Следвайте "Буднаера" в Телеграм

ДБ искат проверка дали пилонът с българското знаме в Рожен е законен


Проектът "Пилон Рожен" ще постави българското знаме на 111 м височина. Това ще бъде най-високо издигнатият флаг в ЕС.

Депутати от ДБ са сезирали инстутуциите да извършат проверка за законност на проекта за поставяне на българското знаме в Рожен.

Идеята и реализацията на проекта „Пилон Рожен“ са на фондация „Наследство в бъдещето“ и започна на 9 юни. Българското знаме ще бъде издигнато на пилон на височина от 111 метра в Родопите. То ще бъде най-високото знаме на пилон в Европейския съюз,  флагът, поставен на най-висока надморска височина в света (1430 м) и 14-ти по височина в света.

В социалните мрежи тръгна петиция срещу проекта за българския флаг, а депутатите от ДБ се похвалиха във Фейсбук, че са сезирали държавата за проверка на строителството. Ето какво написа депутатът от ДБ Владислав Панев:

„С Илина Мутафчиева внесохме въпроси до земеделския и регионалния министри за спазването на законовите процедури при поставянето на пилона с българското знаме в Рожен.

Въпроси към министъра на земеделието, Кирил Вътев: „Както е видно от снимките, с които разполагаме, при изграждането на Пилона става въпрос за изкоп, арматура, наливане на бетон. Това са дейности, които съгласно Закона за устройство на територията се характеризират като строителство. В тази връзка проведена ли е процедура по промяна предназначението на земеделския имот за неземеделски цели. Процедурата, по промяна предназначението съпътствана ли е от проект решение на Общински съвет Смолян и становища на други институции? Инвестиционното намерение разгледано ли е в цялост? Има информация, че пилонът е преместваем обект. С оглед на това, че се касае за обект, чийто фундамент е бетонов и вкопан в земята, считате ли че същият може да се приеме, като преместваем с оглед дефиницията, че преместваем обект е този, който може да бъде преместен в цялост на друго място“?

Въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройство, Андрей Цеков: „Издадено ли разрешително за строеж. За какъв обект – пилона и фундамента разгледани ли са в цялост, в съответното разрешително. Влязло ли е в сила разрешителното и кога? Извършен ли е контрол по разрешителното? За обекта има ли изготвен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и същият в съответствие ли е с Общия устройствен план на община Смолян? Разгледан ли е Подробен устройствен план на сесия на Общински съвет и ако да, на кое заседание, какво е решено? Обявен ли е Подробният устройствен план на собствениците на съседните имоти“?

Това не е първият сигнал срещу поставянето на българкото знаме в Рожен. На 12 юни 2023 г. по сигнал, постъпил от „Сдружение за дива природа Балкани“, експерти на РИОСВ – Смолян са направили проверка на извършване на строителство в района на Защитена местност „Рожен“.

При проверката на място е констатирано, че се извършват строително-монтажни работи по реализация на инвестиционно предложение: „Изграждане на внушителен пилон с височина 111 метра“ с възложител Фондация „Наследство в бъдещето“, гр. Смолян. РИОСВ – Смолян се е произнесъл за реализацията на инвестиционното предложение, по реда на Наредбата за оценка за съвместимост.

Със становище от Наредбата компетентният орган по околна среда е направил преценка, че така представено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда и предвид това не подлежи на процедура за извършване на задължителна оценка на въздействието върху околната среда) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Поземленият имот, в който се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

ЗА КАКВО Е СЪЗДАДЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Източник/ци: ДБ искат проверка дали пилонът с българското знаме в Рожен е законен

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!