Принципи на Новия ред и Господство

Нов световен ред

Само четирима управляват света. От тях никой не е на държавна или обществена длъжност, но те определят тези, които заемат високите постове и длъжности в държавата. Четиримата съставляват върха на пирамидата на силата, която е Световният ред. Необходим ли е световен ред?

- Разбира се, да. Също както е необходим държавен ред, така е необходим и световен ред, който да подсигурява международните отношения - пътувания, търговия и финанси. Но те могат да се подсигурят от отделните държави и от е една международна комисия, упълномощена с известни права, които обаче не трябва да засягат независимостта на държавата.

Целите на Новия ред са преди всичко икономически, политически и религиозни. Със свои късове хартия, зад които обаче стои власт (сила, която ще може да се употреби навсякъде по света, той ще го управлява; силата може чрез най-различни хитрини и претексти да се скрие и маскира зад международни споразумения, асоциации и всякакви други камуфлажи, но винаги по същността си е сила.

Техниката на застъпниците на Новия ред винаги е била и е ,,разделяй и владей". Използват най-рационално всяко естествено или изкуствено деление на хората, за да внушат омраза и алчност до крайни предели. Умишлено направляват поляризацията на расови и етнически групи, за да настроят хората в дадена държава едни срещу други. Всички помним престъпната скандална политика само от преди няколко години по отношение на турското малцинство в България. И навсякъде заговориха за ,,турския въпрос". Нещастни хора, напускащи България, работили и допринесли за страната си, участвували във войните и проливали кръвта си като българи. Трябваше ли те да заплатят така жестоко само защото изповядват друга вяра? - Не, естествено! И това не беше случайно. Това също бе политика на Новия ред. Няма турски въпрос. Въпросите се създават и задават изкуствено. Всеки, който е роден в България, е български гражданин и би трябвало да ползва всички права и носи всички задължения, които дава тази държава. В САЩ живеят хора от десетки най-различни раси и вероизповедания, всичките говорят английски език и всички са американци Поне засега. Всички които са родени в САЩ, имат правото да са президенти на тази страна.
Световният ред е основан на Хегеловата теория-диалектическия материализъм, който разглежда света като една сила и като една реалност. Той отрича да има други сили и всякакъв друг реализъм. Тази теория приема принципа на теза, антитеза и синтеза, която произтича, когато първите две, тезата и антиитезата, са хвърлени една срещу друга за получаване на един предопределен резултат.
Световният ред организира и финансира еврейски групи, след което организира и финансира антиеврейски групи, комунистически групи, и освен това организира и антикомунистически групи. Това е достатъчно групите сами да с нахвърлят една срещу друга и да воюват всяка една да разруши другата, като контролира само числеността и приходите на всяка от тях, Световният ред винаги може да определи изхода.
Безбройни са примерите за такива маневри на въвеждащите Световния ред. По време на Втората световна война Джон Фостър Дълес е един от главните организатори на финансирането на Хитлер, като съвсем не е нацист, напротив - ненавиждал ги е. Двама от най-големите капиталисти - братята Давид и Нелсън Рокфелер - са посрещани в Москва по-добре от короновани глави, а не са комунисти. Тъй че Световният ред, предмет на вниманието ни, е бил винаги на страната на печелившите, т.е. на страната, която сам си е избрал да спечели. Някой ще зададе въпроса: защо Съветският съюз загуби? - Съветският съюз загуби, комунистическата партия загуби, но Световният ред ще спечели. Сега застъпниците му ще си организират всички бивши републики на Съветския съюз и неговите сателити, включително и България, както им е най-изгодно и както желаят. Впрочем, вече е очевидно, че те използват голяма част от предишните си сътрудници от всички комунистически партии по света. Същите хора, които довчера бяха привидно техни врагове, и в момента им най-верни. И занапред тези ще бъдат хората, които пак ще ръководят политиката и икономиката на света дори повече отпреди.
Въвеждащите Новия ред са положили неимоверни усилия в течение на столетия, за да постигнат силата и властта, която притежават днес. Не бихме могли дори да си въобразим някаква организация, власт или сила, която да е била в състояние да прокарва такава задълбочена и систематична идеологическа линия, освен ако не е стара фанатична и мистична религия. Това са същите хора, които са сваляли и качвали кралете на троновете. Те са тези, които през XVII столетие помогнаха на Уйлямс да превземе английския трон и да създаде Английската банка и Източноиндийската компания. толкова дълго управлявала и смукала света. Всеки държавен преврат, революция или война оттогава до днес се дължат на тяхната сила и лукавости сега наричат това Нов ред. Две от най-мощните явления в света днес са международната търговия с наркотици, чийто основоположник е Източно-индийската компания, и международният шпионаж, който започва от Банк Ъф Инглад. Както компанията, така и Английската банка са били управлявани от гностици, които по-късно се развиват в русикрушънско, унитарианско и фабианско общество.
От средните векове насам, пътят на конспирацията става все по-ясен. В 1547г. във Венецианската република един антихристиянски заговор отнема живота на много християни и техните лидери. В Германия в 1776г. Адам Вайшоп основава Илюминати. Сходна на нея е била Алта Вендета в Италия, чийто пръв лидер бил италианският благородник Б. Нубиус. Негов главен агент и пръв помощник бил Пиколо Тигре - богат еврейски банкер.
Повечето техни тайни организации привидно фигурират като благотворителни и като организации на изкуствата. През ХХ столетие всякакви такива организации срещаме в Обществото на народите и в ООН, в комунистическите партии в Кралския институт за международни връзки, в Съвета за чуждестранни връзки, в разните фондации, в движението на Куденхов - Калерги, поддържано от най-големите световни аристократи, Той споменава в автобиографията си, че е бил финансиран от Ротшилдови и от Вартбург. А фамилията от 1850г. Калерги са потомци на византийски император Никифор Фока.
Един от най-влиятелните конспиратори е бил Валтер Ратенау от Германия. Той приветства Първата световна война с голям ентусиазъм и вижда в нея златна възможност за установяване на социалистически свят. На 31 юли 1916г. той пише: "От много години аз я предвиждах и предвещавах в моите речи". А през 1912г. в Настъпващите дни съобщава: ,,Всички наши задачи ще бъдат изпълнени; няма нещо, което да не е изпълнимо със силата, която притежаваме. Всичките световни богатства са здраво сграбчени от нас. Никакъв замисъл срещу нас не остава скрит. Всичко, предприето от нас, е задача, която ще бъде реализирана. Разпределянето на световната собственост е наша задача. В момента се мъчим да открием силата, която повдига и сваля движението на масите. В Новото общество" през 1921г; Ратенау отново пише: ,,Една политика за много бързо социализиране на света е много належаща... Целта на световната революция, в която вкарахме много материални и морални средства, е да се претопят всички общества в само едно"
Такава е била и още е целта на всички конспираторски организации като Илюминати. Алта Вендета и съществуващите всички други: да доведат човечеството до световен социализъм. Ратенау обаче не можа да види мечтата си осъществена, тъй като междувременно бе убит от германски националист.
Старият морал се е основал върху задължения и отговорности на човека да отгледа семейство, да бъде добър гражданин и да поддържа своята държава. Новият морал - либералната теология премахва много задължения на гражданина. Новото негово единствено задължение ще бъде да се подчинява на Световния ред и за сметка на това е свободен от задължение към семейство, към приятели, към държава. Най-тежкото наказание тук е за противопоставяне на Новия ред. Всякакви други престъпления са незначителни. Няма да съществува като престъпление вече предателството, защото няма да има национална преданост. Държателите на Новия ред няма да искат от нас преданост, лоялност, понеже ние ще бъдем само подчинени и ще изпълняваме. Наркотичните средства и опиатите ще бъдат напълно приети като средство за осъществяване контрол над населението. Та това е начинът, по който англичаните толкова години имаха контрол над Далечния изток!
Всички конспираторски организации през последното хилядолетие успяха да постигнат единствената своя цел - хегемония на паразитизма, която е насочена изключително да подържа множеството в състояние, при което изтегля от него всичко, съставляващо препитанието му според биологичните закони в природата паразитът винаги е по-малък от организма, който го подхранва, а затова всячески се приспособява за постигане на паразитната си цел. Паразитите понякога кастрират организма, за да го омаломощят и използват по-рационално. Такова явление наблюдаваме днес при хегемонията на паразитизма, който се мъчи да спре възпроизводителните процеси на множеството, превръщайки младото поколение в еднополово и хомосекаусално. Класически пример на кастриране от страна на паразитите!
Естественият световен ред и неотменимите закони на Вселената, върху които той е основан, на Земята временно са заместени от неестествен световен редна паразити. Всички техни програми и енергия са посветени на една единствена цел - да поддържат своето захранване от множеството. Ако то не се прочисти от паразита, неминуемо ще стане негова жертва. Можем да наречем процеса залез и упадък на цивилизацията.
Най-голямото табу в миналото, а и днес виси върху думата паразитизъм, когато тя се свързва с обществото. Досега не съм срещнал в пресата, по радиото или по телевизията споменаване за паразитизъм в обществото, какъвто в действителност съществува. Номенклатурата, съветският елит е легитимиране на комунистическата нова класа като паразитна група, която е част от цялостна паразитна операция. Интересите на паразитната група, както добре личи от плачевното състояние, в което остави държавата след сгромолясването си, в никакъв случай не са били интереси на съветските граждани, Същото се наблюдава навсякъде, където управляват групите на Световния ред днес, и най-вече в САЩ. Тъй като дейността на членовете на всички организации, които са част от Новия ред, е конспиративна - да минира и премахва всички управления и държави - те подлежат на преследване в целия свят. Техните опити да подкопават политическия и социален ред сред всички хора ги правят обект на законовъзмездие. Имайки предвид това, те още по-усилено работят да наложат диктаторската си власт над държавите в света. Те са стремят да парализират опонентите си, тероризирайки света с пропаганда като заплахата от наближаваща международна атомна война, глад, неизлечими болести и др. Оруел, който говори за по-големия брат и предсказва бъдещето пише: ,,Ако желаете да видите картина на бъдещето, си представете ботуш, стъпкал човешко лице - завинаги"

http://illuminatibg.blogspot.com.au/2015/02/blog-post_30.html

Без САЩ комунизма нямаше да се роди

Списание „Американски Евреи” от 10-ти септември 1920 година пише: „Болшевишката революция в Русия беше работа на Еврейски мозъци, извършена от Еврейско недоволство, чрез Еврейско планиране, чиято цел е да създаде Нов световен ред...

Новият Световен Ред е КОМУНИЗЪМ: Австралийският конгрес разобличава Новия световен ред [Видео + Audio]

Ан Бресингтон подчертава, че Римският клуб, в който членуват Тед Търнър, Буш, Горбачов и общо взето всички, които дърпат конците, никога не се е отказвал от идеята за световно господство на КОМУНИЗМА...

"През 1987 г. Михаил Горбачов, също член на Римски клуб, каза: Вървим към Нов Световен Ред, светът на комунизма и никога няма да се върнем назад"

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!