НОИ с обяснение за ниските пенсии

Пенсионери се възмутиха, че от 25 декември вместо с очакваните 12,5%, пенсиите им бяха вдигнати с около 9,5%. НОИ публикува обяснения за точния механизъм за определяне на новия размер на пенсиите, отговаряйки на конкретните питания на хората.

Какъв е посоченият на първо място в разпореждането доход и каква е ролята му при преизчисляване на пенсията ми?

На първо място в разпореждането се посочва средномесечният осигурителен доход, въз основа на който се определя доходът за изчисляване размера на пенсията.

Доходът, от който се изчислява размерът на пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето.

Средномесечният осигурителен доход за страната се определя от НОИ. 

При по-старите трудови пенсии, отпуснати преди 2008 г., този доход може да не съвпада с дохода за 12-те месеца, предхождащи отпускането на съответната пенсия, а да бъде 398,17 лв. – това е средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г.

Последният е приложен при извършеното служебно преизчисляване на трудовите пенсии, считано от 01.10.2008 г., в случаите, когато преизчисленият на тази база размер на пенсията е бил по-благоприятен за конкретния пенсионер.

Всички трудови пенсии, отпуснати след 31.12.2007 г. се изчисляват въз основа на средномесечния осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на тяхното отпускане.

Преизчисляването на пенсиите, считано от 25.12.2021 г., се извършва, без да се променя доходът, от който е изчислен размерът на пенсията към 24.12.2021 г.

Той се умножава с нормативно определените проценти за всяка година и месец осигурителен стаж, в сила от 25.12.2021 г. и по-конкретно: 1) за всяка година осигурителен стаж без превръщане процентът е 1,35 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, 2) за осигурителния стаж, представляващ разликата между общия осигурителен стаж, зачетен на лицето и осигурителния стаж, определен без превръщане, процентът е 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Така определеният размер на всяка пенсия се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането ѝ до 24.12.2021 г. включително.

Защо в разпореждането ми липсват данни за осъвременяване на преизчислената ми пенсия за годините от 2010 г. до 2012 г.?

Съгласно изрични нормативни разпоредби в законите за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. тези години бяха обявени за "нулеви“ и не беше извършено осъвременяване на трудовите пенсии по т.нар. "швейцарско правило“ (чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/), считано от 1 юли на съответната година. Поради това за посочените три години не са налични данни за извършени осъвременявания.

Допълнителните суми, които се изплащат към пенсиите, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемиологична обстановка, не са част от отпуснатата им пенсия.

Те се изплащат на основание на специални законови разпоредби или приети от Министерския съвет постановления, без да е необходимо произнасяне на административните органи в териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Поради тази причина изплащаните към пенсиите допълнителни суми за времето от месец август 2020 г. до момента, добили популярност като "ковид добавки“, не намират отражение в разпорежданията на длъжностните лица в ТП на НОИ. От месец януари до месец юни 2022 г. включително е предвидено изплащане на допълнителна сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери. Тази добавка ще се получава вместо изплащаната през месеците октомври, ноември и декември 2021 г. допълнителна сума към пенсиите, определена в размер на 120 лева.

Източник/ци: НОИ с обяснение за ниските пенсии - Lupa BG

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!