearbox.en.made-in-china.com/?gclid=EAIaIQobChMI_a6qoKPD6QIVWojVCh2sqge5EAAYBCAAEgLEEfD_BwE

 1. Върната ли е сумата от 718 044 евро за не доставената стока от изпращача към държавния бюджет ?
 2. Постъпили ли са суми към държавния бюджет за покриване на разходите по двата парични превода(БНБ към изпращача и обратно),
 3. Постъпили ли са и лихви за сумата от 718 044 евро, за периода от изпращане й на дата 31.03.202 от БНБ до датата на връщане на същата. Ако към днешна дата сумата е върната .
 4. Къде в договора са описани неустойки при изпращане на некачествена стока и в по-малко количество ?
 5. Кай и кой е обеспечил липсващото количество маски 598 370 бр. за българските медици,
 6. Кой носи отговорност за подписването на договор е неблагоприятни клаузи за РБ като: „100% от цената по договора е платима до три дни от подписването на договора. Ако купувачът забави плащането повече от три дни, продавачът има право да се оттегли от договора.“
 7. Защо липсва констативен протокол с подписи на митнически служители. Същият е задължителен при физическа проверка на стоката при внос.
 8. Каква е смисъла Министерски съвет и Министерството на здравеопазването да осъществи внос за сумата от 5 695619.48 лв. представляващо левовата равностойност на 2 912 124 EUR,. който евентуално да е дарен или заскладен в склад на БЧК. Не трябва ли пратката незабавно да бъде доставена (маските) до краен потребител в болниците и или други учреждения в РБ.
 9. Артикулът описан като „вентилатор‘ всъщност е Respiratory Ventilator VG70., и е със спорни качества относно неговата приложимост при борбата с COVID-19.

https://alliedscientificpro.com/shop/product/respiratory-ventilator-vg70-24430?category=201

12.Най фрапиращото е че достъпна цена на модела Respiratory Ventilator VG70 към днешна дата 20.05.2020 е

11 000,00 $ – 16 000,00 $.

https://russian.alibaba.com/product-detail/ce-certificate-hospital-breathing-machine-aeonmed-vg70-ventilator-price-60647730551.html

12.1

https://aeonmed.en.made-in-china.com/product/RvExrpiTFmYF/China-ICU-Ventilator-Vg70-with-CE-Certificate.html

ICU Ventilator Vg70 with CE Certificate

Get Latest Price Leave a message.

Min. Order / Reference FOB Price

1 Piece US $11,000-16,000/ Piece

https://medical.fr/en/37002-ventilator-aeonmed-vg70.html

Покупната цена без ДДС платена от РБ за 30 броя е 50 000 EUR.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32 страници.

София                                                           С уважение : Григор Здравков

Дата 21.05.2020

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://svobodnoslovo.eu/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!