Докладът за Фонда за гарантиране на влоговете е цензуриран в полза на грабителите на КТБ

Atanas Tchobanov

Публикуваният от Сметната палата доклад за одит на Фонда за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ е драстично орязан и констатациите в него са подменени. Така се прикриват факти за организираното разграбване на КТБ от лица и фирми свързани със санкционирания по “Магнитски” депутат Делян Пеевски.

BIRD разполага с текста на проекта за одитен доклад, който е спрян от публикация, “джуркан” е много сериозно и в крайна сметка е публикуван в силно орязан вариант. От сравнението на текста на проекта и текста на публикувания доклад става ясно, че са отпаднали констатациите за значителна част от посочените нарушения, което е в нарушение на Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти. Сравнителният прочит веднага показва, че резюмето и заключението в окончателния одитен доклад не отразяват констатираните факти и обстоятелства, а им противоречат.

До окончателния доклад за ФГВБ се стигна след закъснение от половин година като през това време са предприети незаконни действия за цензуриране на доклада от извънредно определена комисия от приближени служители на тогавашното ръководство. Всичко това се върши в грубо противоречие със законовите изисквания и вътрешните актове и с намесата на висши политици от ДПС. BIRD публикува и доказателство за такава намеса – снимка на Рамадан Аталай от ДПС,  на тайно посещение в Сметната палата при зам.-председателя Горица Грънчарова – Кожарева.

В проекта на одитен доклад от одита на ФГВБ са надлежно констатирани и безспорно доказани голям брой ключови нарушения на закони – Закона за банковата несъстоятелност, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор , Закона за независимия финансов одит и други. Има и много нарушения на вътрешните правила на Фонда – Правилника за организацията на работата на Управителния съвет, Политиката по банкова несъстоятелност и ранни интервенции, Процедурата за избор на синдик и Процедурата за избор на външен експерт – оценител на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността.

Приетият от Сметната палата окончателен доклад от одита на ФГВБ не съдържа информация за значителна част от посочените нарушения, което е в нарушение на Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти.

Резултатьт от всичко това е подмяната на констатациите, което може да е само в интерес на лицата, които са се възползвали от липсата на описано имущество на КТБ в несъстоятелност, в пъти занижените оценки на атрактивни активи, както и непрозрачната им продажба.

За сравнение общото заключение от проекта на одитен доклад, което е напълно обосновано и отговаря на одитните доказателства, подкрепени и от външния експерт “Аликс Партнърс” гласи:

“През одитирания период неосигуряването на достатьчно персонал и подходяща организационна структура, както и липсата на ефективна система за вътрешен контрол на Фонда не създава адекватни условия за ефективно изпълнениe на функциите на Фонда в производството по банковата несъстоятелност.

Възстановените средства от осребряване на кредитните експозиции за над осем години са средно с над 16 на сто по-малко от прогнозите на авторитетна международна компания /”Аликс Партнърс” б.ред/, които е трябвало да се наберат за 12 месеца.

Посочените обстоятелства показват, че не е постигната законовата цел за справедливо удовлетворяване на вложителите и другите кредитори на банката във възможно най-кратък срок. Интересите на кредиторите на банката, както и общественият интерес във връзка с производството по банкова несъстоятелност, не са осигурени в достатъчна степен.”

В окончателния доклад от този текст остава само:

През одитирания период, дейността на ФГВБ относно банковата несъстоятелност е осъществявана в съответствие изискванията и целите на Закона за банковата несъстоятелност и подзаконовите актове.

Сравнение на текстовете в проекта за доклад за Фонда на фондовете и оконочателния, публикуван доклад /в зелено/

Както се вижда подобно заключение няма как да е вярно, при толкова драстично разминаване с реалността – за осем години работа Фондът е събрал по-малко отколкото прогнозираното за една година.

По-натам в окончателния доклад мизерните постижения на ФГВБ са оправдани по следния начин

„Поради обективни причини и независимо от упражнявания от Фонда контрол, в препоръчания от компанията 12-месечен срок не са постигнати прогнозираните резултати за попълване на имуществото на банката в несъстоятелност.”  

Изчезналият конфликт на интереси на шефа

В окончателния текст е изтрито обстоятелството, че председателят на УС на Фонда Матей Матев до заемането на длъжността е бил правен консултант на синдиците на КТБ, които в новото си качество следва да контролира съгласно ЗБН. Според справките за сключените договори синдиците на КТБ АД са сключили на 30.04.2015 г. безсрочен възмезден договор за правни услуги с Матей Матев. По този договор до 28.02.2019 г. е изплащано ежемесечно възнаграждение, което е одобрявано от УС на ФГВБ с решения за одобряване на проектите на месечните бюджети за разноските по издръжка на КТБ, както и с решенията за одобрение на докладите за дейността и отчетите на синдиците.

Освен това е изтрита и констатацията, че Матей Матев не е информирал, че синдиците на КТБ са плащали регулярно възнаграждение за правно обслужване на неговия син – адв. Веселин Матев. От Матей Матев се очаква да контролира въпросните синдици и конфликтът на интереси е вопиющ, но очевидно не и за комисията, осакатила първоначалния доклад.

Относно тези конфликти на интереси, които няма как да бъдат напълно премълчани, в окончателния доклад вдъхновено е дописан закона, като се твърди, че шефът на Фонда на фондовете не попада в обхвата на ЗПКОНПИ. Тази трактовка влиза в конфликт с чл. 6, ал. 1, т.18 от ЗПКОНПИ, който определя, че лица, заемащи
висши публични дльжности по смисъла на този закон, са ръководителите на държавни институции. ФГВБ е такава институция създадена със специален закон и установяването на конфликт на интереси при неговия шеф следва да се направи от КПКОНПИ, а не от Сметната палата.

Липсващите кредитни досиета на КТБ

В проекта за доклад коректно се посочва, че са изчезнали кредитните досиета на КТБ

Липсват описи на наличните ценни книги, договори и вземания на банката, данни и информация за кредитните досиета, описи на имоти и вещи по чл. 110, ал. 1 от Закона за собствеността.

Заключението в одитния доклад е, че в резултат

“липсва разумна увереност, относно вярното, точно и изчерпателно описание на имуществото на банката в несьстоятелност.”

Нищо такова не е останало в окончателния доклад на Сметната палата.

Поевтинялата “печатница на Пеевски”

Конкретно е разгледан случая с лизинговата компания “Партнер Лизинг” АД, голям кредитополучател от КТБ./над 133 млн. лв. при затварянето на банката на 20 юни 2014 г./. Както писа Медияпул, с камионите собственост на тази фирма е приложена схема за източване на КТБ.

Но същата фирма стои и зад финансирането на печатницата на бившия медиен магнат Делян Пеевски и неговата майка Ирена Кръстева, както установи разследване на проекта KTBFiles

В констатациите на проекта за доклад е посочено, че общата стойност на вземанията от съвкупността на кредитните експозиции на “Партнер Лизинг” е оценена от „Прайсуотърхаус Купърс България” на приблизително 15 млн. лв., а от “Аликс Партнърс” са оценили същото на  30-40 милиона лева.

В окончателния доклад оценката на “Аликс Партнърс” е премахната.

Изчезналата оценка на активите на Партнер Лизинг от Аликс Партнърс

Това разминаване повдига много сериозни въпроси относно обективността на оценката на активите на банката в несъстоятелност. Още повече, че това е пореден случай на проблематична работа на регистриран одитор в казуса на КТБ.

Така или иначе е констатирано, че от активите на “Партнер Лизинг” не е събран нито лев. В резултат от липсата на контрол от ФГВБ не се съблюдава интереса на кредиторите, свързан с получаване на максимална стойност от продаденото имущество на банката. А ФГВБ е основен кредитор.

Събрани са само 15% от активите при прогноза 37%

От окончателния доклад е изтрита и констатацията, че реалният процент събрани активи е повече от два пъти по-нисък от прогнозирания. В проекта за доклад е записано:

Достиганите проценти на възстановяване, посочени по-горе, са значително под прогнозирания процент (37,2 на сто), изчислен въз основа на извършената обезценка на активите от одиторските компании към 30.09.2014 г.

Такава констатация в крайния доклад липсва.

Прогнозата от 37,2% събираемост е изчезнала.

Отчетено е, че за период от седем години /22.04.2015 г. – 30.06.2022/ са събрани само 1,4 милиарда  лв. от 6,8 милиарда лева активи на КТБ или 20,5%. Процентът е дори по-малък, защото са включени групи активи, осребряването на които не е показателно за положените усилия от синдиците и от Фонда. Ако не се броят паричните средства и парични салда при централни банки и финансовите активи на КТБ, събираемостта пада на 15%.

Изтриването на доказани и важни факти и обстоятелства, които са изцяло подкрепени от външния консултант по одита, представлява грубо погазване на Закона за Сметната палата и международните одиторски стандарти. Но както казваше бившия втори в ГЕРБ – “няма кой да ги накаже”.

Вижте пълния текст на проекта за доклад /в дясната колона в червено/, сравнен с окончателния доклад /в лявата в зелено/ тук: fgvb-check

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: Докладът за Фонда за гарантиране на влоговете е цензуриран в полза на грабителите на КТБ - BIRD

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!