Валери Симеонов забъркан в схема за милиони

Мечтите и обещанията за нова сграда на СКАТ се оказаха облечени в бизнеспланове и печалби за собствениците й

Вицепремиерът Валери Симеонов не си оставя коня в калта и чрез партньорите си задвижи строежа на масивна бизнес сграда върху руините на телевизия СКАТ в Бургас. Строежът е в Бургас, в комплекс „Зорница“, откъдето кабеларката с национален обхват излъчваше своята програма.

На 17 юни 2008 г. Общинският съветник от „Движение за свобода и справедливост“ Георги Иванов обвини собственика на телевизия СКАТ и председател на Общинския съвет Валери Симеонов в неправомерна сделка за изкупуване на идеални части общинска земя зад офисите на телевизията в комплекс „Зорница“. Според Иванов, СКАТ телевизия има собственост над 320 квадратни метра и иска да изкупи останалите 555 на обща цена около 870000 лева. Общинският съветник, обаче, смята, че на това място ще бъде издигната висока сграда с възможности за отдаване под наем на бизнес помещения, а това ще ощети Община Бургас.

След два дни на 19.06.2008 г. се проведе Десето заседание на ОбС Бургас, което започна в 10 часа в сградата на БСУ. Проектът за дневен ред включваше 62 точки.

Съветниците разглеждаха и обсъждаха докладната на зам.-кмета по финанси Красимир Стойчев за финансовото състояние на общинските дружества за 2007 година. Обект на дебати беше и докладната за продажбата на терена под телевизия СКАТ на собственика на медията и председател на ОбС Валери Симеонов спретната лично от кмета Димитър Николов.

Съюзници още от есен 2007 г. са ГЕРБ и Атака и тяхното партньорство лъсна на това заседание …

Бурни дебати се разразиха по докладната на кмета Димитър Николов относно прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в имот, представляващ УПИ VІ в кв.7 по плана на ж.к. „Зорница“ гр. Бургас, чрез продажбата на общинската идеална част от имота. Докладната касаеше продажбата на 555 квадратни метра общински терен на телевизия СКАТ.

Според общинския съветник Георги Иванов имаше опасност терена да се презастрои и там ще бъде построена 13 етажна сграда, щели да бъдат застроени около осем хиляди квадрата и общината щяла да бъде ощетена. Според него би било по-добре общината да не продава терена, а да изгради детска площадка.

Той предлагаше целият парцел, който е съсобственост между „Скат“ и общината да се раздели на две УПИ-та. „За това ли им трябваше властта, за да се домогнат и да си отразяват личния интерес? След като са толкова коректни и точни нека не крадат земята от народа. Нека тази земя да остане на общината и на гражданите на община Бургас“, каза Георги Иванов.

Общинският съветник Ваклин Стойновски пък поиска да разбере по какъв ред минават докладните за развалянето на съсобственост между общината и частни лица. „Аз виждам, че в момента е много лесно за управляващата върхушка да си придвижва собствените интереси. Техните докладни да минават. Минават през комисиите, които са доминирани от тях и те биват придвижване за няколко месеца по най-бърз начин, а има хора които чакат и може би те вече са мотивирани да стимулират управляващите да минават техните предложения по напред“, каза Ваклин Стойновски. Стойновски обаче попита, защо много сделки от предното управление не бяха ревизирани, които също са били законни, но не е ясно дали са били целесъобразни. „Днес ви казвам, че вие ще платите 850 хиляди лева за тази земя, а тя струва повече и го знае всеки от вас. Основният проблем е защо на някои хора минават докладните, а останалата част от бизнеса в Бургас седи и чака да дойде неговия ред“. Дебатите между съветниците продължиха още. Според Валентин Касабов от „Атака“, съветникът Георги Иванов не можел да различи действителното от фантазиите и го посъветва да чете Закона за устройство на територията.

Заместник-кметът по строителството Костадин Марков отговори, че парцелът не може да бъде делен и че продажбата му на телевизия СКАТ, която е съсобственик на част от терена е единственият начин общината да спечели. Да бе, да ?!

След дебата съветниците гласуваха с 32 гласа „за“, 10 „против“ и 3 „въздържал се“ – 555 квадратни метра общинска земя да бъдат продадени на телевизия СКАТ за 850 815 лева, без ДДС.

По онова време преди девет години общинският съветник от Бургас Ваклин Стойновски смята, че прокуратурата и икономическа полиция трябва да се самосезират, във връзка с изказването на председателя на Общинския съвет в Бургас Валери Симеонов„че е участвал в оценяването на имота“, който си уреди да закупи. Покупка по мое и на редица специалисти мнение – на изключително неизгодна за общината цена“, заявява Ваклин Стойновски.

„Твърдението, че Симеонов е участвал в оценката на имота си, той направи няколко пъти в местни телевизионни предавания. Сега, когато това изказване прозвуча в национален ефир, съответните органи – прокуратура и икономическа полиция, трябва да се самосезират. Оценките на общинска собственост, подлежаща на продажба се правят от лицензиран, независим оценител“, припомня Стойновски.

Общинският съветник смята, че и кметът на града Димитър Николов от ГЕРБ не е защитил интересите на Бургас, а е „пригласял“ на председателя на Общинския съвет Валери Симеонов („Атака“).

Според Ваклин Стойновски „месната администрация в Бургас облужва единствено интересите на управляващата върхушка. Не нормално човек който има пряк интерес от сделката да участва формирането на цената“, допълва той.

Според лидера на партия „Бургас“ за тази земя са можели да бъдат спечелени повече пари и затова оставя в прокуратурата да реши дали сделката е опорочена или не.

Стойновски зададе и въпроса защо след като молбата за закупуване е подадена още през 2005 г., едва сега след влизането на Валери Симеонов във власта обласния управител дава съгласие за деактуване на земята. Общинският съветник твърди, че е направено бързо завъртане на собствеността на земята от държавна в общинска, което е законно. Според него обаче остава въпроса защо това се случва само за хората във властта, а на нормалните бизнесмени-не.

От Валери Симеонов преди 9 години научихме , че няма връзка между влизането му в общинския съвет и решението за промяна на собствеността на замята. Той уточни,че няма намерение да надвишава определените за застрояване 3500 квадрата. Няма да продава, нито един от новопостроените етажи. Всичко построено ще бъде изцяло за нуждите на телевизията,чийто собственик е – ТВ СКАТ. Дали обаче опашатките не се сбъдват в момента, разкри Божидар Божков в http://baricada.org/2017/07/19/simeonov-skat/

„Върху художествения проект, който публично е представен пред оградата на строежа в морския град, СКАТ вече дори не е спомената. Сградата ще се нарича „Резиденция Зорница“, а от останалата информация се разбира, че опасенията на общинските съветници преди 9 години са били напълно основателни – там са посочени телефони на „отдел Продажби“.

Общинският съветник Георги Иванов сезира прокуратурата и областния управител за съмнения за нередности при покупката на терена под сградата на „СКАТ“ телевизия в началото на юли 2008 г.. Ето какво написа той:

Моля Ви на основание чл.32 ал.2 от Закона за администрацията да СПРЕТЕ действието на Решение по т.22 от дневния ред на заседание на Общински съвет – гр.Бургас, проведено на 19.06.2008г. и отразени в Протокол № 10/ 19.06.2008г., със следния текст: Да се продаде на „СКАТ“ ООД, гр.Бургас, регистрирано по ф.д. № 563/1994 год. по описа на Бургаски окръжен съд с ЕИК по Булстат 812104705, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, к/с „Зорница“, до бл.39, представлявно от управителя Валери Симеонов Симеонов с ЕГН, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 555/875 идеални части от УПИ VI, кв.7 по плана на к/с „Зорница“, гр.Бургас, целият с площ 875 кв.м., при граници: север – УПИ V в кв.7, изток – улица, юг – УПИ VII в кв.7, запад – УПИ VIII в кв.7, за сумата 850 815 (осемстотин и петдесет хиляди осемстотин и петнадесет) лева, без ДДС, и да СЕЗИРАТЕ Административен съд- гр.Бургас. Това се казва в писмен сигнал адресиран до областния управител Любомир Пантелеев изпратен от общинския съветник Георги Иванов по повод въпросната продажба с дата 08.07.2008 г.

В сигнала си Иванов посочва, че счита решението на ОбС – Бургас за незаконосъобразно. Мотивите на съветника за сигнала са на първо място докладната записка, въз основа на която тази точка е включена в дневния ред и е гласувано решението, е напълно немотивирана. Той счита, че единствения мотив изложен в нея- това, че имота не може да бъде разделен на две самостоятелни УПИ-та не е достатъчно за да бъде предложено за гласувано едно такова решение. Още по – немотивирано било и процесното решение. Липсвали каквито и да било мотиви. С това решения се засягали и интересите на общината като юридическо лице. На второ място Иванов не е съгласен, че именно с прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване би се постигнал най-благоприятен ефект за гражданите на Община Бургас.

Във втория сигнал до Окръжна прокуратура със същата дата Георги Ивановказва :

„ Уважаеми господин окръжен прокурор, така гласуваното решение считам за НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, и предвид това, че Вие, осъществявате контрол за законосъобразност на решенията на Общинския съвет чрез спиране на тяхното действие и протестирането им пред съда по реда Ви моля да спрете изпълнението на горецитираното решение на Общински съвет – гр.Бургас и го отнесете пред Административен съд – гр.Бургас за проверка на неговата законосъобразност. Съображенията ми за това са същите като в първия сигнал пише в документа. В сигнала се казва още, че е очевидно ,че идеалните части в съсобствен недвижим имот могат да бъдат продадени и на трето лице, като се спази законовата процедура, чрез която максимално ефективно се достига до една реална пазарна стойност на имота, а не както постъпи Общински съвет – гр. Бургас-продажна цена определена от вещо лице и имота се продава директно на съсобственика като се ощетяват и пренебрегват интересите на общината и гражданите.

В докладна записка на Георги Иванов от юни месец 2008 г. той предлага да се предприеме процедура по изготвяне и одобряване на ПУП за горепосочения имот, с който имота да бъде разделен на две самостоятелни УПИ-та, и този собственост на Община Бургас да бъде продаден на търг съгласно Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи или алтернативно, идеалните части собственост на Общината да ми бъдат продадени за сумата от 1 300 000 лева. Това е с близо 500 000 лв. повече от цената, която ще заплати Валери Симеонов. Иванов приема условията на съсобственост и да запази интересите на СКАТ върху тяхната част от терена.

В предаване на ТВ Канал 0 Симеонов е казал, че е съгласен с това. „На сесията обаче той забрави своите обещания и общината бе за пореден път ограбена не само с 500 000 лв., но и с възможността бургазлии да получат минимум 40% обезщетение от бъдещият офис-билдинг, от който ще се облагодетелстват единствено СКАТ и Валери Симеонов.

Защо милионите, които общината ще загуби ще трябва да отидат в частни ръце и защо за пореден път властимащите ще пренебрегнат интересите на избирателите си.“ попита преди 9 години общинският съветник Георги Иванов, но …

Глас в пустиня срещу комбината ГЕРБ-Атака в общински съвет Бургас … И до ден днешен ситуацията е същата … А тези уж се водеха патрЕоти …

Днес бизнеспроекта вече е в реализация и виждаме постройка за продан с 5 жилищни етажа и два етажа офиси и приземие с височина още за два етажа – вероятно за офиси или търговски площи … Вярно е, че не са 13 етажа, но са 11 етажа и няма и думичка за кабеларката с национални размери СКАТ, а участващите в проекта са от негласните наследници на фирми финансирани от Цветан Василев със средства от КТБ …

Ето как истината в Бургас лъсна и показа истинската същност на един вицепремиер, приятел на Борисов …

Източник: „Под лупа 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!