Кой и защо стои зад реформите в образованието?

доц. Олга Четверикова

Интервю с доц. Олга Четверикова на Дмитрий Перетолчин.

Кандидатът на историческите науки доц. Олга Четверикова е учен, занимаващ се с изследването на образователните аспекти на социалното инженерство, с религиозните основи на световната политика. Специалист по история и политика на страните от Европа и Америка. Известна е с критичната си позиция относно преустройството на класическото образование.

Дмитрий ПеретолчинРоберт Лей, високопоставен чиновник от Третия райх, e завещал: „Иновациите са вашият основен инструмент. Под маската на експеримента и заимстването на чуждестранния опит нанесете удар с лоста“. Повече от двайсет години в страната върви реформа в образованието, но кой стои зад нея в крайна сметка?

Олга Четверикова: Колкото повече научаваме какво се случва в нашата т. нар. реформа в образованието, толкова повече картината се изяснява. Този проект е подготвян много отдавна, разработван е много детайлно, при това стратегически и тактически. И неслучайно много от случващото се днес е заимствано от немския план „Ост“ – обширен проект, който засяга в това число и образованието. Ние знаем много добре, че американското разузнаване ползва разработките на немското разузнаване, прилагано на Източния фронт. Затова много от това, което днес се реализира, твърде напомня детайли от този план.

Дмитрий Перетолчин: Въз основа на разработката на Гелен* се появи ЦРУ.

О.Ч.: Да, той е взел най-непосредствено участие в създаването на ЦРУ. Днес то е по-сериозно и по-опасно, защото са задействани най-новите технологии, каквито по-рано не съществуваха. Чрез тях се разчита на пълна дезориентация на човека, хората дори често не разбират какво се случва. Но ние трябва да говорим за това как именно спецслужбите участват в реформиране на нашето образование, а по-точно – в премахване на образованието като такова. Последствията от т. нар. реформа са толкова разрушителни, че дори хората, далеч от политиката, започват да разбират, че става дума за нещо много по-сериозно, отколкото за преустройство.

Д.П.: Но защо хората, близо до политиката, продължават да си затварят очите за това?

О.Ч.: Хората, близо до политиката, или участват в това, или именно така си представят този нов свят. Тоест някой участва съзнателно, разбирайки прекрасно, че става дума за унищожаване, а друг участва, защото си мисли, че по този начин ще се приобщи към този нов свят, тъй като светът може да е само такъв и никакъв друг.

Трябва да започнем с това, че, първо, сега се задават много важни процеси в обществения живот на световното общество, които най-напред се проявяват в САЩ и без разбирането на които не можем да разберем и какво се случва с нас.Ние вече нееднократно подчертавахме, че става дума за тотална приватизация на всички сфери на обществения живот, не само собствеността, но и социалната сфера. Приватизацията на държавата, която се случва, като се предават функциите на държавата на частни структури – това е много важен момент, може да се каже – ключов. Прави се по различни начини. Най-разпространеният е държавно-частното партньорство, процес, който в САЩ върви с пълна сила някъде от края на 90-те и началото на новото хилядолетие.Държавата фактически се превръща в прост придатък на транснационалните корпорации, които започват да си присвояват функциите, които по-рано е изпълнявал държавният апарат. Тоест той и по-рано винаги е служил на корпорациите, но сега става дума за това, че вместо държавните структури започват да действат издънки на самите корпорации, което означава окончателно размиване на границите между държавния и частния сектор.

Вторият много важен процес, който върви в Америка – това е размиване на границите между военния и гражданския сектор. Този военно-промишлен комплекс на САЩ, който по-рано у нас се изучаваше много сериозно, сега между другото не се прави, се превръща в една единна общност, в някакво чудовище, което размива границите между финансовата, военно-разузнавателната и образователната сфераЗатова всяка корпорация работи за националната отбрана на САЩ, всяка корпорация може да стане фактически квази държавно образувание, защото именно частните фирми стават държавни подизпълнители и поемат функциите на държавата.

Следващият важен за нас момент е, че в тази разузнавателна общносторганично се вписват американските университети. В тях и преди са се разработвали фундаментални научни проекти, но сега, по силата на променените принципи на дейността на военно-промишления комплекс, те придобиват все по-важна роля. Защото сама по себе си американската система на висше образование сериозно се отличава от нашата система на образование и голяма част от американските университети са частни структури, частни корпорации, които се управляват чрез съвети, попечителски фондове, в които влизат богатите випускници на тези университети.

От една страна, те продават знания (дипломи), от друга – изпълняват срещу пари изследвания по поръчка на държавни структури и частни корпорации, например по поръчка на DARPA – Агенция за високотехнологични проекти за отбраната, която е агенция към Пентагона. И голяма част от университетите работят по такива поръчки, тоест за военно-разузнавателния комплекс. Това трябва да се разбере много добре. В своите нови стратегии за развитие американците подчертават, че днес войната възниква в много сфери, за най-важна от които освен информационно-психологическата, те смятат сферата на поведенческата конфронтация, когато се променят онези ценности и културни норми, формирани в дълбочина, на ирационално ниво, и се полагат в процеса на образование.

Д.П.: Затова за реформите е толкова важна образователната сфера…

О.Ч.: Това е сферата, която те не можеха напълно да контролират. Тъй като съветската система на образование се отличаваше с това, че е дълбоко вкоренена в традиционната култура, и да се промени беше доста сложно, затова я променяха постепенно. Именно на сферата на образованието и религията сега те отделят изключително внимание, за тях това е сфера на война и противоборство. У нас образованието се възприема като едно от направленията на социалната политика, докато при американците не е така.

Сега ние виждаме, че в процеса на образование е възможно тотално да се променя съзнанието на хората, на младежите и фактически отново да се формира съзнанието на децата до училищната възраст. И като имаме предвид, че нашето предучилищно образование сега е включено в процеса на непрекъснатото образование – а това са деца от два месеца до седем години, когато те поставят нашето образование под свой контрол, ние много добре разбираме, че фактически губим децата си.

Защото едно е да се променя съзнанието на подрастващите и младежите, които все пак имат някакъв багаж от познания за традиционната култура чрез песните, приказките, литературата, филмите, и съвсем друго е предучилищното образование. Това, което се заложи до две-три години от тази възраст, после остава като матрица.

Затова сега сферата на образованието се явява главно поле на противоборство. И американските университети играят в това двойна роля. На първо място, именно чрез водещите американски университети се осъществява интеграцията на нашите университети в глобалния образователен пазар; втората мисия е тоталната промяна на съзнанието. И точно в американските университети се разработват такива програми, които после се реализират с използването на различни методики тук в Русия. Тоест първата задача е да ни интегрират в глобалното образователно пространство, което предвижда да работим за транснационалния бизнес, а не за Русия, а втората е да се преведат хората в съвършено друга ценностна система, да се промени или да се преформира мирогледът. И тук вече отново влизаме в такива сфери като религията, защото добре разбираме, че става дума за това да се подготвят хората за приемане на глобалната система на управление и върховенство на световното правителство.

И ако ще говорим за внедряваната в момента система от ценности, за този мироглед, който е в основата на икономическата и политическата дейност на „стопаните“ на света, то пак отиваме към същото онова, за което с вас сме говорили много пъти – трансхуманизма.

Защо става дума за трансхуманизъм? Защото сега така се нарича икономиката на Запада, минавайки през няколко етапа – първи, втори, трети и прочие технологични стъпки, и стигам до шестия етап. Ако се опитаме все пак да разберем неговата същност, ще стане ясно, че това е много страшно нещо – по-рано развитието на техниката и на икономиката работеше за това да се създадат за човека благоприятни условия за живот, тоест беше насочено към промяна условията на живота на човека.

Целта на днешните технологии е промяна на самия човек и неговата същност. Тоест става дума за промяна на физическата и духовната природа на човека – именно за това се използват новите технологии – НБИКтехнологиите (нано, био, информационни и когнитивни). Разбира се, те създават още по-комфортни условия за живота на не много, но ключови направления – промяна на човека като такъв и превръщането му в някакъв биоробот и основен източник на доходи.

Д.П.: И университетите са стъпало за такова образование.

О.Ч.: Става дума за демонтаж на образованието, защото сега вместо образование се внедрява система по наливане на определени компетенции. Самото образование се премахва. През периода на 90-те години го променяха, отстранявайки постепенно ту едно, ту друго. В началото въведоха тези федерални стандарти, които замениха знанията с компетенции, после въведоха ЕГЕ (единни държавни изпити), после – Болонската система. После започнаха да приватизират и да прехвърлят определени услуги като платени. Всичко това се правеше постепенно. Но последният етап, при който руското образование трябваше да премине в глобално, бяха документите от последните години. Разбира се става дума най-вече за приетите през 2011 г.„Стратегии за иновационно развитие на РФ“ до 2020 г., което е много важен момент.

Иновацията е обновление и ключовото направление на това обновление стана системата на образованието.

На образованието в този документ е отделено основно внимание, а в първия вариант на„Стратегиите…“ – това, което е необходимо за създаването на обновения човек, е посветена цяла глава – „Иновационният човек“.Говори се за необходимостта да се формира човек, който е длъжен да стане адаптивен към постоянните промени, да създава тези промени, да има предприемачески дух и т. н., тоест наистина става дума за формирането на нов човек върху нови принципи, при това трябва да се направи още преди училищната възраст, в най-ранното детство.

По-нататък там се говори, че нашето образование трябва да премине на международни стандарти, да се привлекат чуждестранни специалисти, широко да се използва английският език и все в този дух. Тоест на международния фактор се отделя основно внимание.

Д.П.: А в обучението приоритет има английският език.

О.Ч.: В университетите от 2013 г. се реализира проектът „5-100-20“ в съответствие с който една трета от програмите за вузовете трябва да са на английски език, и действащ договор, според който заплатите на учителите са обвързани с това доколко активно те използват английския език, пишат учебници на чужд език, четат лекции на чуждия език и в чуждестранни вузове. В някои вузове дори вече и езиковата подготовка на аспирантите е на нивото на институтите за чуждестранни филологии. Става дума за това, че по програмата „5-100-20“ статутът на английския е като при езиковите вузове, в които чуждият език се изучава като основен предмет. Аспирантите в тези вузове, за да вземат изпитите по чужд език, са длъжни дори да публикуват статия в аспирантски сборник на чужд език. Тоест неговата научна работа трябва да е на английски език и това е условие и за техническите специалности, и за лекарите.

Д.П.: За да може на чуждестранните наблюдатели да им е по-удобно да избират нужните хора за работа.

О.Ч.: Така е. В съответствие с иновационната стратегия бе приета програмата„Развитие на образованието“ за периода 2013-2020 г. и Концепцията за целева програма за развитие през 2016-2020 г., одобрени през декември 2014 г. Там е постановено, че основното е формирането на конкурентоспособност, така че образованието да бъде конкурентоспособно на световния образователен пазар. И нищо не се говори за формиране на образованата, развита личност, служеща на отечеството, за формиране на патриоти. Там такива думи и понятия дори няма. Основният инструмент за активното ни вписване в този глобален пазар е и проектът „5-100-20“, който предвижда включването на пет руски вузове в 100-те най-добри световни вузове в съответствие с правилата на световните рейтинги. Проектът се реализира съгласно постановление на правителството (март 2013 г.), което предвижда създаването на съвет за осъществяването на избора на тези вузове на конкурсен принцип. Искам да подчертая, че това е постановление на правителството, а законодателите от Думата са много слабо информирани, ако изобщо са информирани. След това по разпореждане на правителството се одобрява съставът на съвета по конкурентоспособност, където влизат шест представители на Русия, включително Ливанов, Греф и 7 чужденци – сред тях и главата на Сколтех (Сколковския институт за наука и технология), Едуард Коули, който е професор вМасачузетския университет и член на консултативния комитет на НАСА – агенция на федералното правителство на САЩ, работеща в тясно сътрудничество с Пентагона. Фактически този международен орган управлява проекта.

Конкурсът мина, бяха избрани 15 университета (а това са най-добрите, основно технически университети със стратегическо значение), които получиха държавна подкрепа заради прехода към международните стандарти, в които основният показател е определеният процент на чуждестранни специалисти и чуждестранни студенти, съответно програмата, организацията, начина на управление и т.н. Така се започна тоталното преустройство на нашите вузове. И последните заседания на съвета по конкурентоспособност, проведени през октомври м. г., само потвърдиха, че става дума за смяна на руския манталитет. Членът на съвета Майкъл Кроу, президент на университета в щата Аризона, заяви, че е „хубаво дори само това, че университети участват в конкурса, променят мисленето си, независимо дали ще се класират или не“. Защото за да участват в този конкурс, трябва да извършат промени в съответствие с критериите за рейтинг. По-късно същото каза и Ливанов„Работещите в тези институции значително се променят, те говорят други езици, вземат други решения. Това не е заради рейтинга. Става дума за далеч по-важни институционални промени.“ А зам.-председателят на съвета Андрей Волково отбелязва: „Очевидно е, че проектът „5-100“ става все по-забележим, нараства и интересът от страна на университетите.“

Тоест според тях проектът трябва да стане модел, по който да се трансформират останалите университети. През октомври 2015 г. в проекта се включиха още шест вуза и изглежда, че работата отива към присъединяване и на други, а останалите, които не се вписват в стандартите, просто ще бъдат премахнати. Това се осъществява по пътя на обединяване на регионалните вузове към основни университети, при което ще стане тяхната пълна реорганизация, ликвидация на цели направления, съкращаване на преподаватели и т.н. Според коментар на представители на Висшата школа по икономика, които участваха в разработката на Концепцията на целева програма за развитие на образованието през 2016-2020 г.40% от вузовете и 80% от филиалите на вузове ще бъдат ликвидирани. По-нататък беше казано, че ще се появи цяла мрежа от иновационни центрове за общообразователни курсове и 95% от педагозите от предучилищното образование трябва да се преквалифицират за новите методи за обучение. А който не съответства на новите изисквания, ще си отиде.

По-нататък виждаме следващото: през 2014 г. по инициатива на университета по Научно-изследователски университети и икономически вузове от проекта „5-100“ се създава Асоциация „Глобални университети“, която прие свой устав, в който се казва, че НКО (некомерсиални организации) не си поставят за цел получаването на средства, но могат да се занимават с предприемаческа дейност. Тази некомерсиална организация се управлява от съвет, който се избира от събрание, начело на който стои ректорът на Висшата икономическа школаКузмин. Освен това в съвета могат да влизат представители на четири министерства – на образованието, на финансите, на труда и на икономическото развитие и ФМС (Федерална миграционна служба). Как е оправдано това от правна гледна точка, би трябвало да са наясно юристите, но така се получава, чевсичко е направено без каквото и да е участие на законодателния орган на властта, който е и доста лошо информиран. А става дума, повтарям, за най-добрите вузове, тоест тези, които трябва да подготвят кадри и за нашия ВПК (Военнопромишлен комплекс).

Д.П.: Които утре ще обезпечават конкурентоспособността на самия ВПК…

О.Ч.: Тук влизат стратегическите вузове, които след като са в Асоциацията „Глобални университети“, се нареждат и на глобалния пазар на образователните услуги. Във всеки вуз се създава собствен международен отдел или отдел по международно сътрудничество. И ако по-рано такъв отдел съществуваше в Министерството на образованието, сега тази функция е предадена на самите институти, координирани от единен център, който е длъжен да унифицира всичко. Сега се създаде единен център за набиране на чуждестранни студенти, към 2020 г. програмата предвижда не по-малко от 10% от преподавателите да бъдат чужденци, 15% от студентите – също. На мен например ми разказаха, че вече в Далекоизточния университет са ликвидирани няколко факултета, на мястото на които са създадени изследователски институти, където по програма една трета от преподавателите са на чужд език. За да се намали броят на студентите, постъпващи от Русия, се завишават изискванията към резултатите по държавния изпитен стандарт, по силата на който се увеличава числото на чуждестранните студенти – монголци, китайци и др. В някои университети ректорът се избира от международен борд.

Д.П.: Ако някакъв международен съвет избира ректор в руски държавен вуз, то всъщност чрез финансирането се вземат под международен контрол определени изследователски направления.

О.Ч.: Да, във финансирането на тези вузове все по-активно участват частни и корпоративни фондове, агенции за международна помощ, двустранни и международни организации. Тоест създава се някаква транснационална образователна бизнес структура, която се превръща в канал за източване на нашите мозъци и на нашите технологии на Запад. Целият този процес се контролира от три структури – ВШИ, Сколтех и АСИ (Агенция по стратегически инициативи). В Сколково с тези проекти непосредствено се занимава създадената през 2006 г. Московска школа за управление на Сколково. Достатъчно е да влезем в нейния сайт, за да видим какви програми те вече реализират. Например в рамките на проекта„Образование 2030“ към 2020 г. трябва да се създадат нови професии – енергийни одитори, мрежови лекари, ГМО-агрономи, IT-генетици, специалисти по биоетика, мрежови юристи, дизайнери на виртуалния свят, архитекти на виртуалното, дизайнери по интерфейс, IT-проповедници, проектанти в света на интерфейса, организатори на интернет обществото, експерти по образа на бъдещото дете, специалисти по детска безопасност, архитекти по трансмедийни продукти. В сферата на образованието – модератори, майстори по игрите, ментори за стартиращи програми, специалисти по разработване на инструменти за обучение за състояние на съзнанието, координатори на образователни онлайн платформи. Финансовият сектор – мениджър на фонд за преки инвестиции на талантливи хора, мултифункционален преводач, оценител на интелектуална собственост и т. н.

Д.П.: ГМО агрономите са анонсирани, значи забраната на ГМО у нас в бъдеще ще се отмени.

О.Ч.: Не знам дали в дипломите ще пише „ГМО генетик“, но такава компетенция е утвърдена. С този проект „Образование 2030“ се занимава АСИ. Дмитрий Песков, един от нейните активни участници, по-рано работеше във фирмата„Метавер“, която разработваше проекти за образование на бъдещето. И в едно от интервютата преди създаването на АСИ (през 2011 г.), Песков казва: „Това не е класическо образование, това е форма на BarCamp.“ Тоест това е неформална конференция, тези, които искат, се събират, а след това всичко се разпространява в интернет, тоест действа се според както е измислено в Силиконовата долина. По-нататък казва: „Прилича на онова, което Сердюков прави в армията.“ Тогава Сердюков още беше министър и разруши нашето военно образование, а Песков приветства това, защото, както се изрази „Което е изгнило, трябва да се изреже.“Според техните планове трябва да се смени цялата система на образованието.

Университетите ще работят на принципа на венчерни фондове. Вместо преподаватели ще има проповедници, изпитите ще се заменят с метаигри**, защитата на дипломни работи ще става във вид на презентации, а самата диплома като документ не е нужно да съществува, така както студентската книжка се издава за цял живот. Тоест човекът започва това образование и по-късно може да избере университет и да се учи където и колкото е нужно, тъй като той се обучава в продължение на целия си живот.Важното е да се съберат на едно място студентът и бизнес инвеститорът, така че проектът, който студентът разработва, да може да се реализира в някакъв бизнес. Образованието ще стане асинхронно, в университетите ще постъпват групи, разработващи някакъв проект, защитават го, после инвеститорът го купува и това е – можеш да ходиш в друг университет. Такъв модел съществува вИнститута по сингулярност, създаден от Google и NASA и реализиращ трансхуманитарни проекти.

Д.П.: Те строго са затворили образованието за създаването и подбора на икономически оправдани изобретения, а за мирогледа в това образование няма място.

О.Ч.: Точно така. За това откровено заяви професорът от Московската школа за управление на „Сколково“ Павел Лукша по време на официалното откриване на форсайта „Глобалното образование на бъдещето“. „Класическото образование не удовлетворява нуждите на постиндустриалното общество… расте изискването не за набор от общи знания и умения, а за строго определени навици.“ Тоест всичко, което не носи доходи, както са хуманитарното и историческото образование например, просто не е нужно. Оттук такова е отношението и към руския език, за който в училищата са предвидили два часа седмично. Естествено, не е нужна историята, не са нужни хуманитарните предмети, които учат да се мисли и формират съзнанието на човека, неговия мироглед. Само чрез историческо размишление и историческо образование можем да осъзнаем кои сме ние всъщност, да разберем себе си, самото общество, смисъла и съдържанието на обществените процеси. Вместо това ни налагат трансхуманизъм, чиято цел е промяна на човешката природа, физическата и духовната, които формират постчовека, киборга. На този етап всичко се закрива, образованието се премахва – това е транхуманитарният проект.

Мисля, че е много важно тук да се подчертае, че един от ключовите механизми на преустройство на съзнанието и демонтажа на нашето образование като такова еонлайн обучението. Когато обсъждаха концепцията за дистанционното образование през 2014 г., обясняваха, че ако бъде въведено дистанционно образование, то много вузове ще бъдат закрити.

Тоест закриваме класическите вузове, а вместо тях въвеждаме дистанционното обучение. И между другото Песков каза нещо много важно.Той каза, че в бъдеще образованието ще бъде два вида – дистанционно и човешко. Дистанционното ще бъде евтино, а човешкото – скъпо. Значи елитът оставя за себе си класическото образование – човешкото, а за сивата биомаса ще въведат дистанционно обучение.

Но най-важното е друго. Неотдавна Ерик Шмид, шефът на Google, каза нещо такова, не много разбираемо – че интернет скоро ще умре. Тоест интернет вече е неефективен за осъществяване на връзки между конкретни хора и е поставена задачата да се създаде нейронет.

Какво е това? Ако интернет позволява да се срещат хората с помощта на ноутбук, смартфон и прочие, то нейронетът е пряка връзка между мозъка на един човек с мозъка на друг. Имплантира се чип и този чип дава възможност на хората да общуват непосредствено, дори на емоционално ниво. По-нататък ще се създаде цяла мрежа, управлявана от един център, която ще даде възможност вече за непосредствено и пълно контролиране на съзнанието на този или онзи човек.

Създаването и внедряването на нейронета е предвидено и от разработената в Русия програма от мерки по формиране на принципно нови пазари, която се наричаНационална технологична инициатива (НТИ). В нейната разработка участват, искам да го подчертая, Министерството на образованието и науката. Нейронет е една от най-активно насърчаваните програми, които най-напред ще бъдат приложени върху нашите деца, както се подчертава, защото е ефективна в процеса на обучение и, разбира се, става дума за дистанционното обучение. Това е най-новото достижение, което слага кръст на каквото и да е класическо образование и изобщо на образованието като такова, защото вместо образование се създават просто инструменти за контрол на съзнанието чрез чипове, тоест подготовка на човека за приемане на всемирната електронна държава и световното правителство, ако говорим на езика на геополитиката.

Д.П.: Да си спомним накрая плана „Ост“ в това качество. Съветският съюз бе победен не със силата на оръжието, а така да се каже, с когнитивни средства, и това, което се случва днес, е просто поредната модификация, в която избраната социална група са децата, избраният инструмент – образованието. По-нататък трябва само спокойно да се „образоват“ десет години, а когато пораснат хората, обучавани чрез нейронет, страната ще бъде лишена от своя суверенитет безкръвно, по естествен начин, чрез обучение и смяна на мирогледната парадигма. Нейронет няма да позволи на следващото поколение да се замисля, защото такава програма установява връзка не само между хората, но и контрол на тази връзка от един транснационален център.

Превод: Рени Нешкова

Източник: Гласове

Бележки:

*Райнхард Гелен (1902-1979) е германски генерал-майор от Вермахта по време на Втората световна война. През 1942 г. заема поста началник на разузнавателните операции на Източния фронт.

** Метаигра е концепция за решаване на проблем, като се използва анализ или се влияе върху резултатит. 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!