Къде са парите? Кирил Ананиев съобщи за остър дефицит

Ведомството на бившия здравен министър Кирил Ананиев, а днес финансов, съобщи за остър дефицит в публичните пари. На база на предварителни данни и оценки бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за месец август 2020 г. се очаква да бъде дефицит в размер на 190,4 млн. лв., което се дължи основно на спад в постъпленията във фиска, съобщиха от Министерството на финансите.

Числото идва на фона на обявления от предшественика на Ананиев Владислав Горанов, според чиито разчети публичните пари на страната към 29 февруари бяха в излишък от цели 1,5 млрд. лева. По-късно през март, в разгара на първите рестрикции заради пандемията от COVID-19 премиерът Бойко Борисов обясни, че заради очакваните загуби дефицитът бил 3,5 млрд. лева. Прогнозните стойности не закъсняха и макар страната да се радва на добри оценки от международните кредитни агенции, дефицитът се увеличава всеки месец. Все пак успокоителното е, че точно през август България е внесла и солената си вноска за членството в ЕС в размер на над 800 млн. лева. 

Специалисти обаче предупреждават, че с този темп страната може да се наложи да влезе в нова спирала на взимане на заеми, с неясни условия и неблагоприятни лихви, предвид нестихващата пандемия и несигурните пазари в световен мащаб.

Според последните данни: 

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 28 787,0 млн. лв. (64,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към август 2020 г. се свиват с 949,8 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 430,9 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към август 2020 г. са в размер на 27 253,5 млн. лв., което е 56,9 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към август 2019 г. бяха в размер на 28 193,3 млн. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

Превишението на приходите над разходите по КФП към август 2020 г. се очаква да бъде в размер на 1 533,4 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 808,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. са в размер на 25 266,5 млн. лв. или 56,9 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално със 713,4 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 099,8 млн. лв. (4,5 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 386,3 млн. лв. (26,7 %), сравнени с края на юли 2019 година. 

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 054,5 млн. лв., което представлява 57,4 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 803,7 млн. лв. или 57,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 9 213,0 млн. лв. (56,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 6 049,0 млн. лв. (56,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 010,8 млн. лв. (55,2 % от разчета), а тези от мита са в размер на 121,8 млн. лв. (65,0 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 796,4 млн. лв. или 65,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 241,4 млн. лв., което представлява 57,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 376,1 млн. лв., което представлява 49,8 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 1 835,9 млн. лева.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към август 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец септември 2020 година.

КАК ПРИЗРАКЪТ НА КОМУНИЗМА УПРАВЛЯВА НАШИЯ СВЯТ

Източник/ци: https://lupa.bg/

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме. Благодарим Ви!