ЕКСКЛУЗИВНО: Рекордно осъждане на комунизма в България

В редакцията се получи заявление за осъждане на комунизма от група общински съветници от "Демократична Коалиция" - Бургас. Броят на заявителите е 592 души, което е рекорд до момента на осъдилите комунизма в България на страниците на ЕВ. Приложено предлагаме тяхното пълно заявление, което е под формата на докладна записка за проектиране и изграждане на монумент на жертвите на комунизма.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ "ДЕМОКРАТИЧНА КОАЛИЦИЯ" ОТНОСНО : Определяне на място и предвиждане на средства за проектиране и изграждане на монумент на жертвите на комунизма 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,           Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с решение №1481 от 2006 година осъди престъпленията на националсоциалистическите и комунистическите режими в Европа и апелира за отдаване почит на жертвите им. ПАСЕ призова за обявяване на 23 август за общоевропейски ден за почитане  паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който да бъде отбелязан с достойнство и безпристрастност.            Настоящото предложение е подкрепено и в документ №11112/2006г. на Комитета на министрите  на Съвета на Европа за осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими, както и в резолюция на Европейския парламент “Европейската съвест и тоталитаризмът”от 2 април 2009 г. и Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009г. “За ново обединяване на разделена Европа”.

           Такъв ден на възпоминание е и крачка към затварянето на пропастта в българското общество изкопана от престъпленията на комунистическия режим в България, обявен за престъпен със Закона от 5 май 2000 година.

           Над 100 милиона са жертвите на тези режими и България е една от страните  с най – много жертви в Европа. Само в първите два месеца след 09.09.1944г. са убити без съд и присъда 26850 българи. Елитът на нацията е безмилосно ликвидиран. В нашия град жертвите са над 200 души. За отдаване на заслужена почит към паметта на хилядите невинни жертви считаме за необходимо да се изгради мемориален паметник на територията на нашата община.

           С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.58, ал. 1  от Правилника за организацията  и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас предлагаме Общински съвет Бургас да вземе следното                                                      

РЕШЕНИЕ :

              1. Възлага на Кмета на Община Бургас изграждане на монумент на жертвите на комунизма, както и изготвяне от общинска администрация на необходимото  задание за проектиране

              2. Предложението за ситуиране на монумента и заданието за проектиране да бъде съобразено със становището на  Общинска администрация – “Дирекция устройство на територията” и бъде внесено за съгласуване в ПК по КОНВЧД и ПК по УТЖПЗСС при общински съвет – Бургас в срок до края на 2012г. 3. Средствата, необходими за проектиране и изграждане на монумента, да се предвидят в бюджет 2013

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...   

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!