Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Друг свят в капка вода (Част I)

Когато парче лед е на път да се разтопи, образуваният кристал изглежда също като китайския йероглиф за „вода”.

Когато парче лед е на път да се разтопи, образуваният кристал изглежда също като китайския йероглиф за „вода”. (С позволението на д-р Масару Емото)

PureInsight.org

Тезиексперименти са достатъчни, за да нинакарат да се зачудим и да се запитамеколко малко знаем за водата. Как можетя да отговаря на различните човешкиемоции и чувства? Възможноли е водата да притежава сензорни функциии способността да се променя съобразносредата си? Може ли тя да различавадоброто от злото, красотата от грозотата?И ако да, как го прави? Какъв е действителниятпроизход на водата? Има ли всеобщиуниверсални послания, преминаващи отвъддумите и езика?...

В книгата„Послания от водата” (Messagesfrom Water ) има чудесни фотографиина шестоъгълни кристали. Някои откристалите са ясни, а други – мътни;някои са сложни, други – прости.

Напръв поглед кадрите изглеждат катомайсторски творби на велик фотограф.Но когато човек се вгледа в тях отблизо,ще открие, че те са резултат от наученексперимент. Това са снимки на кристализацияна водата, заснети под микроскоп отавтора, д-р Масару Емото, ръководителна института Хадо (IHM Corporation)в Токио, и от неговия изследователскиекип.

Според разяснениятана главния изследовател в експериментае била използвана следната процедура:в лаборатория, при температура от -5°С,изследовател изважда стъклен съд отхладилна камера и бързо го поставя подмикроскоп с монтирана към него камера.Капка вода, която е била изложена наспецифичен фактор – като насоченамисъл, език, музикална форма, дума илифизически фактор – е поставена в съдаи замръзва, образувайки миниатюренледен хълм.

Надпис с думите „любов” и „благодаря” е поставен на контейнера на водата, образувала кристала.

Надпис с думите „любов” и „благодаря” е поставен на контейнера на водата, образувала кристала. (С позволението на д-р Масару Емото)Бележка с думите „Ти си наистина противен и отвратителен. Ще те убия!” са били поставени на контейнера на водата, образувала този кристал.

Бележка с думите „Ти си наистина противен и отвратителен. Ще те убия!” са били поставени на контейнера на водата, образувала този кристал. (С позволението на д-р Масару Емото)

Когатосветлината от микроскопа го освети, тякара леда да започне да се топи. На върхана ледения хълм бързо се образува леденкристал, който може да просъществуваедва няколко секунди. Най-голямотопредизвикателство за експериментаторитее да фокусират камерата достатъчнобързо, за да уловят красивияобраз.

Използваниятметод е доста прост. При определениопитни условия изследователите провеждатсъщия експеримент върху приблизителносто различни водни проби и след товаизвършват статистически анализ върхутях. Показаните в книгата изображенияна водни кристали са най-представителнитеот получените резултати.

Отговорът накристалите

В експериментитереакциите на водата при излагането йна въздействието нафактори от различно естество – насоченимисли, езици, музика, физически фактори(като вибрации, микровълни и електромагнитнивълни) и много други, са системнонаблюдавани.

Воднипроби, взети от езеро след земетресение,изобщо не могли да произведат кристали. След като обаче няколкодуши казали молитва, водните пробиотново били в състояние да произведаткристали.

В другексперимент, когато една и съща дума,като „мъдрост”, била написана наразлични езици и след това поставенана етикетите на контейнери с различниводни проби, образуваните водни кристалибили с еднаква форма иструктура.

Водата,взета от контейнери с изписани върхутях позитивни думи като „любов” и„благодаря”, произвела великолепникристали, докато кристалите на водатаот контейнери с изписани върху тяхнегативни думи като „омраза” и „демон”били ужасяващи и грозни.

Изследователитенаправили и друго откритие: когато парчелед било на път да се разтопи, образуванияткристал изглеждал точно като китайскияйероглиф за „вода”.

Тезиексперименти са достатъчни, за да нинакарат да се зачудим и да се запитамеколко малко знаем за водата. Как можетя да отговаря на различните човешкиемоции и чувства?Възможноли е водата да притежава сензорни функциии способността да се променя съобразносредата си? Може ли тя да различавадоброто от злото, красотата от грозотата?И ако да, как го прави? Какъв е действителниятпроизход на водата? Има ли всеобщиуниверсални послания, преминаващи отвъддумите и езика?

Животътне може да съществува без вода. Аководата е способна да долавя разни неща,необходимо ли е да преразгледамеразбирането си за живота из основи? Какби трябвало да използваме това познание,за да подобрим качеството на животаси?

Тези въпросиизглежда минават отвъд онова, на коетот. нар. водеща съвременна наука може даотговори. С настоящите разбирания нанауката е трудно да се обясни как евъзможно емоции, думи, молитви и т.н. давлияят на кристализацията на водата.

Разширяванена мирогледа

Изглежда иманачини за подобрение на експеримента.Процесът на кристализация е намикроскопично ниво и изчезва за единмиг. Ако целият процес на кристализациябъде заснет с видеокамера вместоняколкото кадъра с фотоапарата,резултатите биха били по-убедителни.

Освен това учените бихамогли да започнат да задават различнивъпроси. Един от тях е какъв видтрансформации произтичат на физическои химическо ниво чрез тези емоции, думи,намерения и т.н., които могат да окажатвлияние на водната кристализация.Вероятно повече проучвания в тезиобласти ще ни позволи да разберемпо-добре експериментите с воднатакристализация. Това, на свой ред, бимогло да разчупи някои от остарелите иупорити начини на мислене, характерниза днешните учени.

Д-р Емотообаче не се интересува от получаванетона повече одобрение от общността на водещата наука, тъй катоосъзнатото от него по време наекспериментите му е разширило съзнаниетому. На корицата на своята книга, „Посланияот водата”, той пише следното:

Хадо(вълната) създава думи

Думите савибрациите на природата

Затова красивитедуми създават красива природа

Грозните думисъздават грозна природа

Това е коренътна вселената

Д-р Емотоиска да разпространи знанието си средхората в обществото, така че общественосттаи по-младите поколения да осъзнаят, чедобрите мисли като любов и благодарностмогат да предизвикат промени във водатаи заобикалящата ни среда.

Тойе канен в много държави, за да представинаучните си открития и философските сиразсъждения, и действа като вестител,използвайки уникалната си перспектива,за да даде тласък на любовта у хората.Инициатор е на глобална кампания,наречена „Да изразим нашите любов иблагодарност към водата”.

Сработата си д-р Емото се надява да променикачеството на водата и да пречистиводните ресурси на Земята чрез добритенамерения на хората. Позовавайки се назагадъчния календар и пророчествотона маите, той обяви 25 юли 2003 г. засветовен ден за тази дейност.

Вдействителност, когато хората могат дасе отнасят към водата – източникът наживота – с любов и благодарност, самоводата ли е това, което ще подобрят?Важността на експериментитес водни кристали ще надминат човешкотовъображение.

Интервю с д-рМасару Емото

Репортер:Д-р Емото, прочетох книгатави, „Послания от водата”. Намирам я занаистина забележителна. Вие повдигатеняколко много важни теми. В края накнигата пишете следното: „Ако водатапървоначално не е съществувала наЗемята, а е дошла от открития космос, тотогава нашето съществуване също езапочнало в открития космос”. Бихте липояснили какво имате предвид?

Д-рЕмото:Преди пет годиниастероид, носещ лед, падна на Земята.Изследователи от Хавайския университетго претеглиха и установиха,че тежи 100 тона. Всяка година десеткимилиони подобни големи парчета ледпадат на Земята от открития космос. Акоизчислим количеството вода, което тесъдържат, хората ще видят, че е многовероятно водата на Земята първоначалнода е дошла от открития космос.

Споредизследователи от Хавайския университетвероятно в началото на Земята не е ималовода и тя е дошла от космоса. Много учении изследователи не са съгласни с тазитеория, но аз вярвам, че тя еправилна.

Репортер:Тъй като водата е дошла ототкрития космос, то тогава животът същосе е породил оттам. Така ли мислите?

Д-рЕмото:Да, разбирасе.

Репортер:В края на книгата казватеследното: „Коя е финалната дестинацияна този хаотичен свят? Как са се появиличовешките същества? Каква е историятаим? Какво ще е бъдещето?”

Д-р Емото:Смятам, че човешките съществаса самата вода. Човешкото тяло е дрехата,която носим на тази планета, като надруги планети „дрехите” могат даизглеждат напълно различно. Водата еразпръсната из цялата Вселена.

Вярвам,че Земята е като бъбрека на Вселената.Много вода от Вселената е дошла на тазипланета. Тя трябва да бъде пречистенаи да се завърне на другите планети, зада пречисти тях. Онези планети се нуждаятот пречистена вода.

Водата –това сме самите ние. Ние,хората, трябва да пречистим себе си.Причината, поради която сме дошли тукот Вселената, е да се пречистим. Тогаватрябва да се завърнем обратно въвВселената. Други планети ни чакат. Теказват: „Върнете се! Върнете се! Побързайтеи се върнете! Побързайте!”

Ноние все още сме на тази Земя и продължавамеда се прераждаме. Не можем да продължавамеда се прераждаме така. Трябва да завършими да се завърнем. Хората сме досущ катоводата. Нужно е да се завърнем на другипланети.

Репортер:Но реалността е, че този святстава все по-мръсен и по-мръсен.

Д-рЕмото:Ако продължимда живеем по този начин, планетата Земяможе да се изправи пред катастрофи икраят й да настъпи. Ако не променимначините си, може да ни застигне огроменпотоп, като този от историята за Ноевияковчег.

Репортер:Тогава как можем да избегнемтакива катастрофи?

Д-рЕмото:Много е лесно:любов и признателност към всеки единчовек, към всяко едно нещо. Ако 10 процентаот хората могат да го постигнат, катастрофаняма да има.

Репортер:Защо 10 процента?

Д-рЕмото:Експериментитеса показали, че ако 10% от една бактериалнаколония съдържат добри бактерии, 10% отнея са лоши, а 80% – неутрални, цялатаколония става добра и добрите бактериипобеждават.

Синътна д-р Емото:Д-р Емотопроведе експерименти с вода, поставяйкидве бележки върху бутилка вода. Еднатагласеше „Благодаря!”, а другата – „Тиси глупак!”. Водата образува красивикристали, което доказва, че „Благодаря!”е взело превес над „Ти си глупак!”. Етозащо д-р Емото усилено се опитва данамери 10 процента от хората на Земята,които имат праведни мисли. На Земята щеима мир, докато има 10 процента такивахора.

Д-р Емото: [гледайки китайскитевестници, които репортерът държи връка]: Китайците са многоважни. Има толкова много от тях. Неразбирам защо китайското правителствопромени китайските йероглифи. Това [вестникът] е добро. Това са традиционни китайскийероглифи.

Репортер:Защо смятате, че има разликамежду опростените и традиционнитекитайски йероглифи?

Д-рЕмото:Позовавайки сена начина, по който водата кристализира,китайският йероглиф е много добър.Използвам традиционни йероглифи, за дапровеждам експериментите си. Образуванитекристали са много красиви.

Репортер:Сравнявал ли сте традиционнитеи опростени китайски йероглифи векспериментите си?

Д-рЕмото:Все още не. Искамда опитам. Писменият език е живот, живот,който пулсира. Той е най-важнатахарактеристика на човечеството. Аз съмяпонец и наистина харесвам японскитейероглифи. Ако някой ме насили да неизползвам японски йероглифи, няма дамога да живея. Наистина не разбирамкитайското правителство.

Репортер: След проведените отвас водни експерименти, в кои отношениямислите за човечеството различно?

Д-рЕмото:Откъде сме дошли,къде сме и накъде отиваме са важнимистерии – мистерии, които би трябвалода бъдат разгадани. Експериментите сводата могат да ни помогнат да разкриемтези мистерии.

Интервютое проведено от PureInsight.org презмай 2002 г. Синът на д-р Емото е в ролятана преводач.

Част 2

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!