Честито! Нови правила за изчисляване на пенсиите

Честито! Нови правила за изчисляване на пенсиите

Нови правила за преизчисляването на пенсиите предлага Министерството на труда и социалната политика с промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Те предвиждат, когато човек подаде едновременно заявления за отпускане на пенсия и за служебно преизчисляване, първото преизчисляване да се извършва през следващата година от първо число на следващия месец, в който е било подадено заявлението. Промяната се налага, защото в момента няма предвидена разпоредба, която да посочва какво се случва в тази ситуация, обясняват от социалното министерство пред „Труд”.

Друга промяна касае случаите, при които работещ пенсионер спре да се труди и да се осигурява за определен период. Тогава, ако до датата на служебното преизчисляване на пенсията не са постъпили нови данни за осигурителен стаж и/или доход на лицето, а за самоосигуряващите се – за внесени осигуровки, от НОИ ще издават разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.

Измененията в наредбата засягат и изплащането на добавката за чужда помощ към пенсията на човек, когато личната помощ не му се предоставя поради прекратяване на договора с асистента. В този случай добавката се изплаща за времето от първо число на следващия месец през който е прекратен договора, или от първо число на месеца на прекратяване на договора, ако през това време не е била предоставена лична помощ.

В наредбата се правят промени във връзка с изменения на Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат да се признава за стаж при пенсиониране времето, в което са полагани грижи за лице с определена чужда помощ.

Документите за удостоверяване на осигурителен стаж/доход за работа в друга държава вече ще постъпват електронно чрез националното приложение, като прикачени файлове към съответното заявление за пенсия. Това е става възможно благодарение на въвеждането на електронен обмен на информация между система за предаване на социалноосигурителни данни между компетентните институции на държавите-членки на Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария. От НОИ уточняват, че от 6 януари 2020 г. институтът вече е включен в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), като така ще замени обмена на хартиени документи.

За постъпилите документи по този обмен няма да се изисква заверка от съответните компетентни институции.

78 000 взимат увеличение за натрупан стаж

78 000 работещи пенсионери ще получат увеличени пенсии през юли заради служебно преизчислени пенсии, показват данните на Националния осигурителен институт.

Общо близо 229 хиляди работещи пенсионери вече са със служебно преизчислени пенсии със задна дата от 1 април.  151 хиляди от тях получиха още през юни увеличението за натрупания допълнителен стаж след пенсионирането. Близо 28 000 човека ще получат увеличението на парите си през август. Хората, подали заявление, че искат всяка година служебно да им се преизчислява пенсията в началото на годината преди обявяване на извънредното положение, не попадат в настоящия обхват на сметки. Те са около 90 000 души и ще си получат увеличението спрямо месеца на подаване на заявлението.

Служебното преизчисляване беше въведено като противоепидемична мярка, за да не се струпват много хора на едно място. От НОИ коментираха пред „Труд“, че идеята е дори след изтичане на извънредната ситуация да се запази схемата със служебното преизчисляване на пенсиите.

Работещи пенсионери, които имат заплата средна или над средната за страната, могат да поискат преизчисляване и на базата доход, което е по-благоприятно за тях.

Разпореждането за отпускане, отказ за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на пенсии и добавки, както и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии се връчва лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен адрес или по електронен път. Това са друга част от промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Когато пенсионерът не може да бъде намерен по тези два начина, разпореждането се поставя на таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата на НОИ за срок от 7 дни, след изтичането на който документът се смята за връчен.

С промените в наредбата се прецизират нормите за създаване и водене на пенсионни досиета. Изрично се предвижда трудовите, служебните, осигурителните, военноотчетните книжки и други документи, удостоверяващи осигурителен стаж, да се върнат на пенсионера заедно с разпореждането за получаване на пенсия.

Копията от тези документи, съхранявани в пенсионното досие, се заверяват за вярност с оригинала от упълномощеното длъжностно лице в НОИ.

Предвидена е възможност за съхраняване и на заверено копие от удостоверението за наследници.

Към досието обаче се прилагат в оригинал заявлението за отпускане на пенсия и оригиналните удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход. Към него се прилагат и експертните решения на ТЕЛК или НЕЛК, или решения на медицинска комисия, ако има такива.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://lupa.bg/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!