Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Съдът позволи добив на шистов газ в Добричко, срещу който имаше референдум

Административният съд във Варна реши да отмени отказа на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Варна да одобри ОВОС за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич.

Съдът позволи добив на шистов газ в Добричко, срещу който имаше референдум

Снимка: архив, 2012 г.

Става въпрос за инвестиционното предложение "Разработване и усвояване на находище "Спасово" с площ 219 кв. км в блок "Добрич", включващо четири участъка: "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток". Срещу това инвестиционно намерение имаше големи протести, като се тръгна от настроения срещу добива на шистов газ. В проекта обаче не се говори за такова нещо.

В решението си съдът сочи, че е важно да се разбере, че в настоящото производство на съдебен контрол подлежи не качеството и съдържанието на доклада за ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда), а законосъобразността на решението, с което е отказано одобряването му. Като съществен порок при мотивиране на обжалвания акт, съдът отбелязва обстоятелството, че не са обсъдени събраните в административното производство противоречащи си становища от едни и същи органи – БДДР (Басейнова дирекция „Дунавски район), БДЧР (Басейнова дирекция „Черноморски район“) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич.

Първоначално директорът на РЗИ Добрич дава "положително становище на доклада за ОВОС", директорът на БДЧР посочва, че "няма забележки и възражения по представената документация", според директора на БДДР "докладът за ОВОС е съобразен напълно с изискванията, поставени в предходните становища на дирекцията". След проведеното обществено обсъждане обаче, същите органи дават противоречиви становища, които не са обсъдени и разгледани от административния орган с излагане на мотиви защо не се приемат данните и оценките в първите становища, а се приемат тези във вторите. Тоест не са изложени същинските съображения, довели органа до крайния резултат, счита съдът.

Избирателно в обжалваното решение са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в точно обратен смисъл на становищата, дадени при първата оценка на качеството на доклада, констатират съдиите. Няма данни за промяна във фактическата обстановка, която би могла да обоснове различен от първия извод на всеки от далите становище органи, добавят те. Съдът подчертава, че наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и неговото въздействие върху околната среда в още по-голяма степен задължава Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна да мотивира ясно и изчерпателно крайния си акт.

При това той е длъжен да обсъди в светлината на събраните в административното производство доказателства не само противоречивите становища, събрани в случая, но и изразените от обществеността опасения и възражения, като посочи кои от тях са обосновани и кои – несъстоятелни. Обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри ДОВОС (Доклад за въздействие на околната среда) и несъгласието с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище, сочи съдът в мотивите си. Съдът отбелязва и, че докладът за ОВОС и докладът за ОСВ (Оценка за степента на въздействие) първоначално са оценени с положителна оценка; становищата, представени по ОВОС, са положителни, а изисканите повторни становища са отрицателни в резултат от обществен натиск, без промяна във фактическата обстановка. Представянето на повторните становища е извършено след обществените обсъждания, когато такива процесуални действия не са допустими. Самите становища са били предоставени на възложителя в деня преди заседанието на ЕЕС (Експертен екологичен съвет) и на възложителя не е била дадена възможност да изрази позиция по тези становища. 

Източник: actualno.com

Още по темата: Съдът отмени отказа да се търси газ край Генерал Тошево, бил опорочен

                           Протести в цялата страна срещу проучванията за газ в Добричко

Източник/ци: Съдът позволи добив на шистов газ в Добричко, срещу който имаше референдум | glasove.com Новини

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!