Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Суператоми: Мимикрия на елементите

Helena Zhu, Epoch Times

В21-ви век учените отново повдигатвъпроса за алхимията. Трима изследователиот държавен университет на Пенсилваниянеотдавна показаха, че определеникомбинации от прости атоми имат електроннипоказатели, които наподобяват тези надруги елементи…

„Откритиятабиха могли да доведат до много по-евтиниматериали зашироко потребление като нови енергийниизточници, методи за намаляване назамърсяването и катализатори за химичнаобработка, от които индустриалнитенации силно зависят”, заявиха в съобщениедо медиите ръководителят на изследванетоА. Уелфорд Каселман Младши (A.Welford Castleman Jr.), признатот колежа „Еберли” за негов водещ учен,и Еван Пуф, който е професор във факултетитепо химия и физика.

Изследователитедемонстрирали как атомите, идентифициранидосега като подлежащи на „имитация”,могат да бъдат предсказани чрез справкас Менделеевата таблица. Екипът приложилнапреднали теорияи методи припровеждането на опити за определянеколичеството на тези нови и изненадващиоткрития.

„Придобивамесъвсем нов поглед за Менделеевата таблица”, заявиКаселман.

Откритиятана екипа бяха публикувани на 29-ти декември2009 г. в онлайн издание на списанието„Бюлетин на националната академия нанауките” (Proceedingsof the National Academy of Sciences).

Каселмани екипът му използвали техника, познатакато фотоелектронна спектроскопия, зада изследват сходствата между титаниевоксид и никел, циркониев оксид и паладийи волфрамов карбид и платина.

„Фотоелектроннатаспектроскопия измерва енергията за отделянетона електрониот различни електроннисъстояния на атоми или молекули, катоедновременно с това заснема отделянетона електрона с дигитална камера – поясниКаселман. – Този метод ни позволява даопределим енергията на електроните исъщо директно да наблюдаваме естествотона орбиталите, в които се намирателектроните, преди да бъдат отделени.”

Изследователитеса открили, че необходимото количествоенергия за отделянето на електрони оттитаниев оксид е същото като това, коетосе изисква за отделянето на електрониот никелов атом. Същото е вярно засистемата на циркониевия оксид и паладияи тази на волфрамовия карбид иплатината.

Потази причина молекулите титаниев оксид,циркониев оксид и волфрамов карбид сасуператоми – групи от атоми, проявяващинякои свойства на простите атоми –съответно на никел, паладий и платина.

Подумите на Каселман, такива прилики междуатомите и суператомите могат да ниспестят много пари.

„Платинатасе използва в почти всички каталитичниконвертори приавтомобилите, но е много скъпа – пояснитой. – За разлика от платината волфрамовияткарбид, който я „имитира”, е евтин.Значително количество пари могат дабъдат спестени, ако производителите накаталитични конвертори могат да използватволфрамов карбид вместо платина. Посъщия начин паладият се използва вопределени горивни процеси, но той е„имитиран” от циркониевия оксид, койтое 500 пъти по-евтин. Нашите нови откритияса вълнуващи както от научна, така и отпрактическа гледна точка.”

Каселманзаяви, че не знае дали тази тенденцияще се повтори из цялата Менделееватаблица. Понастоящем той и екипът муработят по атомите на преходните метали.

Изследователскиятекип планира в бъдеще да отиде още една стъпка по-напредв изследването и да проучи далисуператомите са химически сходни съссъответните им атоми.

Следвайте "Буднаера" в Телеграм

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!