Токът с фиксирана цена за бита и малки фирми

Нов регламент на ЕС позволява и малките и средни фирми да плащат за електроенергия по регулирани цени, но решението дали това да бъде направено е на страните членки.

В сила е нов регламент на Европейския съюз

Крайното решение за справяне със скъпата електроенергия е на страните членки

Важи за определено потребление

Не само домакинствата, а и малките и средни фирми, могат да плащат за ток по регулирани, а не по пазарни цени. Това гласи нов регламент на ЕС, който е публикуван в Официалния вестник на ЕС. Но страните членки имат възможност сами да изберат чрез какви мерки да помогнат на крайните потребители на електроенергия заради високите цени.

В мотивите към регламента на ЕС е записано, че в момента съгласно Директива 2019/944 на ЕС, регулираните цени за тока са възможни за домакинства и микропредприятия, а също така за енергийно бедни и уязвими клиенти. Тези регулирани цени дори могат да бъдат под себестойността за производство на електроенергията. Но при настоящото изключително покачване на цените на електроенергията, наборът от мерки, с които държавите-членки разполагат в подкрепа на потребителите, трябва временно да бъде разширен чрез предоставяне на възможност за разширяване на регулираните цени и за малки и средни предприятия, пише в мотивите към регламента. Дали обаче всяка страна членка ще се възползва от тази възможност е нейно решение.

В България от предишния редовен кабинет и от служебното правителство лансираха идеята да има две тарифи на тока за бита, като над определен праг на потребление домакинствата да плащат електроенергията по пазарни цени. Но досега не са предлагали малките фирми да ползват евтин тока като домакинствата.

В новия регламент на ЕС е записано, че битовите потребители и малките и средни фирми временно може да ползват електроенергия на цени под себестойност, които всяка страна членка има възможност сама да определи. Но при положение, че са спазени няколко условия. Основното е ниската цена да важи за ограничено потребление и да има стимул за намаляване на потреблението. Брюксел не е поставил таван до какво потребление хората могат да плащат тока на ниски цени. От служебното правителство лансираха идеята ниските цени на тока за домакинствата да важат до 300 киловатчаса през лятото и 800 киловатчаса през зимата. Така обаче значително по-високи сметки за тока биха получили семействата, които ползват бойлер. А ако домакинство се отоплява на ток, сметките биха нараснали в пъти. Вместо да предложат праг на потребление, който да защити всички домакинства, които нямат басейн, от Министерството на енергетиката обявиха, че се отказват от въвеждането на две тарифи.

В подготвения от предишния редовен кабинет на Кирил Петков План за възстановяване и устойчивост България е поела ангажимент домакинствата да излязат на свободния пазар на ток на два етапа - от 2023 г. и 2025 г. В директивата 2019/944 на ЕС обаче няма крайна дата, до която домакинствата трябва да минат на свободния пазар на ток. В директивата пише, че до 2025 г. страните членки трябва да докладват на Брюксел как определят регулираните цени, както и тези цени да са над себестойността за производството на електроенергия. След това трябва да бъде направена оценка на правилата за определяне на цените на тока и чак след това, ако е необходимо, да бъде приета крайна дата, до която домакинствата да са на регулирани цени. А България като страна член на ЕС би могла да преговаря дали такава дата да бъде приемана.

Сами избираме как

Потреблението трябва да бъде свито с 10%

Важи за периода от 1 декември до 31 март 2023 г.

Нов регламент на ЕС позволява и малките и средни фирми да плащат за електроенергия по регулирани цени, но решението дали това да бъде направено е на страните членки.

Държавите-членки на ЕС се стремят да прилагат мерки за намаляване на общото си месечно потребление на електроенергия с 10% за периода от 1 декември 2022 г. до края на март 2023 г., гласи новият регламент на ЕС. Потреблението трябва да се сравнява спрямо съответния месец през петте години преди влизане в сила на регламента, като се започне с периода от 1 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.

Наред с това всяка държава-членка трябва да намали потреблението на електроенергия през определени пикови часове поне с 5%. Страните членки са свободни да избират подходящите мерки за намаляване на потреблението на електроенергия. В регламента е посочено, че мерките трябва да са ясно определени, прозрачни, целенасочени и недискриминационни. Възможно е да има финансови компенсации за фирми, които намаляват потреблението на електроенергия.

Използват парите за компенсации

Слагат таван на приходите от продажба на електроенергия

Без ограничения за мощност до 1 MW

Ще бъде поставен таван на приходите на електроцентралите от производството на електроенергия.

Въвеждането на таван на приходите от продажба на електроенергия предвижда новият регламент на ЕС “относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията”. Предлага се този таван да бъде 180 евро за мегаватчас. Приходите на електроцентралите над този таван се наричат “излишък от приходи” и ще могат да се използват за компенсиране на потребителите на ток заради високите му цени.

В регламента обаче е посочено, че този праг от 180 евро не е задължителен за страните членки. Като се има предвид, че производственият микс и структурата на разходите на съоръженията за производство на електроенергия се различават значително в отделните държави членки, те имат възможност да запазят или въведат национални антикризисни мерки и тавани на приходите на производителите на електроенергия, пише в мотивите към регламента.

Таванът от 180 евро за мегаватчас е определен, така че приходите на електроцентралите да са достатъчни за покриване на направените инвестиции. Освен това таванът на приходите не трябва да се определя под разумните очаквания на пазарните участници по отношение на средното ниво на цените на електроенергията преди войната в Украйна, пише в мотивите към регламента. Преди февруари 2022 г. средните пикови цени на пазара на едро бяха значително под 180 евро за мегаватчас.

Таван на приходите трябва да има за производителите на вятърна енергия, слънчева енергия (топлинна и фотоволтаична), ядрена енергия, геотермална енергия, хидроенергия без резервоар, на енергия от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса с изключение на биометан), от отпадъци, лигнитни въглища, сурови петролни продукти и торф, пише в регламента.

Страните членки могат да не въвеждат таван на приходите за производителите с инсталирана мощност до 1 MW.

Държавите-членки могат да въвеждат мерки, които допълнително ограничават пазарните приходи на производителите на ток, както и таванът на приходите да бъде различен за различните технологии на производство на електроенергия.

В подготвяните от Министерството на енергетиката законодателни промени се предвижда приходите над тавана да влизат във Фонд “Сигурност на Електроенерийната Система”. В регламента на ЕС е посочено, че страните членки трябва да използват тези приходи за мерки в подкрепа на крайните потребители на електроенергия заради високите цени на тока. Тези мерки може да включват компенсации за намаляване на потреблението на електроенергия или с тях да се насърчават инвестиции във възобновяеми енергийни източници и в енергийна ефективност. Но крайното решение как да се използват парите е на всяка страна членка.

Регламентът на ЕС въвежда и допълнителен данък от поне 33% върху “излишните печалби”, генерирани от дружества в секторите на суровия петрол, природния газ, въглищата и рафинериите. С този данък ще се облагат приходите на компании от тези сфери, които са с над 20% по-големи от средната печалбата за четирите години от 2018 г. до 2021 г. Приходите от този допълнителен данък също трябва да се използват за компенсиране на крайните потребители на електроенергия.

Цените може да са по-ниски

Бизнесът иска правила за компенсациите

Настояват за нови тавани

Максималният таван на приходите на електроцентралите да бъде намален, настояват работодателите.

Да бъдат разписани ясни правила за компенсиране на бизнеса заради високите цени на тока, настояват от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с писмо до служебния премиер и министъра на енергетиката.

На среща в Министерство на енергетиката на 21 октомври е представен изменен вариант на таваните на приходите на производителите на електрическа енергия, но не е представен механизмът за компенсиране на бизнеса. На последното заседание на Кризисния щаб, проведено на 13 октомври, е обсъдено намаляване на тези тавани. Вместо това в новия вариант за някои производители те са увеличени, посочват от АОБР. “Този подход е недопустим! По този начин се намаляват средствата, които да осигурят финансирането на компенсаторния механизъм за цените на електрическата енергия”, заявяват работодателите.

“Това са средства на бизнеса, получени в енергетиката, поради съществуващи пазарни изкривявания! Намираме предложените тавани на приходите за необосновани. Възразяваме срещу завишаването на тавана на кондензационните въглищни централи от 180 лв./MWh + разходите за емисии на 350 лв. лв./MWh + разходите за емисии. Не виждаме какви промени са настъпили за десет дни, за да се предприеме двукратно увеличение на прага”, посочват от АОБР.

“Намираме определянето на таван на приходите от 320 лв./MWh на ВЕИ производителите без договори за премии за необосновано. Това са производители с ниски производствени разходи, при които не се заплащат гориво и емисии. Самото равнище на пазарните цени е обусловено от високите цени на изкопаемите горива и цените на емисиите. Следователно, и тези ВЕИ производители реализират неочакван приход. Смятаме, че този таван за ВЕИ без премии може да бъде свален поне дву- или трикратно”, заявяват от АОБР.

Таванът на приходите за АЕЦ “Козлодуй” е три пъти по-висок от определената от КЕВР цена за регулирания пазар, в която освен гарантирана възвръщаемост, са включени разходите за гориво и за вноски във фондовете за управление на радиоактивни отпадъци. Таванът на приходите на ядрената централа трябва да е поне с 1/3 по-нисък, заявяват от АОБР.

“Регламентът на ЕС цели подпомагане на икономиката в кризисна ситуация, а не осигуряване на комфорта на енергетиката и съсипване на икономиката! Настояваме за ревизиране на таваните, за да оцелее българската икономика!”, заявяват работодателите.

Дават 400 лв. на сезон

Още 50 хил. души с помощи за отопление

Общата сума е 20 млн. лв.

Още 50 хил. души ще получат помощ за отопление в размер на 400 лв.

Еднократна енергийна помощ от 400 лв. ще получат още близо 50 хил. души. Решение за това е взето в сряда на заседание на Министерски съвет. За целта са отпуснати 20 млн. лв.

Допълнителните средства ще бъдат за хора, които са получили отказ за получаването на стандартните помощи за отопление поради неизпълнение на един или повече критерии, обясни социалният министър Лазар Лазаров. “На първо място - диференцираният им доход за отопление надвишава или е равен със сумата до 40 лв. и на това основание те са получили отказ; други лица, които имат поддържана регистрация в бюрата по труда по-малко от 6 месеца също са получили отказ, и третата категория лица - които са получили отказ на тези две основания”, обясни Лазар Лазаров.

Тези, които са получили отказ, няма нужда отново да подават документи, поясни Лазаров. За тези, които не са подали заявления, ще могат да го направят в 14-дневен срок от обнародване на решението в “Държавен вестник”. Към момента молбите за помощи за отопление са над 360 хил., а одобрените са 285 хил.

Източник/ци: Токът с фиксирана цена за бита и малки фирми - Труд

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!