КФН е ограничила с указания наследяването на втората пенсия

С указания Комисията за финансов надзор (КФН) в разрез със закона е ограничила правото на наследяване на т. нар. втора пенсия. Това е установил Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и настоява регулаторът да отмени неправилните си указания, които действат от 2004 г., предаде news.lex.bg.

Те са за тълкуването и прилагането на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбата предвижда: „При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството“.

На практика разпоредбата предвижда, че втората пенсия, която идва от вноски в частен фонд, се наследява, а натрупаните пари се изплащат еднократно или на части на наследниците така както ги определя Законът за наследството.

КФН обаче ограничава наследниците само до преживял съпруг и низходящи и възходящи по права линия. Ето какво заявява комисията в указанията си: „В чл. 170, ал. 1 от КСО законодателят е очертал кръга на наследниците и е изброил изчерпателно тези от тях, които имат право да получат съответен дял от натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице – това са преживелият съпруг, чиито права възникват по силата на брачната връзка с наследодателя и роднините по права низходяща и права възходяща линия. Това законово разрешение изключва определени кръгове от наследници – съребрените роднини и наследниците по завещание и предвижда средствата на починалото осигурено лице да преминат само в имуществената сфера на най-близките членове на семейството“.

Всъщност чл. 170, ал. 1 КСО препраща към реда по ЗН и посочва всички наследници, като не е ясно защо в разпоредбата отделно са изброени и някои от тях като преживелия съпруг например. „Вярно е, че текстът на разпоредбата не е изцяло прецизен, но основна задача на указанията е да разяснят всички неясноти в прилагането на законовата уредба.

Това обаче не може да става чрез ограничаване на права на гражданите, каквито самото законодателство не предвижда“, заявяват от адвокатурата в писмото си до КФН, в което настояват указанията на комисията да бъдат отменени.

Адвокатите обясняват, че Законът за наследството определя кои са наследниците – по закон и по завещание, и в КСО законодателят не стеснил кръга им. С указанията си КФН обаче е ограничила основното право на човек да се разпореди с имуществото си, част от което са и натрупаните средства по индивидуалната му партида в пенсионния фонд. Комисията е ограничила и правото на наследниците да получат това имущество.

„Ограничаването на основни права на гражданите не може да става чрез указания на държавен орган, когато същите са гарантирани на законово и конституционно ниво“, заявява ВАдС.

Той специално обръща внимание на това, че с указанията си КФН е изключила братята и сестрите от кръга на тези, които могат да получат средствата по индивидуалната партида на починалия при липса на други наследници от по-преден ред или заедно с възходящите наследници от втора или по-горна степен. И заявява, че тълкуването на регулатора е неправилно, несправедливо и неоправдано.

От адвокатурата подчертават, че при допълнителното пенсионно осигуряване партидите във фонда са индивидуални, а средствата, които се трупат в тях, са собственост на конкретния осигуряващ се. „Това физическо лице притежава право на собственост върху тях и следователно може да се разпорежда, както намери за добре, тъй като правомощието на разпореждане е задължителен елемент от имуществените субективни права, каквото безспорно е правото на собственост. С оглед на това всяко лице е свободно да се разпорежда с имуществото си след смъртта си в полза на всяко лице, което прецени, че следва да получи наследство в качеството си на негов наследник“, заявява ВАдС. И припомня, че ЗН ограничава наследодателя само по отношение на запазената част на някои наследници по закон. „Т.е.осигуреното лице-наследодател е свободно да се разпорежда както намери за добре с паричните средства, които са натрупани по индивидуалната му партида, в полза на всяко лице, което избере за свой наследник, стига да не уврежда запазената част на посочените в чл. 28, ал. 1 от ЗН наследници чрез завещание. А ако не е оставило завещание, то тези средства влизат в наследствената маса и се разпределят по общите правила за наследяване по закон по Глава втора от ЗН“, посочват адвокатите до КФН.

Те изтъкват, че изключването от кръга на наследниците на парите от личната партида за втора пенсия на братята и сестрите, а и на възможността за завещаването им, погазва правото на собственост и правото на наследяване.

Затова ВАдС призовава КФН да отмени указанията си.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://19min.bg/

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!