Парична криминалност

банкстерски банкет
Банкстерски банкет

Знаете ли кое не може да бъде задоволено никога? - Окото на алчността - всички световни богатства не могат да запълнят желанията му.
- Персийска мъдрост

Способността да се създават пари и да се регулират тяхното количество и стойности означава способност да се контролира животът на цяла държава. Ако са пуснати в обръщение много пари, цените се покачват и се получава инфлация, която предизвиква високи лихви, а те намаляват стойността на спестяванията. Ако няма достатъчно пари в обръщение, икономиката ще пропадне и задълженията не могат да се изплащат. Работниците ще загубят работата си, стопанството и търговията ще замрат.

Всяка държава, която отстъпи контрола над парите си и предаде регулирането им на власт извън нея, предава себе си и бъдещето си на другата власт. Английската министър-председателка Маргарет Тачер остана без креслото си именно защото оказа да включи английската лира в европейската парична система и да я вкара в европейските социалистически държави и в европейската централна банка, контролирана от германската Бундес-банк. Англия, по този начин щеше да загуби своята независимост и икономическото си предимство.

Един от най-съществените елементи на европейското обединения ще бъде единната централна банка с разменната монета, наречена екю. Япония, която в момента доминира на азиатския пазар, може много лесно да направи азиатска централна банка. Американският Федерален резерв съществува отдавна, и ако Трилатералната комисия, която съставлява връзката между Европа, Япония и Америка, реши да обедини тези три банки, това ще бъде осъществяване на съкровената меча на няколко души - да управляват света. те ще бъдат в състояние не само да контролират съществуването на всяко човешко същество на Земята, но и да създават икономически климат, какъвто си пожелаят. Като следствие от това ще държат в ръце и съответните управления. Този вид хитро и коварно престъпление - престъпването на паричните закони на държавите - съществува много отдавна, никак не е ново.

Още през 360г. пр. Хр. В Спарта Гилип говори за голямо престъпление с тогавашните железни монети. По-късно около 200г. пр. Хр. Плинний окачествява като ,,криминален акт срещу човечеството" оторизирането на частни лица да притежават монопол за сечене на парите в държавата. В много страни преди столетия е давано правото (скрито или открито - чрез специално гласувани закони) на частни лица или компании да секат монети или да печатат банкноти.

До откриването на Америка частното сечене на монети в повечето страни е било ограничено или забранено. Тази идея обаче се заражда много бързо в коронованите глави на Европа. Недълго след голямото събитие -откриването на Америка - алчността незабавно се проявява и се налага и над Новия континент. Носителите сега не са непреклонни благородници от свитата на цезаря, а скритите златари и банкери, които се стремят да приложат своето изкуство за фалшификации, интриги и подправяне на пари.

Англия, като най-голямата и най-разпростряла се в света страна, е играла най-важната роля вя сеченето на монети и злато, сребро и мед, и по-специално нейната изпочноиндийска компания и Чарлз II с метресата му Барбара Вилие. По-късно, през 1790-1792г. Хамилтън копира английската монетна система и наивно я приема и въвежда със закон в САЩ. И до днес този закон е пречка за американския просперитет.

Първите сребърни монети датират от около 895г. пр. н.е. Сечени са от Аргос. Стойностното съотношение между златото и среброто е варирало: 1 кг. злато е струвал към 9-10 кг сребро, най-много до 16 кг. Днешното съотношение на стойностите им е 1:100...

От много столетия и до днес центърът на движение и търговия със златото и среброто е бил и си остава Лондон, въпреки че наоколо няма никакви мини за добиване или предприятия за производство на тези метали. Първите монети са били сечени и ковани по най-примитивен начин с чук. Най-добрият работник е правел не повече от 500-600 монети дневно.

Първата преса е била измислена в 1561г. от французина Никола Брио в Англия. През 1651г. по времето на Кромуел, друг французин, на име Пиер Блондо бил натоварен да сече на изработена от него преса парите на Англия в лондонската кула - Тауър. Иизточноиндийската компания, състояща се от 215 златари, банкери и търговци, всички наречени благородници и рицари, са държали в ръцете си през XVIIв. по-голямата част от световната търговия.

Свободното сечене на пари довежда до катастрофа не само Англия, но и голяма част от света. Банковата система води началото си от Вавилон от преди около 3000 години. Причината за откриването и е златото. Тъй като за притежателите на златото е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхранение у някой свой приятел, на когото имали доверие. С течение на времето тази система става популярна. Все по-лифицирани хора стават пазачи на златото, и те започват да съхраняват съкровищата на повечето богаташи. По-късно в търговските си сделки притежателите на злато започват да обменят помежду си само разписките от пазача, така че не ставало необходимо златото да се изтегля от него. По този начин у пазача се натрупвали злато и скъпоценности. Въпреки че скъпоценният метал не им принадлежал, пазачите започват да го дават назаем на други други търговци които им заплащат някакъв процент за използването му. По-късно тези пазачи на скъпоценности стават известни с името лихвари. Така се поставя началото на лихварството - което през Средните векове бива забранено.
По време на кръстоносните походи нарасналата търговия в Европа довежда до създаването на първата международна банка. Към средата на XV столетие вече съществува първата международна банка на Козимо ди Медичи със седалище във Флоренция. В нейния римски клон се съхранявали авоарите на папата срещу 10% лихва.

През XVIв. се образуват и други международни банки, които да финансират международната търговия, като трупат неимоверни печалби от лихвите и от валутната разлика. Някои от тези банки получават монополното право да печатат банкноти и да приемат депозити. Към средата на XVIIIв. Ротшилд налага много по-модерна и усъвършенствана банкова система и обхваща всички финансови столици в Европа: Париж, Виена, Лондон, Неапол и Франкфурт. Ротшилдови стават господарите на международния капитализъм. Неслучайно философът Хайне пише: Парите са Богът на нашето време, а Ротшилд и синовете му са неговият пророк". Всички европейски държави и управление са зависими от банките на Ротшилд. Те заемат пари на Ирландия, финансиран Кримската война, през 1876г. помагат на Англия, да закупи Суецкия канал от Египет. Освен Ротшилдови по това време едни от най-известните банкери са и двамата синове на известния германски търговец на дрехи Йохан Берин, които през 1890г, фалират, а това дава отражение в цял свят, и по-специално върху лондонските вносители. От много отдавна златото играе първостепенна роля във финансовия и икономически живот на държавите. Но докато в миналото стойността на жълтия метал се определяла от свободния пазар, т.е. от принципа на търсене и предлагане, вече започнала да бъде определяне от петимата най-големи световни търговци на злато. Два пъти дневно в Лондон в кабинета на Ротшилд и синове петимата магнати се събират и определят цената на която златото през този ден ще се продава и купува.

Навремето парите се базирали върху притежаваното от държавата злато. По-късно някои владетели се възползвали и пуснали в обръщение много повече пари, отколкото златното им покритие. Началото на такива финансови манипулации е сложено през 1716 у 1722г. във Франция, за да просъществува и до ден днешен. Много пари, които Франция пуска по това време в обръщение, като цяло намаляват действителната парична стойност, което довежда до покачване на цените на стоките, на услугите и въобще на всичко. Като последица настъпва инфлация и икономическа криза. Прекият идеолог и изпълнител на тази манипулация е Жан Лоу, който избягва от Франция, а държавата спира фалшивото издаване на пари.

Друг криминален начин, по който хората биват ощетявани, е примесването на монетите с неценни метали - мед, алуминий и др., които намаляват действителната стойност на парите. По този начин банките забогатяват неимоверно много за сметка на хората.

САЩ са имали златно покритие на парите си до 1933г. когато президентът Рузвелт насилствено събира с декрет златото и златните монети от населението, заплаща го с книжни банкноти и го предава на Федералния резерв. А той е съдружие на няколко частни банки и няма нищо общо с държавата. Само от този акт на пионката си Рузвелт те спечелват огромни богатства. Един от най-влиятелните опоненти на тази сделка е конгресменът Луис Мак Фаден. Извършени са няколко несполучливи опита той да бъде убит, докато в деня на дебата в Конгреса пада на катедрата и умира (предполага се - от отравяне).

Държавата има силата да предизвика свръхинфлацията, като пусне в обръщение извънредно много книжни пари. Такъв е случаят с Германия след Първата световна война, когато напечатва огромни количества банкноти и унищожава стойността на марката. С тази маневра германците се опитват да заплатят наложените им от Версайския договор жестоки репарации - 269 милиарда златни марки, които следвало да бъдат изплатени в четиридесети две годишни вносни.

Парите се създават от човека. Създава се нещо от нищо. Един къс хартия, който няма почти никаква стойност, се напечатва с различни цифри. Той дава възможност да се купи всичко в зависимост от големината на напечатаната цифра. Печалбите на създателите и производителите на парите са неограничени, докато средната печалба на обикновения човек не е повече от 5%. Паричната система не само че е крайно необходима, но без нея е немислимо да живее едно цивилизовано общество. Без пари са немислими както индустрия, така и земеделско стопанство. Отделните семейства или личности биха живели строго ограничено и биха произвеждали блага само за себе си. Никой не би произвеждал повече, защото няма да има какво да го прави. Функционирането на каквото и да е управление би било немислимо. Без паричната система би значело да се върнем с хиляди години назад и да живеем така, както са живели прастарите племена. Парите са потенциалът на цивилизованото общество.
Международните банки създават изкуствено инфлации и депресии, които се отразяват болезнено и тежко върху обществото и човека. Тъй като хората не разбират тази експлоататорска система, те се оставят да бъдат жестоко ограбвани. Дългият опит доказва, че парите трябва да се създават е контролират само от държавата, защото единствено тя е в състояние да защити интересите на поданиците си.

http://illuminatibg.blogspot.com.au/2015/02/blog-post_88.html

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!