​Философия на българската история или кои сме ние и накъде отиваме…

проф. Петко Ганчев

Проф. Ганчев дава три възможни сценария за бъдещето на България през следващите десетилетия

Съвсем наскоро на книжния пазар се появи последната книга на проф. Петко Ганчев – „Философия на българската история“.

Български учен с енциклопедични интереси и съвременно мислене, хуманист и родолюбец, той ни предлага един дълбоко премислен и задълбочен анализ на нашето историческо минало и настояще, и перспективни решения на сериозните проблеми, пред които е изправена днес България като част европейското пространство и света.

“Философията на българската история” в по-голямата си част снема в изложението и предлаганите изводи публикувани в монографията “Към философията на българската история”. Заедно с това в този анализ са използвани десетки нови източници – монографии и статии, поставят се нови теми и проблеми, свързани с историческото битие на българите от времето, когато като етнос заявяват своето участие като субект на световната история, та до наши дни. Предлаганите изводи и оценки в изследването, както и вярата в потенциала на духа на българите са постигнати не само чрез осмисляне на огромния масив литература за материалната и духовна култура на трите етноса, от които се ражда още в Х век съвременният български етнос – траки, славяни и древни българи, но и на следващите до наши дни поколения българи, техния жизнен съзнателен опит, който е и остава единствената призма, през която ние възприемаме света и го осмисляме.

Ето какво казва самият автор на книгата за своето последно изследване: "Предлаганата “Философия на българската история” е опит в голяма степен да се постигне рационално образа на българите като етнос, нация и народ чрез осмисляне на нашата драматична, героична, не рядко обаче и трагична история, по признанието на един от великите философи на историята Арнълд Тойнби. Но всяко осмисляне не е просто физическо елементарно оглеждане в готови щампи, нито пък е някакво народопсихологическо есе, а е усилие на духа и волята да се самопостигнеш като свободен човек, част от един народ, една култура и една история, и да направиш онова, което можеш и трябва да направиш за този народ и неговата история. И правейки другите щастливи сам да бъдеш щастлив."

Макар темата да не е нова за учения, това изследване на проф. Ганчев има много достойнства, които заслужават вниманието. На първо място това са подходът, избраният богат тематичен обхват и удачно изградена структура. Повествованието в книгата е организирано в три раздела. Първият от тях, озаглавен „От предисторията към нашата история“, е посветен на два основни тематични кръга, свързани с историята на древните българи преди идването им на Балканите и формирането и изграждането на славянска православна цивилизация в периода 7-10 век, когато се създава и разгръща българската държава и култура. Поставяйки акцент върху индоевропейския облик на древните ни предци, изследователят компетентно разкрива и приноса на България за изграждането на източно-православната цивилизация, която е част от големия християнски свят.

Вторият раздел носи показателното заглавие „С бремето и зестрата на миналото“ и включва 12 глави. Разработените в него проблеми дават и основното съдържание на изследването. Темите, които се разглеждат в него, са свързани с: основната и носеща структура на националния модел на българската история; държавното и народно начало; случайността и алтернативите в българската история; икономическите, социално-политически и духовно-културни модели на взаимодействие; мястото на социалното и осевото време; историческите ритми и цикли на българския национален космос; целите на историческото движение и структурирането на пространството на българската история и българската национална идея и идеал.

В последната, трета глава на книгата „В битка с бъдещето“ проф. Ганчев дава отговор на трудния за съвременното ни общество въпрос – а сега накъде? Като анализира обективно и мотивирано неудачите на „демократичните ни промени“ през годините на прехода, ученият дава три възможни сценария за бъдещето на България през следващите десетилетия.

Макар и много лаконично представено съдържанието на „Философия на българската история“, то ни убеждава в значимостта на кръга от теми, който обхваща, важните и актуални проблеми, които поставя ученият. А оригиналната трактовка и позиция на автора определят до голяма степен това изследване като задълбочено и широко обхватно повествование, което заслужава внимание.

faktor.bg 

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!