rasper-bg.com

Задачите на световното правителство според книгата на Д. Колман "Комитет-300"

rasper-bg.com

Ще бъде създадено Единно световно правителство и единна парична система, с постоянни неизбираеми олигарси, които избират лидерите сред своите под формата на феодална система, както е било в средните векове. В този Единен свят населението ще бъде ограничено чрез намаляване броя на децата в едно семейство чрез болести, войни и глад, докато от цялото население в света не остане само един милиард хора, които носят полза за управляващата класа в строго и точно определени области на дейност.

-         Няма да има средна класа, а само управници и слуги. Всички закони ще бъдат унифицирани в рамките на юридическата система на световните съдилища, използващи един и същ кодекс от закони, за изпълнението на който ще следи Полицията на единното правителство, а обединените въоръжени сили на Единния свят принудително ще внедрят законите във всички бивши страни, които повече няма да се разделят с граници. Системата ще се основава на базата на благоденстващата държава; който се покори и служи на Единното световно правителство, ще бъде възнаграден със средства за живот; който се разбунтува, ще бъде унищожен с глад или ще бъде обявен извън закона, ще стане мишена за всеки, който поиска да го убие. Притежаването на лично огрестрелно или хладно оръжие ще бъде забранено.

-         Ще бъде разрешена само една религия – Църкавата на Единното световно правителство, която, както ще видим, съществува от 1920 г. Сатанизмът, луциферианството, черната магия ще бъдат признати за законни предмети за обучение със забрана на частните или църковните училища. Всички християнски църкви ще бъдат разрушени, а самото християнство при Единното световно правителство ще отиде в миналото.

-         За да се въведе положението, при което няма да остане никаква лична свобода и никакви концепции за свобода, няма да съществуват форми като републиканско управление и неотменим суверенитет на народа. Националната гордост и расовата принадлежност ще бъдат изкоренени, а в преходния период дори споменаването за расовия произход ще бъде предмет на най-сурови наказания.

-         На всеки човек ще бъде внушено, че той е създание на Единното световно правителство. Всички хора ще имат идентификационни номера, които лесно ще се проверяват. Тези идентификационни номера ще бъдат вкарани в свободен файл в компютъра на НАТО в Брюксел, Белгия, до който всички учреждения на Единното световно правителство ще имат бърз достъп по всяко време. Файловете на ЦРУ, ФБР, полицията в щатите и местната полиция, Данъчното управление в САЩ, Агенцията по извънредните ситуации, Агенцията за социално застраховане ще бъдат значително разширени и ще легнат в основата на базата данни на персоналните досиета на всеки американец.

-         Браковете ще бъдат поставени извън закона и семейният живот, както го разбираме днес, няма да съществува. Децата ще се отнемат от родителите в ранна възраст и  ще се възпитават от надзиратели като държавно имущество. Такъв експеримент беше проведен в Източна Германия при Ерих Хонекер, когато децата бяха отнемани от родителите, които бяха смятани за нелоялни грждани. Жените ще бъдат развращавани с постоянния процес на „еманципацията на жените”. Свободният секс ще бъде принудителен.

-         Нарушенията на установените правила от една жена на възраст над 20 години сурово ще се наказват. След раждането на две деца жената ще се обучава на самостоятелни аборти; съответните данни ще се съдържат в персоналното досие на всяка жена в регионалните компютри на Световното правителство. Ако жената забременее, след като е родила две деца, насилствено ще бъде изпращана в клиника за извършване  на аборт и ще й бъде приложена стерилизация.

-         Широко разпространение ще получи порнографията, а във всяко кино ще се показват задължително порнофилми, включително хомосексуална и лесбийска порнография. Употребата на „възстановяващи силите наркотици” ще бъде задължителна – всеки човек ще има квота за наркотици, които могат да се купуват в магазините на Световното правителство в цял свят. Широко ще се разпространяват наркотици, които променят съзнанието, и тяхната употреба ще бъде задължителна. Такива променящи съзнанието наркотици ще се добавят в храната или във водата за пиене без знанието или съгласието на хората. Навсякъде ще бъдат създадени наркотични барове, управлявани от агенти на Световното правителство, в които хората роби ще провеждат свободното си време. Така изключените от елита маси ще бъдат доведени до нивото и поведението на дресирани животни без собствена воля, лесно подчинявани и управляеми.

-         Икономическата система ще се основава на управлението на олигархичната класа, която ще разрешава да се произвеждат само толкова хранителни продукти и услуги, колкото са нужни за функционирането на лагерите за масов робски труд. Всички богатства ще бъдат съсредоточени в ръцете на елитните членове на К-300; на всеки човек ще бъде внушено, че той или тя напълно зависи от държавата по отношение на оцеляването. Светът ще се управлява от изпълнителни декрети на К-300, които ще получават силата на закони. Борис Елцин използва декретите на К-300, за да наложи в Русия волята на Комитета в качеството на експеримент.

-         Промишлеността трябва да бъде напълно унищожена заедно с атомните енергийни системи. Само членовете на К-300 и техните избранници ще имат право да се разпореждат със земните ресурси. Селското стопанство ще бъде основно в ръцете на К-300, а производството на хранителни продукти строго ще се контролира. Когато тези мерки започнат да дават плодове, населението в големите градове насилствено ще бъде преместено в отдалечени райони, а който откаже да замине, ще бъде унищожен по метода на експеримента на Световното правителство, който извърши Пол Пот в Камбоджа.

-         Евтаназията (безболезненото умъртвяване) на смъртно болни и престарели ще бъде задължителна. Населението в градовете няма да надвишава предварително определеното ниво, както е описано в работата на Калерги. Квалифицираните работници ще бъдат премествани в други градове, ако градът, в който живеят, се окаже пренаселен. Неквалифицираните работници ще бъдат изселени в ненапълно заселени градове.

-         Около четири милиарда „безполезни хрантутници” ще бъдат изтребени към 2050 г. чрез локални войни, организирани епидемии на бързопротичащи смъртоносни болести и глад. Количеството електроенергия, храна и вода ще бъде поддържано на ниво, достатъчно само за поддържане на живота на неелитите, преди всичко на бялото население на Западна Европа и С. Америка, а след това вече на другите раси. Населението на Канада, З. Европа и САЩ ще бъде съкратено по-бързо отколкото на другите континенти, докато световното население не достигне управляемото ниво от един милиард, от които 500 милиона ще бъдат китайци и японци, избрани, защото те от много векове са подлагани на строга регламентация и са свикнали безпрекословно да се подчиняват на властите.

-         От време на време изкуствено ще се създава дефицит от вода, храна и медицинска помощ, за да се напомни на масите, че тяхното съществуване изцяло зависи от добрата воля на К-300.

-         След унищожението на строителната, автомобилната и металургичната промишленост и тежкото машиностроене, жилищното строителство ще бъде ограничено, а запазените отрасли от промишлеността ще се намират под контрола на натовския „Римски” клуб, а също всички научни и космически изследвания, които изцяло ще бъдат подчинени на К-300. Космическото оръжие на бившите страни ще бъде унищожено заедно с ядреното оръжие.

-         Всички основни и спомагателни фармацевтични продукти, лекари, зъболекари и др. медицински работници ще бъдат регистрирани в централната компютърна база данни и лекарствата или медицинската помощ няма да се предоставят без специално разрешение от регионалните контрольори, отговорни за всеки град, селище и село.

-         В САЩ ще влязат хора от чужди култури, които окончателно ще потиснат Бяла Америка, хора, които няма да имат понятие от това, какво защитава Конституцията на САЩ и в чието съзнание понятията за свобода и справедливост са толкова слаби, че не им се отдава никакво значение. Храната и кръвта ще бъдат главните грижи.

-         Ще бъде забранена дейността на всички централни банки, освен на Банката за международни сметки и Световната банка. Частните банки ще бъдат обявени извън закона.

-         Заплащането за изпълнена работа ще става по унифицирана и установена от Световното правителство скала. Ще бъдат забранени всякакви искания за повишаване на заплатата и всякакви отклонения от стандартната унифицирана скала на заплатата, установена от Световното правителство. Който нарушава закона, ще бъде незабавно наказан.

-         В ръцете на неелитите няма да има никакви налични пари или монети. Всички сметки ще се изпълняват чрез дебитна карта, на която ще бъде нанесен идентификационният номер на собственика. Всяко лице, което нарушава нормите и правилата на К-300, ще бъде наказано с прекратяване на действието на картата му за време, което зависи от характера и тежестта на провинението.

-         Когато тези хора отидат за покупки,  ще открият, че техните карти са вкарани в черния списък и те няма да получат никакви продукти или услуги. Опитите да продават „старите” монети, т.е. сребърни монети на древни или изчезнали народи, ще бъдат разглеждани като тежко престъпление, наказвано със смърт. Всички стари монети ще бъдат предадени за определено време заедно с пистолетите, оръжията , взривните вещества и автомобилите. Само елитите и високопоставените функционери на Световното правителство ще могат да носят лично оръжие, пари и автомобили.

-         Ако човек е извършил престъпление, неговата карта ще бъде иззета в контролен пункт, където той трябва да я представи. След това човек няма да може да получава храна, вода, жилище и квалифицирана медицинска помощ и ще бъде официално смятан за изгонен. Така ще бъдат създадени големи банди и те ще живеят на места, където лесно ще добиват средства за съществуване. Лицата, които помагат на бандите по някакъв начин, също ще бъдат убити. Вместо престъпниците, които не се предават на полицията или военните, за определен период от време в затвора ще лежат техни роднини.

-         Ще се разпалват противоречия между съперничещи си фракции и групи, като араби и евреи, африкански племена; ще им позволят да воюват за изтребление под контрола на НАТО и ООН. Такава тактика ще бъде използвана в Централна и Южна Америка. Тези войни за изтребление ще се водят, докато се утвърди Световното правителство и те бъдат организирани на всички континенти, където живеят големи групи хора с етнически и религиозни различия като сикхи, пакистански мюсюлмани и индийски индуисти. Етническите и религиозните противоречия ще бъдат засилени и изострени,  а като средства за „урегулиране” тези противоречия ще се подстрекават и поощряват жестоки конфликти.

-         Всички информационни служби и средства на печата ще се намират под контрола на Световното правителство. Като „развлечения” ще се устройват редовни промивания на мозъците, което вече се практикува в САЩ, и там се е превърнало в изкуство. Децата, отнети от „нелоялни родители”, ще получават специално възпитание, което ще цели да ги ожесточи. Младежта от двата пола ще бъде обучена да носи охрана на трудовите лагери на Световното правителство.

От всичко казано очевидно Комитет-300 вече е свършил много работа  по  установяването на  Новия световен ред. Основната му задача, както се вижда,  е да бъде разрушена човешката цивилизация. Някои от плановете за Нов световен ред се откриват в книгата на Збигнев Бжежински „Технотронната ера” и от трудовете на основателя на „Римския клуб” Аурелио Печеи, особено от книгата му „Пред бездната”.

Австралийският конгрес разобличава Новия световен ред [Видео + Audio]

Ан Бресингтон подчертава, че Римският клуб, в който членуват Тед Търнър, Буш, Горбачов и общо взето всички, които дърпат конците, никога не се е отказвал от идеята за световно господство на КОМУНИЗМА...

"Бъдещето не принадлежи на всички" – интервю с Джордж Сорос

- Соросоид е интересна дума (смее се), трябва да си я запиша. Сега сериозно, не виждам нищо лошо, че хора, членове на различни организации, спонсорирани от мен, играят или се опитват да играят важна, и по възможност решаваща, роля в процесите, които текат не само у вас, но и по света – в крайна сметка, аз точно за това ги спонсорирам...

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!