Управляващите признават за стряскащата статистика, но само като просят пари от ЕС

Дъното и най-ниските нива по всички възможни показатели за развитието на страната ни са цитирали управляващите в документ, адресиран до Европейската комисия. ”Проект на програма за развитие на регионите 2021-2027” е изпратен към ЕК на 20.10.2020 г. и според наименованието му е предназначен за неформални преговори. Явно, за да бъдат получени пари, е необходимо да бъдат признати и цифри, които в публичното пространство яростно се отричат.
Ето какво дословно пише в него, а изводите може да си направите сами:

"Изводите от анализа на междурегионалните различия и сравненията с развитието на районите от ниво 2 в ЕС показват, че всички региони от ниво 2, с изключение на Югозападен, не достигат/догонват средните показатели, характеризиращи демографското и социално-икономическо развитие.

Това заключение се основава на анализ на статистическите данни, а ето и някои от тях:

·Продължителността на живота в ЕС е 81 години, а в България е 74,9 години, 73,3г.за Северозападния район.

·Смъртността в ЕС е 10.0 ‰, докато в България достига 15.1 ‰, а в Северозападния район достига 20 ‰.

·Детската смъртност в ЕС е 3,6 ‰, а в България е 6,5 ‰, достигайки 9,3‰ в Северозападния район.

·Делът на ранно напусналите образование на възраст 18-24 години в ЕС е 10,7%, докато в Северозападния район е 27,7%.

·Българските региони имат един от най-високите проценти на младежи(15-24), незаети в трудова дейност, образование или обучение в ЕС. Средната стойност за ЕС е 10,9%, докато в Югоизточния район е 23,8%.

·Делът на населението на възраст 30-34 години с по-ниско от основно и средно образование в ЕС е 16,9%, докато в Северозападния район достига 25,3%.

·Делът на населението на възраст 30-34 години с висше образование в ЕС е 39,9%, докато в Северозападния район е 18,9%.

·Коефициентът на заетост в ЕС е 67.6%, докато в Северозападния район е 57.9%.

·Нивото на безработица в ЕС е 7,6%, докато в Северозападния район достига 11,3%.

·БВП на глава от населението в Северозападния район е 31% от средния за ЕС.

·Производителността на труда в България е 45,2% от средната за ЕС.

·Разходите за НИРД на човек в ЕС е 594 евро, докато в Югоизточния район е 17,6 евро.

·Разходите за НИРД като % от БВП в ЕС са 2,13%, докато в Югоизточен район са 0,28%.

·Използването на интернет от физически лица в ЕС е 84%, докато в Северозападния район е 57%.

·Населението в риск от бедност или социално изключване в ЕС е 22,4%, докато в България е 38,9%, а в Северозападния район е 46,7%.

Българските региони, с изключение на Югозападен, по показателя БВП на глава от населението(определящ равнището на развитие), остават в десятката на най-слаборазвитите региони в ЕС за целия период на членство на страната. България е с най-ниски стойности на индекса за регионална конкурентоспособност и единствено Югозападният регион има по-добри показатели-стойността в Северозападния регион е -1,44. Пет от регионите на ниво NUTS 2 попадат в последната, осма група от региони на ЕС. Най-слабо развития български регион(Северозападен) попада в последните десет от регионите на ЕС.Една от основните причини за това изоставане е по-слабото развитие на изследователската дейност, технологиите и иновациите.Единствено по-добри резултати се отчитат в равнището на безработицата и по-специално равнището на младежката безработица. По всички останали наблюдавани показатели има напредък, но той не е достатъчен и не допринася за намаляване на регионалните неравенства." 

За цитираните данни съобщи във Facebook лидерът на ГД "БОЕЦ" Георги Георгиев.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://frognews.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви!

Научете за преследването на Фалун Гонг от ККП (Китайската комунистическа партия)

Преследването на Фалун Гонг: Насилствено потискане на 100 милиона души

Настоящите събития в Китай предоставят ясен избор на длъжностните лица и гражданите в страната, както и на хората по цял свят: подкрепа или противопоставяне на преследването на Фалун Гонг. Историята ще запише избора на всеки човек.

Необходимо ли е да се осъди комунизма: Фотоархив на комунистическите зверства

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Осъдете комунизма, напишете заявление и Вие...