Изберете

Ли Хонгджъ, основател на духовна дисциплина Фалун Дафа

Изберете

Дафа (Великият Закон), който спасява света, е роден на Изток,
Не е злата Китайска комунистическа партия [която може да спаси света].
Защо Създателят е избрал тази земя?
За да използва пламъците, изгарящи злата партия, да закали Будите.
Различни ли са Дафа практикуващите от Христос?
Хора, не избирайте грешната посока,
Сервилничете пред злия режим и ще сте измамени от демони.
Дафа вече се разпространи на Запад от Китай,
Само с научаване на истината има надежда за спасение!

Ли Хонгджъ
3 май, 2012 г.

Тази поема е от основателя на Фалун Дафа (Фалун Гонг) във връзка с положението в Китай днес. Преводът подлежи на корекции.

Поемата на английски език:

To Choose

The Dafa (the Great Way) that saves the world was born in the East,
It is not the wicked Chinese Communist Party [that can save the world].
Why did the Lord Creator choose that land?
To use the flames burning the wicked Party to temper the Vajras.
Are Dafa disciples any different from the Christ?
People, do not choose the wrong direction,
Curry favor with the wicked regime, and you’ll be duped by demons.
Dafa has already spread to the West from China,
Only by learning the truth is there hope of salvation!

Li Hongzhi
May 3, 2012

Поемата на китайски език:

选择

   救世的大法出生在东方,
但不是中共邪党。
创世主为何选择那块土壤?
因为用燃烧邪党锤炼金刚。
大法徒与受难的觉者有什么两样?
人不要选错了方向,
讨好邪政会上魔鬼的当。
大法从中国已传向西方,
了解真相才是得救的希望!

李洪志
二零一二年五月三日

URL: Статията на китайски

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!